لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات شیل ایران

لیست قیمت محصولات شیل ایران

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/24

لیست جدید قیمت محصولات شیل ایران

تاریخ بروزرسانی قیمت  1399/08/24

ردیف

شرح کالا

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

۱

کلید مینیاتوری یک پل /B,C)-NZ / (6-40)A / 6KA)
54,000    

۲

کلید مینیاتوری یک پل /B,C)-NZ / (1-4 , 50 – 63)A / 6KA) 60,000

۳

کلید مینیاتوری دو پل /B,C)-NZ / (6-40)A / 6KA) 113,000

۴

کلید مینیاتوری دو پل /B,C)-NZ / (50-63)A / 6KA) 126,000

5

کلید مینیاتوری سه پل /B,C)-NZ / (6-40)A / 6KA) 170,000

6

کلید مینیاتوری سه پل /B,C)-NZ / (1-4 , 50-63 )A / 6KA) 185,000

7

کلید مینیاتوری دو پل /1P+N-NZ / (10-40)A / 6KA 112,000

8

کلید مینیاتوری دو پل /1P+N-NZ / (50-63)A / 6KA 125,000

9

کلید مینیاتوری چهار پل /3P+N-NZ / (16-40)A / 6KA 228,000

10

کلید مینیاتوری چهار پل /3P+N-NZ / (50-63)A / 6KA  255,000

 

ردیف

شرح کالا

قیمت مصرف کننده (تومان)

تصویر

۱

کلید مینیاتوری یک پل /B,C)-NZ / (6-40)A / 10KA)
66,000    

۲

کلید مینیاتوری یک پل /B,C)-NZ / (1-4 , 50 – 63)A / 10KA) 71,000

۳

کلید مینیاتوری دو پل /B,C)-NZ / (6-40)A / 10KA) 132,000

۴

کلید مینیاتوری دو پل /B,C)-NZ / (50-63)A / 10KA) 142,000

5

کلید مینیاتوری سه پل /B,C)-NZ / (6-40)A / 10KA) 200,000

6

کلید مینیاتوری سه پل /B,C)-NZ / (1-4 , 50-63 )A / 10KA) 214,000

7

کلید مینیاتوری دو پل /1P+N-NZ / (10-40)A / 10KA 132,000

8

کلید مینیاتوری دو پل /1P+N-NZ / (50-63)A / 10KA 142,000

9

کلید مینیاتوری چهار پل /3P+N-NZ / (16-40)A / 10KA 267,000

10

کلید مینیاتوری چهار پل /3P+N-NZ / (50-63)A / 10KA  284,000

 

دیدگاهتان را بنویسید