لیست قیمت ها

جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

لیست قیمت هادی نور گستر اصفهان

تاریخ بروزرسانی : 1399/12/17

لیست قیمت سیم و کابل شرکت هادی نور گستر (پارسیم)

 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم افشان ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر 1,710 تومان هر متر NFS-4244 سیم افشان ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 2,450 تومان هر متر NFS-4251 سیم افشان ۱ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر 3,080 تومان هر متر NFS-4258 سیم افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر 4,160 تومان هر متر NFS-4229 سیم افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر 6,830 تومان هر متر NFS-4237 سیم افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر 10,570 تومان هر متر NFS-4265 سیم افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر 15,480 تومان هر متر NFS-4272 سیم افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر 27,660 تومان هر متر NFS-4279 سیم افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر 45,200 تومان هر متر NFS-4286 سیم افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر 70,330 تومان هر متر NFS-10789 سیم افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 35 هادی نور گستر 99,960 تومان هر متر NFS-22732 سیم افشان ۱ در 35 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 50 هادی نور گستر 142,000 تومان هر متر NFS-22739 سیم افشان ۱ در 50 هادی نور گستر انتخاب گزینه
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم ارت افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر 3,090 تومان هر متر NFS-10834 سیم ارت افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر 4,200 تومان هر متر NFS-10849 سیم ارت افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر 6,910 تومان هر متر NFS-10842 سیم ارت افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر 10,730 تومان هر متر NFS-10826 سیم ارت افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر 15,760 تومان هر متر NFS-10819 سیم ارت افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر 28,200 تومان هر متر NFS-10812 سیم ارت افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر 46,090 تومان هر متر NFS-10805 سیم ارت افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر 71,730 تومان هر متر NFS-10797 سیم ارت افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 35 هادی نور گستر 100,760 تومان هر متر NFS-16706 سیم ارت افشان ۱ در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 50 هادی نور گستر 142,860 تومان هر متر NFS-22746 سیم ارت افشان ۱ در 50 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 70 هادی نور گستر 193,000 تومان هر متر NFS-22748 سیم ارت افشان ۱ در 70 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 95 هادی نور گستر 260,600 تومان هر متر NFS-22751 سیم ارت افشان ۱ در 95 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 120 هادی نور گستر 330,420 تومان هر متر NFS-22753 سیم ارت افشان ۱ در 120 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم نایلون 2 در 0/35 هادی نور گستر 2,890 تومان هر متر NFS-11001 سیم نایلون 2 در 0/35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم نایلون 2 در 0/5 هادی نور گستر 4,290 تومان هر متر NFS-11004 سیم نایلون 2 در 0/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم نایلون 2 در 0/75 هادی نور گستر 5,780 تومان هر متر NFS-11005 سیم نایلون 2 در 0/75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان ۲ در 0.5 هادی نور گستر 5,420 تومان هر متر NFS-20517 کابل افشان ۲ در 0.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 6,060 تومان هر متر NFS-10856 کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ سفید هادی نور گستر 6,060 تومان هر متر NFS-15437 کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱ هادی نور گستر 7,250 تومان هر متر NFS-10862 کابل افشان ۲ در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱ سفید هادی نور گستر 7,250 تومان هر متر NFS-15445 کابل افشان ۲ در ۱ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱/۵ هادی نور گستر 9,990 تومان هر متر NFS-10864 کابل افشان ۲ در ۱/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱/۵ سفید هادی نور گستر 9,990 تومان هر متر NFS-15446 کابل افشان ۲ در ۱/۵ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۲/۵ هادی نور گستر 16,200 تومان هر متر NFS-10865 کابل افشان ۲ در ۲/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۲/۵ سفید هادی نور گستر 16,200 تومان هر متر NFS-15447 کابل افشان ۲ در ۲/۵ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۴ هادی نور گستر 25,090 تومان هر متر NFS-10867 کابل افشان ۲ در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۶ هادی نور گستر 36,550 تومان هر متر NFS-10869 کابل افشان ۲ در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱۰ هادی نور گستر 63,200 تومان هر متر NFS-10870 کابل افشان ۲ در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 3 در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 9,130 تومان هر متر NFS-10952 کابل افشان 3 در ۰٫۷۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۱ هادی نور گستر 10,730 تومان هر متر NFS-10953 کابل افشان 3 در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۱/۵ هادی نور گستر 14,920 تومان هر متر NFS-10954 کابل افشان 3 در ۱/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۲/۵ هادی نور گستر 23,540 تومان هر متر NFS-10955 کابل افشان 3 در ۲/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۴ هادی نور گستر 36,360 تومان هر متر NFS-10957 کابل افشان 3 در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۶ هادی نور گستر 52,770 تومان هر متر NFS-10958 کابل افشان 3 در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۱۰ هادی نور گستر 90,870 تومان هر متر NFS-10960 کابل افشان 3 در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 16 هادی نور گستر 146,750 تومان هر متر NFS-10963 کابل افشان 3 در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 25 هادی نور گستر 212,180 تومان هر متر NFS-22754 کابل افشان 3 در 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 35 هادی نور گستر 285,300 تومان هر متر NFS-22755 کابل افشان 3 در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 4 در 0.75 هادی نور گستر 11,780 تومان هر متر NFS-22757 کابل افشان 4 در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در ۱ هادی نور گستر 13,900 تومان هر متر NFS-10965 کابل افشان 4 در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 1/5 هادی نور گستر 19,720 تومان هر متر NFS-10967 کابل افشان 4 در 1/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 2/5 هادی نور گستر 30,840 تومان هر متر NFS-10968 کابل افشان 4 در 2/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 4 هادی نور گستر 47,570 تومان هر متر NFS-10970 کابل افشان 4 در 4 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 6 هادی نور گستر 68,950 تومان هر متر NFS-10972 کابل افشان 4 در 6 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 10 هادی نور گستر 117,800 تومان هر متر NFS-10974 کابل افشان 4 در 10 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 16 هادی نور گستر 187,300 تومان هر متر NFS-10975 کابل افشان 4 در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 25 + 16 هادی نور گستر 250,000 تومان هر متر NFS-10998 کابل افشان 3 در 25 + 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 25 هادی نور گستر 281,100 تومان هر متر NFS-22760 کابل افشان 4 در 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 35 + 16 هادی نور گستر 327,500 تومان هر متر NFS-22771 کابل افشان 3 در 35 + 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 35 هادی نور گستر 397,500 تومان هر متر NFS-22761 کابل افشان 4 در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 50 + 25 هادی نور گستر 472,770 تومان هر متر NFS-22773 کابل افشان 3 در 50 + 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 5 در 0.75 هادی نور گستر 15,900 تومان هر متر NFS-22765 کابل افشان 5 در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 1 هادی نور گستر 18,700 تومان هر متر NFS-22763 کابل افشان 5 در 1 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 1/5 هادی نور گستر 25,000 تومان هر متر NFS-10987 کابل افشان 5 در 1/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 2/5 هادی نور گستر 39,930 تومان هر متر NFS-10988 کابل افشان 5 در 2/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 4 هادی نور گستر 62,440 تومان هر متر NFS-10990 کابل افشان 5 در 4 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 6 هادی نور گستر 89,800 تومان هر متر NFS-10991 کابل افشان 5 در 6 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 10 هادی نور گستر 154,240 تومان هر متر NFS-10993 کابل افشان 5 در 10 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 5 در 16 هادی نور گستر 240,740 تومان هر متر NFS-22767 کابل افشان 5 در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 6 در ۱ هادی نور گستر 21,100 تومان هر متر NFS-10995 کابل افشان 6 در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 7 در 1 هادی نور گستر 23,380 تومان هر متر NFS-22769 کابل افشان 7 در 1 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 7 در 1/5 هادی نور گستر 35,050 تومان هر متر NFS-10997 کابل افشان 7 در 1/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان شیلددار ۲ در 0.75 هادی نور گستر 12,340 تومان هر متر NFS-22351 کابل افشان شیلددار ۲ در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار ۲ در 1 هادی نور گستر 14,770 تومان هر متر NFS-22363 کابل افشان شیلددار ۲ در 1 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار ۲ در 1.5 هادی نور گستر 18,570 تومان هر متر NFS-22368 کابل افشان شیلددار ۲ در 1.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار ۲ در 2.5 هادی نور گستر 27,550 تومان هر متر NFS-22371 کابل افشان شیلددار ۲ در 2.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار ۲ در 4 هادی نور گستر 38,350 تومان هر متر NFS-22372 کابل افشان شیلددار ۲ در 4 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان شیلددار 3 در 0.75 هادی نور گستر 15,400 تومان هر متر NFS-22374 کابل افشان شیلددار 3 در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 3 در 1 هادی نور گستر 18,850 تومان هر متر NFS-22375 کابل افشان شیلددار 3 در 1 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 3 در 1.5 هادی نور گستر 23,690 تومان هر متر NFS-22376 کابل افشان شیلددار 3 در 1.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 3 در 2.5 هادی نور گستر 24,040 تومان هر متر NFS-22438 کابل افشان شیلددار 3 در 2.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 3 در 4 هادی نور گستر 52,680 تومان هر متر NFS-22440 کابل افشان شیلددار 3 در 4 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان شیلددار 4 در 0.75 هادی نور گستر 16,270 تومان هر متر NFS-22442 کابل افشان شیلددار 4 در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 4 در 1 هادی نور گستر 23,800 تومان هر متر NFS-22444 کابل افشان شیلددار 4 در 1 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 4 در 1.5 هادی نور گستر 29,270 تومان هر متر NFS-22445 کابل افشان شیلددار 4 در 1.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 4 در 2.5 هادی نور گستر 42,270 تومان هر متر NFS-22447 کابل افشان شیلددار 4 در 2.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 4 در 4 هادی نور گستر 63,240 تومان هر متر NFS-22449 کابل افشان شیلددار 4 در 4 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان شیلددار 5 در 0.75 هادی نور گستر 25,460 تومان هر متر NFS-22450 کابل افشان شیلددار 5 در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 5 در 1 هادی نور گستر 27,340 تومان هر متر NFS-22451 کابل افشان شیلددار 5 در 1 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان شیلددار 5 در 1.5 هادی نور گستر 34,230 تومان هر متر NFS-22453 کابل افشان شیلددار 5 در 1.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان شیلددار 7 در 1.5 هادی نور گستر 58,550 تومان هر متر NFS-22454 کابل افشان شیلددار 7 در 1.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل آنتن معمولی فویلدار ۳c هادی نور گستر 4,422 تومان هر متر NFS-11012 کابل آنتن معمولی فویلدار ۳c هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن صادراتی ۴/۵c هادی نور گستر 7,890 تومان هر متر NFS-11015 کابل آنتن صادراتی ۴/۵c هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن آلومینیوم ۴/۵c هادی نور گستر 3,373 تومان هر متر NFS-11017 کابل آنتن آلومینیوم ۴/۵c هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن 4/5c Azal CCA هادی نور گستر 3,640 تومان هر متر NFS-11018 کابل آنتن 4/5c Azal CCA هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن 4/5c RG 59 هادی نور گستر 8,870 تومان هر متر NFS-11019 کابل آنتن 4/5c RG 59 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن 4/5c CCA RG 59 هادی نور گستر 4,285 تومان هر متر NFS-11020 کابل آنتن 4/5c CCA RG 59 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن CCA RG 59 ترکیبی ۴/۵c هادی نور گستر 6,340 تومان هر متر NFS-11021 کابل آنتن CCA RG 59 ترکیبی ۴/۵c هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل آنتن CCA RG 59 مغزی مس ۴/۵c هادی نور گستر 5,060 تومان هر متر NFS-11022 کابل آنتن CCA RG 59 مغزی مس ۴/۵c هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم مفتولی ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر 1,422 تومان هر متر NFS-11086 سیم مفتولی ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر