لیست قیمت ها

جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

لیست قیمت هادی نور گستر اصفهان

تاریخ بروزرسانی : 1400/07/03

لیست قیمت سیم و کابل شرکت هادی نور گستر (پارسیم)

 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم افشان ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر 1,730 تومان هر متر NFS-4244 سیم افشان ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 2,470 تومان هر متر NFS-4251 سیم افشان ۱ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر 3,090 تومان هر متر NFS-4258 سیم افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر 4,000 تومان4,160 تومان هر متر NFS-4229 سیم افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر 6,790 تومان هر متر NFS-4237 سیم افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر 10,550 تومان هر متر NFS-4265 سیم افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر 15,400 تومان هر متر NFS-4272 سیم افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر 27,550 تومان هر متر NFS-4279 سیم افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر 45,000 تومان هر متر NFS-4286 سیم افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر 69,900 تومان هر متر NFS-10789 سیم افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 35 هادی نور گستر 99,000 تومان هر متر NFS-22732 سیم افشان ۱ در 35 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 50 هادی نور گستر 141,000 تومان هر متر NFS-22739 سیم افشان ۱ در 50 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 70 هادی نور گستر 190,000 تومان هر متر NFS-28034 سیم افشان ۱ در 70 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 95 هادی نور گستر 250,000 تومان هر متر NFS-28041 سیم افشان ۱ در 95 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 120 هادی نور گستر 318,000 تومان هر متر NFS-28049 سیم افشان ۱ در 120 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 185 هادی نور گستر 505,000 تومان هر متر NFS-28058 سیم افشان ۱ در 185 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 240 هادی نور گستر 637,000 تومان هر متر NFS-28067 سیم افشان ۱ در 240 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 300 هادی نور گستر 796,000 تومان هر متر NFS-28077 سیم افشان ۱ در 300 هادی نور گستر انتخاب گزینه
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم ارت افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر 3,100 تومان هر متر NFS-10834 سیم ارت افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر 4,200 تومان هر متر NFS-10849 سیم ارت افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر 6,840 تومان هر متر NFS-10842 سیم ارت افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر 10,760 تومان هر متر NFS-10826 سیم ارت افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر 15,700 تومان هر متر NFS-10819 سیم ارت افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر 28,100 تومان هر متر NFS-10812 سیم ارت افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر 45,900 تومان هر متر NFS-10805 سیم ارت افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر 71,800 تومان هر متر NFS-10797 سیم ارت افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 35 هادی نور گستر 100,000 تومان هر متر NFS-16706 سیم ارت افشان ۱ در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 50 هادی نور گستر 142,500 تومان هر متر NFS-22746 سیم ارت افشان ۱ در 50 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 70 هادی نور گستر 192,800 تومان هر متر NFS-22748 سیم ارت افشان ۱ در 70 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 95 هادی نور گستر 260,000 تومان هر متر NFS-22751 سیم ارت افشان ۱ در 95 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان 1 در 120 هادی نور گستر 327,000 تومان هر متر NFS-22753 سیم ارت افشان 1 در 120 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان 1 در 185 هادی نور گستر 506,400 تومان هر متر NFS-28084 سیم ارت افشان 1 در 185 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان 1 در 240 هادی نور گستر 638,000 تومان هر متر NFS-28086 سیم ارت افشان 1 در 240 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان 1 در 300 هادی نور گستر 797,000 تومان هر متر NFS-28087 سیم ارت افشان 1 در 300 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم نایلون 2 در 0/35 هادی نور گستر 2,900 تومان هر متر NFS-11001 سیم نایلون 2 در 0/35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم نایلون 2 در 0/5 هادی نور گستر 4,340 تومان هر متر NFS-11004 سیم نایلون 2 در 0/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم نایلون 2 در 0/75 هادی نور گستر 5,820 تومان هر متر NFS-11005 سیم نایلون 2 در 0/75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان ۲ در 0.5 هادی نور گستر 5,610 تومان هر متر NFS-20517 کابل افشان ۲ در 0.5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 6,420 تومان هر متر NFS-10856 کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ سفید هادی نور گستر 6,420 تومان هر متر NFS-15437 کابل افشان ۲ در ۰٫۷۵ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱ هادی نور گستر 7,560 تومان هر متر NFS-10862 کابل افشان ۲ در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱ سفید هادی نور گستر 7,560 تومان هر متر NFS-15445 کابل افشان ۲ در ۱ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱/۵ هادی نور گستر 10,440 تومان هر متر NFS-10864 کابل افشان ۲ در ۱/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱/۵ سفید هادی نور گستر 10,440 تومان هر متر NFS-15446 کابل افشان ۲ در ۱/۵ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۲/۵ هادی نور گستر 16,830 تومان هر متر NFS-10865 کابل افشان ۲ در ۲/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۲/۵ سفید هادی نور گستر 16,830 تومان هر متر NFS-15447 کابل افشان ۲ در ۲/۵ سفید هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۴ هادی نور گستر 25,820 تومان هر متر NFS-10867 کابل افشان ۲ در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۶ هادی نور گستر 37,380 تومان هر متر NFS-10869 کابل افشان ۲ در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان ۲ در ۱۰ هادی نور گستر 64,440 تومان هر متر NFS-10870 کابل افشان ۲ در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 3 در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 9,510 تومان هر متر NFS-10952 کابل افشان 3 در ۰٫۷۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۱ هادی نور گستر 11,080 تومان هر متر NFS-10953 کابل افشان 3 در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۱/۵ هادی نور گستر 15,400 تومان هر متر NFS-10954 کابل افشان 3 در ۱/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۲/۵ هادی نور گستر 24,840 تومان هر متر NFS-10955 کابل افشان 3 در ۲/۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۴ هادی نور گستر 37,080 تومان هر متر NFS-10957 کابل افشان 3 در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۶ هادی نور گستر 53,600 تومان هر متر NFS-10958 کابل افشان 3 در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در ۱۰ هادی نور گستر 92,000 تومان هر متر NFS-10960 کابل افشان 3 در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 16 هادی نور گستر 148,500 تومان هر متر NFS-10963 کابل افشان 3 در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 25 هادی نور گستر 214,200 تومان هر متر NFS-22754 کابل افشان 3 در 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 35 هادی نور گستر 288,300 تومان هر متر NFS-22755 کابل افشان 3 در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 50 هادی نور گستر 405,600 تومان هر متر NFS-28101 کابل افشان 3 در 50 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 70 هادی نور گستر 573,000 تومان هر متر NFS-28102 کابل افشان 3 در 70 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 4 در 0.75 هادی نور گستر 12,200 تومان هر متر NFS-22757 کابل افشان 4 در 0.75 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در ۱ هادی نور گستر 14,320 تومان هر متر NFS-10965 کابل افشان 4 در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 1/5 هادی نور گستر 20,300 تومان هر متر NFS-10967 کابل افشان 4 در 1/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 2/5 هادی نور گستر 31,550 تومان هر متر NFS-10968 کابل افشان 4 در 2/5 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 4 هادی نور گستر 48,400 تومان هر متر NFS-10970 کابل افشان 4 در 4 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 6 هادی نور گستر 69,700 تومان هر متر NFS-10972 کابل افشان 4 در 6 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 10 هادی نور گستر 118,800 تومان هر متر NFS-10974 کابل افشان 4 در 10 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 16 هادی نور گستر 188,800 تومان هر متر NFS-10975 کابل افشان 4 در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 25 + 16 هادی نور گستر 252,700 تومان هر متر NFS-10998 کابل افشان 3 در 25 + 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 25 هادی نور گستر 284,000 تومان هر متر NFS-22760 کابل افشان 4 در 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 35 + 16 هادی نور گستر 332,600 تومان هر متر NFS-22771 کابل افشان 3 در 35 + 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 4 در 35 هادی نور گستر 400,000 تومان هر متر NFS-22761 کابل افشان 4 در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان 3 در 50 + 25 هادی نور گستر 478,000 تومان هر متر NFS-22773 کابل افشان 3 در 50 + 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 


No products found

 


No products found

 


No products found

 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان آلومینیوم ۲ در 10 هادی نور گستر 18,000 تومان هر متر NFS-27360 کابل افشان آلومینیوم ۲ در 10 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم ۲ در 16 هادی نور گستر 25,500 تومان هر متر NFS-27364 کابل افشان آلومینیوم ۲ در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم ۲ در 25 هادی نور گستر 33,800 تومان هر متر NFS-27365 کابل افشان آلومینیوم ۲ در 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 3 در 25 + 16 هادی نور گستر 54,000 تومان هر متر NFS-27379 کابل افشان آلومینیوم 3 در 25 + 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 3 در 35 + 16 هادی نور گستر 55,680 تومان هر متر NFS-27380 کابل افشان آلومینیوم 3 در 35 + 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 3 در 50 + 25 هادی نور گستر 66,500 تومان هر متر NFS-27381 کابل افشان آلومینیوم 3 در 50 + 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 3 در 70 + 35 هادی نور گستر 93,200 تومان هر متر NFS-27383 کابل افشان آلومینیوم 3 در 70 + 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 4 در 10 هادی نور گستر 28,300 تومان هر متر NFS-27367 کابل افشان آلومینیوم 4 در 10 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 4 در 120 هادی نور گستر 178,100 تومان هر متر NFS-27377 کابل افشان آلومینیوم 4 در 120 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 4 در 16 هادی نور گستر 40,700 تومان هر متر NFS-27368 کابل افشان آلومینیوم 4 در 16 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 4 در 25 هادی نور گستر 52,980 تومان هر متر NFS-27370 کابل افشان آلومینیوم 4 در 25 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 4 در 35 هادی نور گستر 67,500 تومان هر متر NFS-27372 کابل افشان آلومینیوم 4 در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
کابل افشان آلومینیوم 4 در 50 هادی نور گستر 81,100 تومان هر متر NFS-27373 کابل افشان آلومینیوم 4 در 50 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه