لیست قیمت ها

جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

لیست قیمت هادی نور گستر اصفهان

تاریخ بروزرسانی : 1400/03/03

لیست قیمت سیم و کابل شرکت هادی نور گستر (پارسیم)

 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم افشان ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر 1,730 تومان هر متر NFS-4244 سیم افشان ۱ در ۰٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر 2,460 تومان هر متر NFS-4251 سیم افشان ۱ در ۰٫۷۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر 3,080 تومان هر متر NFS-4258 سیم افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر 4,150 تومان هر متر NFS-4229 سیم افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر 6,780 تومان هر متر NFS-4237 سیم افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر 10,500 تومان هر متر NFS-4265 سیم افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر 15,400 تومان هر متر NFS-4272 سیم افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 70 هادی نور گستر 24,200 تومان هر متر NFS-27288 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 70 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر 27,500 تومان هر متر NFS-4279 سیم افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 95 هادی نور گستر 32,150 تومان هر متر NFS-27306 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 95 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 120 هادی نور گستر 40,380 تومان هر متر NFS-27313 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 120 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر 44,900 تومان هر متر NFS-4286 سیم افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 150 هادی نور گستر 50,180 تومان هر متر NFS-27321 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 150 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 185 هادی نور گستر 59,490 تومان هر متر NFS-27329 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 185 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر 69,900 تومان هر متر NFS-10789 سیم افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 240 هادی نور گستر 78,100 تومان هر متر NFS-27341 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 240 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان آلومینیوم ۱ در 300 هادی نور گستر 96,820 تومان هر متر NFS-27348 سیم افشان آلومینیوم ۱ در 300 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 35 هادی نور گستر 99,900 تومان هر متر NFS-22732 سیم افشان ۱ در 35 هادی نور گستر انتخاب گزینه
سیم افشان ۱ در 50 هادی نور گستر 142,200 تومان هر متر NFS-22739 سیم افشان ۱ در 50 هادی نور گستر انتخاب گزینه
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم ارت افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر 3,090 تومان هر متر NFS-10834 سیم ارت افشان ۱ در ۱ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر 4,230 تومان هر متر NFS-10849 سیم ارت افشان ۱ در ۱٫۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر 6,960 تومان هر متر NFS-10842 سیم ارت افشان ۱ در ۲٫۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر 10,700 تومان هر متر NFS-10826 سیم ارت افشان ۱ در ۴ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر 15,700 تومان هر متر NFS-10819 سیم ارت افشان ۱ در ۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر 28,000 تومان هر متر NFS-10812 سیم ارت افشان ۱ در ۱۰ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر 45,800 تومان هر متر NFS-10805 سیم ارت افشان ۱ در ۱۶ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر 71,500 تومان هر متر NFS-10797 سیم ارت افشان ۱ در ۲۵ هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 35 هادی نور گستر 100,200 تومان هر متر NFS-16706 سیم ارت افشان ۱ در 35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 50 هادی نور گستر 142,900 تومان هر متر NFS-22746 سیم ارت افشان ۱ در 50 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 70 هادی نور گستر 193,260 تومان هر متر NFS-22748 سیم ارت افشان ۱ در 70 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان ۱ در 95 هادی نور گستر 261,100 تومان هر متر NFS-22751 سیم ارت افشان ۱ در 95 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم ارت افشان 1 در 120 هادی نور گستر 329,000 تومان هر متر NFS-22753 سیم ارت افشان 1 در 120 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم نایلون 2 در 0/35 هادی نور گستر 2,900 تومان هر متر NFS-11001 سیم نایلون 2 در 0/35 هادی نور گستر
قیمت محصول
انتخاب گزینه
spinner
سیم نایلون 2 در 0/5 هادی نور گستر 4,350 تومان هر متر NFS-11004 سیم نایلون 2 در 0/5 هادی نور گستر