لیست قیمت ها

جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

لیست قیمت هادی نور گستر اصفهان

تاریخ بروزرسانی : 1400/08/24

لیست قیمت سیم و کابل شرکت هادی نور گستر (پارسیم)

 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم افشان 1 در 0.5 هادی نور گستر 210,000 تومان NFS-4244 سیم افشان 1 در 0.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 0.75 هادی نور گستر 300,000 تومان NFS-4251 سیم افشان 1 در 0.75 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 1 هادی نور گستر 378,000 تومان NFS-4258 سیم افشان 1 در 1 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 1.5 هادی نور گستر 484,000 تومان534,000 تومان NFS-4229 سیم افشان 1 در 1.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 2.5 هادی نور گستر 791,000 تومان NFS-4237 سیم افشان 1 در 2.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 4 هادی نور گستر 1,281,000 تومان NFS-4265 سیم افشان 1 در 4 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 6 هادی نور گستر 1,875,000 تومان NFS-4272 سیم افشان 1 در 6 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 10 هادی نور گستر 3,354,000 تومان NFS-4279 سیم افشان 1 در 10 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 16 هادی نور گستر 5,466,000 تومان NFS-4286 سیم افشان 1 در 16 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 25 هادی نور گستر 8,520,000 تومان NFS-10789 سیم افشان 1 در 25 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 35 هادی نور گستر 12,030,000 تومان NFS-22732 سیم افشان 1 در 35 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 50 هادی نور گستر 17,125,000 تومان NFS-22739 سیم افشان 1 در 50 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 70 هادی نور گستر 23,075,000 تومان NFS-28034 سیم افشان 1 در 70 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 95 هادی نور گستر 30,365,000 تومان NFS-28041 سیم افشان 1 در 95 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 120 هادی نور گستر 38,620,000 تومان NFS-28049 سیم افشان 1 در 120 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 185 هادی نور گستر 61,344,000 تومان NFS-28058 سیم افشان 1 در 185 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 240 هادی نور گستر 77,370,000 تومان NFS-28067 سیم افشان 1 در 240 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم افشان 1 در 300 هادی نور گستر 96,690,000 تومان NFS-28077 سیم افشان 1 در 300 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
سیم ارت افشان 1 در 1 هادی نور گستر 379,000 تومان NFS-10834 سیم ارت افشان 1 در 1 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 1.5 هادی نور گستر 494,000 تومان NFS-10849 سیم ارت افشان 1 در 1.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 2.5 هادی نور گستر 811,000 تومان NFS-10842 سیم ارت افشان 1 در 2.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 4 هادی نور گستر 1,253,000 تومان NFS-10826 سیم ارت افشان 1 در 4 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 6 هادی نور گستر 1,910,000 تومان NFS-10819 سیم ارت افشان 1 در 6 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 10 هادی نور گستر 3,400,000 تومان NFS-10812 سیم ارت افشان 1 در 10 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 16 هادی نور گستر 5,574,000 تومان NFS-10805 سیم ارت افشان 1 در 16 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 25 هادی نور گستر 8,709,000 تومان NFS-10797 سیم ارت افشان 1 در 25 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 35 هادی نور گستر 12,140,000 تومان NFS-16706 سیم ارت افشان 1 در 35 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 50 هادی نور گستر 17,300,000 تومان NFS-22746 سیم ارت افشان 1 در 50 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 70 هادی نور گستر 23,390,000 تومان NFS-22748 سیم ارت افشان 1 در 70 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 95 هادی نور گستر 31,440,000 تومان NFS-22751 سیم ارت افشان 1 در 95 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 120 هادی نور گستر 39,650,000 تومان NFS-22753 سیم ارت افشان 1 در 120 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 185 هادی نور گستر 61,500,000 تومان NFS-28084 سیم ارت افشان 1 در 185 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 240 هادی نور گستر 77,450,000 تومان NFS-28086 سیم ارت افشان 1 در 240 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
سیم ارت افشان 1 در 300 هادی نور گستر 99,520,000 تومان NFS-28087 سیم ارت افشان 1 در 300 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
 
 
نام محصول قیمت شناسه محصول تصویر خرید
کابل افشان 4 در 0.75 هادی نور گستر 1,481,000 تومان NFS-22757 کابل افشان 4 در 0.75 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 1 هادی نور گستر 1,739,000 تومان NFS-10965 کابل افشان 4 در 1 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 1.5 هادی نور گستر 2,466,000 تومان NFS-10967 کابل افشان 4 در 1.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 2.5 هادی نور گستر 3,832,000 تومان NFS-10968 کابل افشان 4 در 2.5 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 4 هادی نور گستر 5,879,000 تومان NFS-10970 کابل افشان 4 در 4 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 6 هادی نور گستر 8,469,000 تومان NFS-10972 کابل افشان 4 در 6 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 10 هادی نور گستر 14,431,000 تومان NFS-10974 کابل افشان 4 در 10 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 16 هادی نور گستر 22,967,000 تومان NFS-10975 کابل افشان 4 در 16 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 3 در 25 + 16 هادی نور گستر 30,600,000 تومان NFS-10998 کابل افشان 3 در 25 + 16 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 25 هادی نور گستر 34,498,000 تومان NFS-22760 کابل افشان 4 در 25 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 3 در 35 + 16 هادی نور گستر 40,200,000 تومان NFS-22771 کابل افشان 3 در 35 + 16 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 4 در 35 هادی نور گستر 48,588,000 تومان NFS-22761 کابل افشان 4 در 35 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
کابل افشان 3 در 50 + 25 هادی نور گستر 57,800,000 تومان NFS-22773 کابل افشان 3 در 50 + 25 هادی نور گستر اطلاعات بیشتر
 
 


No products found

 


No products found

 


No products found

 


No products found

 


No products found

 


No products found

 


No products found

 


No products found

تاریخچه هادی نور گستر اصفهان

شرکت سیم و کابل برق هادی نور گستر از سال 1375 با توجه به نیاز صنعتی کشور اقدام به طراحی و ساخت انواع سیم و کابل افشان در شهر اصفهان کرد. امروزه گروه تولیدی هادی نور با فعالیت مستمر و تلاش شبانه روزی پرسنل خود توانسته است محصولات متنوع (کابل آنتن صادراتی، سیم افشان ۱ در ۰٫۵، کابل تلفن شش زوجی فویلدار، سیم نایلون 2 در 1، کابل افشان 6 در ۱) و با کیفیت بالایی را تولید کند.

گروه تولیدی هادی نور در راستای حفظ حقوق مشتریان خود علاوه بر تولید محصولات با کیفیت قیمتی مناسب برای محصولات خود در نظر گرفته است. شرکت کابل هادی نور گستر با تجهیز کردن آزمایشگاه‌های خود به مدرن ترین تجهیزات مورد نیاز سعی بر کنترل کیفیت همیشگی محصولات خود داشته است. هدف کلی شرکت کابل هادی نور گستر ارائه محصولاتی با زمان تحویل مورد قبول مشتری با کیفیت بالا و نیز قیمت مناسب می‌باشد.

برخی از گواهینامه‌های شرکت هادی نور گستر به شرح زیر است:

 • دریافت گواهینامه استاندارد ایران
 • دریافت گواهینامه ISO:9001;2015
 • دریافت گواهینامه ISO:14001:2015
 • دریافت گواهینامه ISO:45001:2018
 • دریافت گواهینامه CE اروپا

برخی از محصولات هادی نور:

تشخیص اصالت سیم و کابل برق:

برای تشخیص اصالت محصولات شرکت سیم و کابل هادی نور گستر با توجه به تولید محصولات تقلبی تحت عنوان و برند این شرکت توصیه می‌کنیم راهنمای زیر را با دقت مطالعه کنید. موارد ذکر شده خصوصیات ظاهری محصولات است که سیم و کابل اصلی را از سایر محصولات تقلبی متمایز می‌کند.

خرید سیم و کابل برق

شما همراهان گرامی برای اطلاع از لیست قیمت و خرید سیم و کابل شرکت کابل هادی نور گستر می‌توانید از طریق سایت فروشگاه اینترنتی نفیس نور اقدام کنید.

در فروشگاه اینترنتی نفیس نور تمامی محصولات (انواع سیم و کابل برق) شرکت هادی نور گستر با کمترین قیمت، جهت خرید آسان و راحت شما خریداران گرامی موجود شده است. این فروشگاه نماینده رسمی فروش اینترنتی محصولات شرکت هادی نور گستر در اصفهان و سراسر کشور می‌باشد.

ارزیابی محصولات تولیدی هادی نور گستر

کیفیت: عالی
محدوده قیمت: متوسط
سابقه فعالیت: 24 سال
تنوع محصول: زیاد

8 نظر در “جدیدترین لیست قیمت سیم و کابل هادی نور گستر (پارسیم)

 1. مسعود گفت:

  در صورت خرید تعداد بالا منظور چند حلقه میشه که شامل تخفیف میشه و تخفیفش چقدره؟

  1. سید رضا گفت:

   درود
   جهت مشاوره لطفاً با تیم پشتیبانی تماس بگیرید.

   1. محمدرضا جمشیدیان گفت:

    سلام و روز بخیر.
    اگر امکانش هست یک جدول استاندارد برای محاسبات مقطع کابل و طول مسیر و شدت جریان هم در اختیارمان بگذارید تا بهترین مقطع را انتخاب و خرید کنیم.

 2. علی گفت:

  آیا امکان پایین امدن قیمت هست؟

  1. سید رضا گفت:

   با توجه به وابسته بودن قیمت ها به قیمت مس در صورت کاهش قیمت مس، قیمت های لیست نیز کاهش خواهد یافت.

   در شرایط کلی در صورت خرید تعداد بالا امکان تخفیف زیر قیمت لیست کارخانه نیز میسر است.

   1. مسعود گفت:

    سلام خرید کلی منظور چند حلقه است؟

 3. حجت گفت:

  تشکر بابت بروزرسانی سریع

دیدگاهتان را بنویسید