لیست قیمت ها

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1403

لیست قیمت اتحادیه برق 1403

لیست قیمت اتحادیه برق 1403

به صورت آیتمی

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرای خط کشی تراز روی دیوارمتر طول27,000

2

تهیه نقشه ازبیلت به صورت دستی بر روی نقشه معماریمتر مربع54,000

3

 قوطی گذاری روی سطوح جهت کلیدوپریزعدد392,000

4

قوطی گذاری در کناف جهت کلیدوپریزعدد392,000

5

نصب جعبه کف خوابعدد1,400,000

6

نصب فریم گچی چراغعدد1,400,000

7

نصب تابلو 1 ردیفه 12 فیدرعدد1,400,000

8

نصب تابلو2 ردیفه 24 فیدرعدد1,700,000

9

نصب تابلو 3 ردیفه 36 فیدرعدد2,200,000

10

نصب جعبه تقسیم روکار فلزی و pvc بدون بوشن و براس بوشعدد1,100,000

11

نصب فریم تابلوهاوجعبه تقسیم های توکارتاسایز51×51 سانتیمتر بدون تخریبعدد2,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

12

نصب فریم تابلوهاوجعبه تقسیم های توکارتاسایز1×1 متر بدون تخریبعدد2,700,000

13

نصب فریم تابلوهاوجعبه تقسیم های توکارتاسایز1/5×1/5 متر بدون تخریبعدد3,400,000

14

نصب فریم تابلوهاوجعبه تقسیم های توکارتاسایز2×2 متر بدون تخریبعدد4,000,000

15

نصب تابلو تاسایز51×51 سانتیمتر بدون سربندیعدد3,000,000

16

نصب تابلو تاسایز1×1متر بدون سربندیعدد4,000,000

17

نصب تابلو تاسایز1/5×1/5 متر بدون سربندیعدد6,000,000

18

نصب تابلو تاسایز2×2 متر بدون سربندیعدد7,000,000

19

نصب فریم چراغ سیلندری تا سایز 91 میلی متر بدون تخریبعدد610,000

20

صب فریم چراغ سیلندری بیشتراز سایز 91 میلی متر بدون تخریبعدد950,000

21

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 21 میلی متر با زانو آمادهمتر100,000

22

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 25 میلی متر با زانو آمادهمتر110,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

23

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 32 میلی متر با زانو آمادهمتر162,000

24

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 41 میلی متر با زانو آمادهمتر171,000

25

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 51 میلی متر با زانو آمادهمتر182,000

26

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 63 میلی متر با زانو آمادهمتر223,000

27

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 91 میلی متر با زانو آمادهمتر236,000

28

وله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 111 میلی متر با زانو آمادهمتر257,000

29

لوله کشی تو کار پی.وی.سی سایز 125 میلی متر با زانو آمادهمتر284,000

30

لوله کشی خرطومی نسوز تمامی سایزهامتر68,000

31

لوله کشی خرطومی فلزی (فلکسیبل) سایز نامی تا 13 بدون بستمتر155,000

32

لوله کشی خرطومی فلزی (فلکسیبل) سایز نامی 16تا25 بدون بستمتر176,000

33

لوله کشی خرطومی فلزی(فلکسیبل) سایزنامی 29 و 36 بدون بستمتر186,000

34

لوله کشی خرطومی فلزی (فلکسیبل) سایزنامی 42 به باال بدون بستمتر216,000

35

لوله کشی فوالدی گالوانیزه11 و 13/5 به طور کاملمتر540,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

36

لوله کشی فولادی گالوانیزه 16 پی جی به طور کاملمتر580,000

37

لوله کشی فولادی گالوانیزه 21 پی جی به طور کاملمتر621,000

38

 لوله کشی فولادی گالوانیزه 29 پی جی به طور کاملمتر662,000

39

لوله کشی فولادی گالوانیزه 36 پی جی به طور کاملمتر702,000

40

لوله کشی فولادی گالوانیزه 42 پی جی به طور کاملمتر743,000

41

 سیم کشی مقطع 1/5 میلیمتر مربع داخل لولهمتر41,000

42

سیم کشی مقطع2/5میلیمتر مربع داخل لولهمتر46,000

43

سیم کشی مقطع 4 میلیمتر مربع داخل لولهمتر52,000

44

سیم کشی مقطع 6 میلیمتر مربع داخل لولهمتر57,000

45

سیم کشی مقطع11 میلیمتر مربع داخل لولهمتر65,000

46

سیم کشی مقطع 16 میلیمتر مربع داخل لولهمتر81,000

47

سیم کشی مقطع 25 میلیمتر مربع داخل لولهمتر95,000

48

سیم کشی مقطع 35 میلیمتر مربع داخل لولهمتر115,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

49

سیم کشی مقطع 51 میلیمتر مربع داخل لولهمتر135,000

50

کابل کشی مقطع1×2 تا 1/5× 5 میلیمترمربع داخل لولهمتر101,000

51

کابل کشی مقطع2/5×2 تا 2/5×5 میلیمتر مربع داخل لولهمتر122,000

52

کابل کشی مقطع4×2 تا 4×5 میلیمترمربع داخل لولهمتر162,000

53

کابل کشی مقطع6×2 تا 6×5 میلیمتر مربع داخل لولهمترطول196,000

54

کابل کشی مقطع11×2 تا 11×5 میلیمتر مربع داخل لولهمترطول230,000

55

کابل کشی مقطع 16×2 تا 16×5 میلیمتر مربع داخل لولهمترطول257,000

56

کابل کشی مقطع 25× 2تا25×5 میلیمتر مربع داخل لولهعدد270,000

57

کابل کشی مقطع 25× 2تا25×5 میلیمتر مربع داخل لولهمتر297,000

58

کابل کشی مقطع 51×3 و 51+25×3 میلیمتر مربع داخل لولهمتر324,000

59

کابل کشی زوجی تا 6 زوج داخل لولهمتر101,000

60

 کابل کشی زوجی به ازای هر زوج اضافه تر از 6 زوج داخل لولهمتر20,000

61

کابل کشی کابل های کت داخل لولهمتر128,000

62

کابل کشی کواکسیال و آر جی وکابل صوت داخل لولهمتر101,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

63

کابل کشی اچ دی ام آیمتر203,000

64

کابل کشی فیبرنوری تا 4 کرمتر216,000

65

کابل کشی فیبرنوری 12و24 کرمتر270,000

66

 کابل کشی فیبرنوری 48 کرمتر338,000

67

کابل کشی ترکیبی(برق و تصویر) داخل لولهمتر122,000

68

اجرای نخ کشی داخل لولهمتر41,000

69

نصب و سربندی کلید مینیاتوری تک فاز درکلیه تابلوها همراه با وایر شو و کابلشو بدون لوله و سیمعدد608,000

70

نصب و سربندی کلید مینیاتوری سه فاز درکلیه تابلوها همراه با وایرشو و کابلشو بدون لوله و سیمعدد1,200,000

71

نصب وسربندی کلید نشت جریان تکفاز درکلیه تابلوها همراه با وایرشو و کابلشو بدون لوله و سیمعدد1,350,000

72

نصب و سربندی کلید نشت جریان سه فاز درکلیه تابلوها همراه با وایرشو و کابلشو بدون لوله و سیمعدد2,700,000

73

سربندی هر خط تکفاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو تا سایز 6 (فاز- نول- ارت) هر خط607,000

74

سربندی هر خط تکفاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز11 و 16 (فاز- نول- ارت) هر خط810,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

75

سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو تا سایز 6 (3 فاز- نول- ارت)هر خط878,000

76

 سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز 11 و16 (3 فاز- نول- ارت)هر خط1,350,000

77

 سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز 25 و 35 ( 3 فاز- نول- ارت )هر خط2,000,000

78

سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز 51 و 71 (3 فاز- نول- ارت )هر خط3,400,000

79

سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز 95 و 121 ( 3 فاز- نول- ارت)هر خط4,700,000

80

سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز 151 و 185 (3 فاز- نول- ارت)هر خط6,100,000

81

سربندی هر خط سه فاز در کلیه تابلو ها همراه با وایرشو و کابلشو سایز 241 و 311 (3 فاز- نول- ارت)هر خط7,400,000

82

سربندی کلید و پریز توکارعدد405,000

83

نصب کلید و پریز توکارعدد260,000

84

نصب کلید و پریز توکارعدد1,100,000

85

نصب و سربندی کلید و پریز تجمیعی به ازای هرکلید یا پریزعدد740,000

86

نصب و سربندی پریز سه فاز توکارعدد950,000

87

نصب و سربندی پریز سه فاز روکارعدد1,350,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

88

نصب و سربندی پریز شبکهعدد1,350,000

89

نصب و سربندی کلید ایزوالتور تکفازعدد2,000,000

90

نصب و سربندی کلید ایزوالتور سه فازعدد3,400,000

91

نصب و سربندی ترموستات آنالوگعدد1,800,000

92

نصب و سربندی ترموستات دیجیتال با تنظیمعدد2,500,000

93

سربندی فن کویلعدد2,000,000

94

 نصب کلید لمسیعدد2,000,000

95

نصب و سربندی و تنظیم محافظ ولتاژ تابلوییعدد1,200,000

96

نصب و سربندی المپ و سرپیچعدد350,000

97

نصب و سربندی چراغ های توکار تا سایز 111 میلی متر با کانکتوریا ترمینال بدون لوله و سیم کشیعدد450,000

98

صب و سربندی چراغ های توکار از سایز 115 تا 311 میلی متر با کانکتور بدون لوله و سیم کشیعدد810,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

99

نصب و سربندی چراغ های توکار از سایز 315 تا 611 میلی متر با کانکتور بدون لوله و سیم کشیعدد1,620,000

100

نصب و سربندی چراغ های روکار تا سایز 111 میلی متر با کانکتوریا ترمینال بدون لوله و سیم کشیعدد900,000

101

نصب و سربندی چراغ های روکار از سایز 115 تا 311 میلی متر با کانکتور بدون لوله و سیم کشیعدد1,200,000

102

نصب و سربندی چراغ های روکار از سایز 315 تا 611 میلی متر با کانکتور بدون لوله و سیم کشیعدد2,400,000

103

کلیه نصبیجات بدون مونتاژعدد1,100,000

104

نصب شلنگی (221 و 12 ولت) بدون چسبمتر203,000

105

نصب شلنگی ( 221 و 12 ولت) با چسبمتر338,000

106

نصب سوکت و ترانس شلنگیعدد203,000

107

نصب و سربندی ترانس و درایو 12 ولتعدد1,500,000

108

نصب و سربندی چراغ دفنی و استخری همراه باواترپروفعدد3,400,000

109

نصب و سربندی چراغ لاینی روکار و توکار بدون برش و مونتاژمتر2,300,000

110

نصب و سربندی چراغ لاینی آویز بدون برش و مونتاژمتر3,000,000

111

مونتاژ چراغ لاینی رو کار و توکارمتر1,350,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

112

نصب و سربندی چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله و کابل کشی)عدد2,300,000

113

 نصب و سربندی هواکش تا سایز نامی 12عدد1,100,000

114

نصب و سربندی هواکش از سایزنامی 12 به بالاعدد2,000,000

115

نصب و سربندی سانتریفیوژ و اگزاست فنعدد3,400,000

116

نصب و سربندی چشم الکترونیکی روکاروتوکار باتنظیمعدد1,350,000

117

نصب و سربندی چراغ های چشم دار الکترونیکیعدد1,350,000

118

نصب و سربندی فتوسلعدد1,350,000

119

نصب و سربندی و تنظیم ساعت نجومیعدد1,350,000

120

نصب و سربندی انواع چراغ پارکی تا 1/5 متر (بدون نصب فلنج)عدد1,620,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

121

نصب و سربندی انواع چراغ پارکی 1/5 تا 3 متر (بدون نصب فلنج)عدد2,000,000

122

نصب و سربندی انواع چراغ خیابانی و کارگاهی 6 متر ( بدون نصب فلنج)عدد3,400,000

123

نصب و سربندی انواع چراغ خیابانی و کارگاهی 9 متر ( بدون نصب فلنج)عدد5,400,000

124

نصب و سربندی انواع چراغ خیابانی و کارگاهی 12 متر ( بدون نصب فلنج)عدد8,100,000

125

نصب و سربندی کلید چپگرد و راستگرد بالا برعدد2,700,000

126

سربندی سه راهی صنعتیعدد473,000

127

باز کردن کلیه نصبیجات جهت تعویض یا تعمیرعدد40 درصد نصب

128

نصب و سربندی چراغ آویز بدون مونتاژ و قالب و زنجیرعدد1,100,000

129

نصب و سربندی لوستر بدون مونتاژ و قالب و زنجیرعدد473,000

130

نصب و سربندی لوستر LED از 111 تا 411 میلی متر بدون مونتاژعدد3,500,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

131

نصب و سربندی لوستر LED از 411 میلی متر به بالا بدون مونتاژعدد5,400,000

132

مونتاژ انواع چراغ ، نصبی ، لوستر ، آویز ، توکاری و . . .نفر ساعت2,700,000

133

نصب و سربندی درب بازکن صوتی بدون لوله و کابل کشیهر قطعه1,800,000

134

نصب و سربندی درب بازکن تصویری بدون لوله و کابل کشیهر قطعه2,500,000

135

نصب و سربندی و راه اندازی آنتن معمولی و مرکزی بدون لوله و کابل کشیهر قطعه2,000,000

136

نصب و سربندی جعبه تلفن بدون لوله و کابل کشی (پیچی و کروز)هر زوج270,000

137

نصب و سربندی بلندگوی سقفی توکاروروکارتا سایز 311 میلی متر بدون لوله و کابل کشیعدد1,100,000

138

نصب بست یکطرفهعدد140,000

139

نصب راد با انکربولت در سقفعدد1,000,000

140

نصب U چنل از 11 تا 111 سانتی مترمتر1,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

141

نصب بست چنگالیعدد68,000

142

سوراخ کاری کناف جهت چراغ توکاری تا 111 میلیمترعدد270,000

143

سوراخ کاری کناف جهت چراغ توکاری از سایز 115 تا 311 میلیمترعدد410,000

144

نصب زنجیر جهت لوسترعدد410,000

145

نصب قالب جهت لوسترعدد1,100,000

146

نصب و سوراخکاری زنجیر چراغ کارگاهی تا 6 مترعدد2,700,000

147

اجرای بست کمربندیعدد34,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

148

پرس سوکت تلفنعدد200,000

149

پرس سوکت شبکهعدد700,000

150

گرد بر زدن در فلز ( تابلو و سینی )عدد700,000

151

اجرای سیستم ارت میله ای بدون حفاری و جوشکاریعدد6,750,000

152

اجرای سیستم ارت صفحه بدون حفاری و جوشکاریعدد9,450,000

153

اجرای سیستم ارت چمپره ای (حلقوی) بدون حفاریعدد12,000,000

154

اجرای سیستم ارت تسمه ای بدون حفاری و جوشکاریمتر1,350,000

155

سربندی سیم های هم بندی و ارت در تابلو و اسکلت ساختمان بدون کابلشوعدد200,000

156

نصب گلند بر روی موتورها و سینی کابل ها از سایز 9 تا 21 pg بدون سوراخکاریعدد140,000

157

نصب گلند بر روی موتورها و سینی کابل ها از سایز 25 pg به باال بدون سوراخکاریعدد750,000

158

سر بندی موتور تک فاز تا 1/5 کیلو واتدستگاه1,100,000

159

سر بندی موتور تک فاز 2/2 تا 5/5 کیلو واتدستگاه1,500,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

160

سر بندی موتور سه فاز تا 5/5 کیلو وات تکضربدستگاه1,600,000

161

سر بندی موتورسه فاز 7/5 تا 15کیلو وات تکضربدستگاه1,800,000

162

سر بندی موتور سه فاز 5/5 تا 15کیلو وات دوضربدستگاه2,300,000

163

سر بندی موتور سه فاز 22 تا 55 کیلو وات دوضربدستگاه2,800,000

164

سر بندی موتورسه فاز 75 تا 161 کیلو وات دوضربدستگاه3,800,000

165

سر بندی موتورسه فاز باالتر از161کیلو وات دو ضربدستگاه2,600,000

166

داکت زنی روکار تاحداکثرعرض 3 سانتی متر با پیچ و رول پالکمتر200,000

167

داکت زنی روکار تاحداکثرعرض 6 سانتی متر با پیچ و رول پالکمتر270,000

168

داکت زنی روکار بیشتر از 6 سانتی متر با پیچ و رول پالکمتر410,000

169

نصب تراکینگمتر410,000

170

نصب زاویه تراکینگعدد223,000

171

نصب سینی یا لدر عرض 5 تا 21سانتی متر بدون ساپورتمتر410,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

172

نصب سینی یا لدر عرض 21 تا 31 سانتی متر بدون ساپورتمتر680,000

173

نصب سینی یا لدر عرض 41 تا 51 سانتی متر بدون ساپورتمتر930,000

174

نصب سینی یا لدر عرض 61 سانتی متر بدون ساپورتمتر1,150,000

175

نصب ساپورت 11 تا 31 سانتی متر بدون جوشکاریعدد740,000

176

نصب ساپورت 41 تا 61 سانتی متر بدون جوشکاریعدد810,000

177

نصب زانو سینی کابل 5 تا 15 سانتی مترعدد270,000

178

نصب زانو سینی کابل 21 تا 31 سانتی مترعدد540,000

179

 نصب زانو سینی کابل 41 تا 51 سانتی مترعدد810,000

180

نصب زانو سینی کابل 61 سانتی مترعدد950,000

181

نصب سه راهی سینی کابل 5 تا 15 سانتی مترعدد460,000

182

نصب سه راهی سینی کابل 21 تا 31 سانتی مترعدد675,000

183

نصب سه راهی سینی کابل 41 تا 51 سانتی مترعدد1,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

184

نصب سه راهی سینی کابل 61 سانتی مترعدد1,200,000

185

نصب چهار راهی سینی کابل 5 تا 15 سانتی مترعدد540,000

186

نصب چهارراهی سینی کابل 21 تا 31 سانتی مترعدد810,000

187

نصب چهارراهی سینی کابل 41 تا 51 سانتی مترعدد1,200,000

188

نصب چهار راهی سینی کابل 61 سانتی مترعدد1,400,000

189

نصب درب سینی یا لدر 5 تا 15 سانتی متر با بست فلزی یا پیچمتر120,000

190

نصب درب سینی یا لدر 21 تا 31 سانتی متر با بست فلزی یا پیچمتر183,000

191

نصب درب سینی یا لدر 41 تا 51 سانتی متر با بست فلزی یا پیچمتر270,000

192

نصب درب سینی یا لدر 61 سانتی متر با بست فلزی یا پیچمتر317,000

193

نصب درب زانوی سینی کابل 5 تا 15 سانتی مترعدد950,000

194

نصب درب زانوی سینی کابل 21 تا 31 سانتی مترعدد182,000

195

نصب درب زانوی سینی کابل 41 تا 51 سانتی مترعدد270,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

196

 نصب درب زانوی سینی کابل 61 سانتی مترعدد317,000

197

نصب درب سه راهی سینی کابل 5 تا 15 سانتی مترعدد155,000

198

نصب درب سه راهی سینی کابل 21 تا 31 سانتی مترعدد223,000

199

نصب درب سه راهی سینی کابل 41 تا 51 سانتی مترعدد338,000

200

نصب درب سه راهی سینی کابل 61 سانتی مترعدد410,000

201

نصب درب چهارراهی سینی کابل 5 تا 15 سانتی مترعدد182,000

202

نصب درب چهارراهی سینی کابل 21 تا 31 سانتی مترعدد270,000

203

نصب درب چهارراهی سینی کابل 41 تا 51 سانتی مترعدد410,000

204

نصب درب چهارراهی سینی کابل 61 سانتی مترعدد473,000

205

پرس کابلشو و وایر شو تا سایز 6 میلیمتر مربععدد68,000

206

 پرس کابلشو سایز 11 و 16 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد200,000

207

پرس کابلشو سایز 25 و 35 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد270,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

208

پرس کابلشو سایز 51 و 71 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد540,000

209

پرس کابلشو سایز 95 و121 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد810,000

210

پرس کابلشو سایز 151 و 185 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد1,100,000

211

 پرس کابلشو سایز 241 و 311 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد1,350,000

212

پرس کابلشو سایز 411 و 511 میلیمتر مربع همراه با روکش حرارتیعدد1,620,000

213

پرس موف تا سایز 16 میلیمتر مربع همراه با آپاراتعدد340,000

214

پرس موف سایز 25 و 35 میلیمتر مربع همراه با آپاراتعدد540,000

215

پرس موف سایز 51 و 71 میلیمتر مربع همراه با آپاراتعدد950,000

216

پرس موف سایز 95 و121 میلیمتر مربع همراه با آپاراتعدد1,350,000

217

پرس موف سایز151 و185 میلیمتر مربع همراه با آپاراتعدد1,890,000

218

پرس موف سایز241 و311 میلیمتر مربع همراه با آپاراتعدد2,300,000

219

پرس موف سایز 411 و 511 میلیمتر مربع همراه آپاراتعدد2,700,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

220

نصب و راه اندازی یو پی اس تا 10 کیلو ولتعدد9,500,000

221

نصب و راه اندازی استابلایزر تا 10 کیلو ولتعدد6,800,000

222

نصب و راه اندازی موتور برق تا 10 کیلو ولتعدد4,100,000

223

سرویس کولر آبی (شستشو کامل ، روغن کاری، تست آب وبرق)دستگاه3,500,000

224

تعویض قطعات کولر آبیهر قطعه1,350,000

225

اجرت کار روزمزد استاد کار بصورت هفت ساعت کار مفیدهر روز1,700,000

226

 اجرت تعمیرات و رفع اتصالی ورودی تا یک ساعت از ساعت 8 الی 21 روز های عادیساعت3,500,000

227

اجرت تعمیرات و رفع اتصالی از ساعت 8 الی 21 از ساعت های دوم به بعد روز های عادیساعت2,500,000

228

جرت تعمیرات و رفع اتصالی ورودی تا یک ساعت از ساعت 8 الی21 روز های تعطیلساعت3,500,000

229

 اجرت تعمیرات و رفع اتصالی از ساعت 8 الی 21 از ساعت های دوم به بعد روز های تعطیلساعت3,000,000

230

اجرت تعمیرات و رفع اتصالی ورودی تا یک ساعت از ساعت 21 الی 8 صبح (شب کاری)ساعت4,000,000

231

اجرت تعمیرات و رفع اتصالی از ساعت 21 الی 8 صبح از ساعت های دوم به بعد (شب کاری)ساعت3,500,000

به صورت زیربنا

سیم کشی ساختمان بصورت کامل بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات از قرار هر متر
مربع زیر بنا 2,100,000 ریال محسوب میشود تست با لامپ و سرپیچ.
تعریف زیر بنا شامل اجرای تاسیسات برق مطابق با مبحث 13 نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات بطور
کامل با اعالم و اطفاء حریق بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات همراه با ارت و المپ و سرپیچ

 

1- دراجرای تاسیسات برق حیاط و روف گاردن ، به ازای هر متر مربع همان محل) حیاط و روف گاردن( %31 قیمت مبنا محاسبه گردد.
2- در اجرای تاسیسات برق مغازه با دوربین و اعالم سرقت به ازای هر متر مربع %51 به قیمت مبنا اضافه گردد.
3-در ساختمانهای بدون اعالم و اطفاء حریق 5 % از قیمت مبنا کسر گردد.
4- اجرای لوله وکابل کشی دوربین و اعالم سرقت به صورت آیتمی محاسبه گردد.
5- نصب ترموستات و سربندی فن کوئل بصورت آیتمی محاسبه میگردد.

به صورت شعله ای

هر شعله 2,200,000 ریال میباشد.

تعریف شعله شامل خط کشی ، قوطی گذاری ،لوله کشی بدنه و کف ،سیم کشی و و کابل کشی ، نصب و سربندی کلید ،پریز و مینیاتوری ، لامپ و سرپیچ ، همراه با ارت مطابق با مبحث 10 نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات بطور کامل همراه با کلید لوله کشی و کابل کشی در رایزر اصلی بدون شیار و سوراخ زنی نصبیجات.

طریقه شمارش شعله :

1- سیستم اعالم و اطفاء حریق هر قطعه یک شعله محسوب گردد.
2- کلیدتک پل،کلید تبدیل، پریز ارت دار، شاسی زنگ، ملودی،کلید مینیاتوری، چشم روکار و توکار،پریز آنتن وتلفن هر کدام یک شعله
محسوب گردد.
3- کلید دوپل ، پریزتلفن دوخط هرکدام دو شعله محسوب گردد.
4- کلید سه پل و کلید کولر آبی هرکدام سه شعله میباشد.
5- اجرای لوله کشی، سیم کشی، زدن گرد بر جهت چراغ های توکاری بطور مجزا و بصورت آیتم محاسبه گردد.
6- اجرای لوله وکابل کشی دوربین و اعالم سرقت به صورت آیتمی محاسبه گردد.
7- كليه عمليات در رايزرها بصورت آيتم محاسبه گردد.

 1. 989137909575 گفت:

  کسی پیدا میشه با این قیمتها کار کنه

  1. امین تربتیان گفت:

   متاسفانه قیمت ها خوب نیست

 2. 989934584144 گفت:

  قیمت باشیارزنی هم بگین، واین که نصبیجات هم بگین یاهرشعله اضافه

  1. 989140020958 گفت:

   قیمت ها که پایینه هیچ
   تازه یکسری همکار ها زیر این لیست کار میکنند
   آخه انصافه این همه ستم و سختی بکشی تازه اندازه یه کارگر ساده هم نیوفته برات.
   استهلاک ماشین و ابزار ها و علافی، هیچی نمیوفته اصلا

 3. 989133162570 گفت:

  سلام. لطفا برای انواع ساپورت گذاری نیز تعیین قیمت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید