لیست قیمت ها

لیست قیمت چراغ های پارکی (حیاطی)

لیست قیمت چراغ حیاطی پارکی

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای دیواری  سفید/مشکی OL01-D 38,000

۲

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای سرلوله سفید/مشکی OL01-S 38,000

۳

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای سردری سفید/مشکی OL01-P 38,000

۴

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای آویز سفید/مشکی OL01-A 38,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی فلزی قارچی یا چتری دیواری  مسی/مشکی/سفید OL02-D 65,000

2

چراغ حیاطی فلزی قارچی یا چتری دیواری  مسی/مشکی/سفید OL23-D 54,000

3

چراغ حیاطی فلزی قارچی یا چتری سردری مسی/مشکی/سفید OL23-P 54,000

4

چراغ حیاطی فلزی قارچی یا چتری سرلوله مسی/مشکی/سفید OL23-S 54,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی دیواری  سفید/مشکی OL03-D 49,000

۲

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی سرلوله سفید/مشکی OL03-S 49,000

۳

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی سردری سفید/مشکی OL03-P 49,000

۴

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی آویز سفید/مشکی OL03-A 49,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی کروی سفید/مشکی OL04-20 40,000

۲

چراغ حیاطی پلاستیکی کروی سفید/مشکی OL04-25 40,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی گل دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-D 110,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی گل سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-S 110,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی گل سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-P 110,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی گل آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-A 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-D 110,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-S 110,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-P 110,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-A 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-D 110,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-S 110,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-P 110,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-A 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-D 110,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-S 110,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-P 110,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-A 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

اسکلت دوشعله گلدار سرستون سفید/مشکی/مسی/طلایی OL09-S 120,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-D 110,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-S 110,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-P 110,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-A 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس بزرگ دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-D-L 110,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس کوچک دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-D-S 110,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-S 110,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-P 110,000

5

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-A 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL12-D 160,000  

2

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL12-S 160,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی O12-P 160,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL12-A 160,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی فلزی خمره ای مقعر دیواری سفید/مشکی OL13-D 110,000  

2

چراغ حیاطی فلزی خمره ای محدب دیواری سفید/مشکی OL20-D 110,000

3

چراغ حیاطی فلزی خمره ای تخت دیواری سفید/مشکی O23-D 110,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی فلزی کمانی دیواری سفید/مشکی OL21-D 53,000  

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی وارون دیواری سفید/مشکی OL22-D 45,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی مکعبی سفید OL15 40,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پایه چراغ حیاطی فلزی 20 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 49,000

2

پایه چراغ حیاطی فلزی 40 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 65,000

3

پایه چراغ حیاطی فلزی 60 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 83,000

4

پایه چراغ حیاطی فلزی 80 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 99,000

5

پایه چراغ حیاطی فلزی 100 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 119,000

6

پایه چراغ حیاطی فلزی 120 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 137,000

7

پایه چراغ حیاطی فلزی 140 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 155,000

8

پایه چراغ حیاطی فلزی 160 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 171,000

9

پایه چراغ حیاطی فلزی 180 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 183,000

10

پایه چراغ حیاطی فلزی گلدار سفید/مشکی OL16-S 120,000

11

پایه چراغ حیاطی پلاستیکی سفید/مشکی/مسی/طلایی OL17-S 55,000

12

پایه چراغ حیاطی پلاستیکی سفید/مشکی/مسی/طلایی OL18-S 68,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

 چراغ دیواری آوا سفید/مشکی/مسی OL24-D 275,000

2

 چراغ آویز آوا سفید/مشکی/مسی OL24-A 275,000

3

چراغ چمنی آوا پایه 37 سانتی متر سفید/مشکی/مسی OL24-P37 400,000

4

چراغ چمنی آوا پایه 60 سانتی متر سفید/مشکی/مسی OL24-CH60 438,000

5

چراغ چمنی آوا پایه 80 سانتی متر سفید/مشکی/مسی OL24-CH80 475,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

چراغ حیاطی و پارکی پلاستیکی دیواری سفید/مشکی/مسی OL26-P 110,000

دیدگاهتان را بنویسید