لیست قیمت ها

لیست قیمت چراغ های پارکی (حیاطی)

لیست قیمت چراغ حیاطی پارکی

تاریخ بروزرسانی : 1399/09/24

لیست جدید قیمت چراغ های پارکی (حیاطی)

تاریخ بروزرسانی قیمت  1399/08/12

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای دیواری  سفید/مشکی OL01-D 60,000

۲

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای سرلوله سفید/مشکی OL01-S 60,000

۳

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای سردری سفید/مشکی OL01-P 60,000

۴

چراغ حیاطی پلاستیکی خمره ای آویز سفید/مشکی OL01-A 60,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی فلزی قارچی دیواری  مسی OL02-D 95,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی دیواری  سفید/مشکی OL03-D 60,000

۲

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی سرلوله سفید/مشکی OL03-S 60,000

۳

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی سردری سفید/مشکی OL03-P 60,000

۴

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی آویز سفید/مشکی OL03-A 60,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی کروی سفید/مشکی OL04-20 50,000

۲

چراغ حیاطی پلاستیکی کروی سفید/مشکی OL04-25 50,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی گل دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-D 95,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی گل سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-S 95,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی گل سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-P 95,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی گل آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL05-A 95,000

 

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-D 95,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-S 95,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-P 95,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی سلطنتی آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL06-A 95,000

 

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-D 95,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-S 95,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-P 95,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای گلدار آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL07-A 95,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-D 95,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-S 95,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-P 95,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی درسا آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL08-A 95,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

اسکلت دوشعله گلدار سرستون سفید/مشکی/مسی/طلایی OL09-S 170,000

 

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-D 95,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-S 95,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-P 95,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی کلبه ای آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL10-A 95,000

 

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس بزرگ دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-D-L 95,000

2

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس کوچک دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-D-S 90,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-S 95,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-P 95,000

5

چراغ حیاطی پلاستیکی فلورانس آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL11-A 95,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین دیواری سفید/مشکی/مسی/طلایی OL12-D 149,000  

2

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین سرلوله ای سفید/مشکی/مسی/طلایی OL12-S 149,000

3

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین سردری سفید/مشکی/مسی/طلایی O12-P 149,000

4

چراغ حیاطی پلاستیکی رادین آویز سفید/مشکی/مسی/طلایی OL12-A 149,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی فلزی خمره ای مقعر دیواری سفید/مشکی OL13-D 95,000  

2

چراغ حیاطی فلزی خمره ای محدب دیواری سفید/مشکی OL20-D 95,000

3

چراغ حیاطی فلزی خمره ای تخت دیواری سفید/مشکی O23-D 95,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی فلزی کمانی دیواری سفید/مشکی OL21-D 85,000  

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی توپی وارون دیواری سفید/مشکی OL22-D 45,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

چراغ حیاطی پلاستیکی مکعبی سفید OL15 60,000

ردیف

شرح کالا

رنگ محصول

کد محصول

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پایه چراغ حیاطی فلزی 20 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 54,000

2

پایه چراغ حیاطی فلزی 40 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 70,000

3

پایه چراغ حیاطی فلزی 60 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 88,000

4

پایه چراغ حیاطی فلزی 80 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 105,000

5

پایه چراغ حیاطی فلزی 100 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 124,000

6

پایه چراغ حیاطی فلزی 120 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 142,000

7

پایه چراغ حیاطی فلزی 140 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 160,000

8

پایه چراغ حیاطی فلزی 160 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 176,000

9

پایه چراغ حیاطی فلزی 180 سانتی با کفی سفید/مشکی OL14-S 193,000

10

پایه چراغ حیاطی فلزی گلدار سفید/مشکی OL16-S 85,000

11

پایه چراغ حیاطی پلاستیکی سفید/مشکی/مسی/طلایی OL17-S 85,000

12

پایه چراغ حیاطی پلاستیکی سفید/مشکی/مسی/طلایی OL18-S

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *