لیست قیمت

لیست قیمت محصولات بهداد الکتریک

لیست جدید قیمت محصولات بهداد الکتریک

تاریخ بروزرسانی قیمت  1399/07/23

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

پریز 4 خانه بدون ارت بدون کابل سرامیکی 53,000   

۲

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری سرامیکی 74,000

۳

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری سرامیکی 82,000

۴

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری سرامیکی 93,000

5

پریز 4 خانه ارت دار بدون کابل سرامیکی 56,000  

6

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری سرامیکی 80,000

7

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 3 متری سرامیکی 92,000

8

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 5 متری سرامیکی 114,000

9

پریز 4 خانه مربع ارت دار بدون کابل سرامیکی 56,000

10

پریز 4 خانه مربع ارت دار با کابل 1.8 متری سرامیکی  80,000

11

پریز 4 خانه مربع ارت دار با کابل 3 متری سرامیکی 92,000 

12

پریز 4 خانه مربع ارت دار با کابل 5 متری سرامیکی 114,000 

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پریز 3 خانه بدون ارت دوشاخه دار پلی آمید 27,000  

2

پریز 3 خانه ارت دار بدون کابل پلی آمید 42,000

3

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری پلی آمید 60,000

4

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 3 متری پلی آمید 67,000

5

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 5 متری پلی آمید  80,000

6

پریز 3 خانه ارت دار بدون کابل پلی آمید 44,000

7

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری پلی آمید 64,000

8

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 3 متری پلی آمید 78,000

9

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 5 متری پلی آمید 95,000

10

پریز 4 خانه بدون ارت بدون کابل پلی آمید 46,000

11

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری پلی آمید 64,000
12 پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری پلی آمید 71,000

13

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری پلی آمید 84,000

14

پریز 4 خانه ارت دار بدون کابل پلی آمید 52,000

15

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری پلی آمید 69,000
16 پریز 4 خانه ارت دار با کابل 3 متری پلی آمید 86,000
17 پریز 4 خانه ارت دار با کابل 5 متری پلی آمید 107,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

محافظ کولر گازی دوشاخه دار سرامیکی 118,000  

2

 محافظ پکیج دوشاخه دار سرامیکی 81,000

3

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 1/8 متری سرامیکی 114,000

4

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 3 متری سرامیکی 128,000

5

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 5 متری سرامیکی 143,000 

6

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 1/8 متری سرامیکی 137,000

7

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 3 متری سرامیکی 144,000

8

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 5 متری سرامیکی 176,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

محافظ 2 خانه یخچال دوشاخه دار پلی آمید 87,000  

2

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 1/8 متری پلی آمید 109,000

3

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 3 متری پلی آمید 123,000

4

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 5 متری پلی آمید 138,000 

5

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 1/8 متری پلی آمید 130,000

6

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 3 متری پلی آمید 137,000

7

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 5 متری پلی آمید 168,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

محافظ یخچال 3500 وات با کابل 1*3 – 1.8 متری 147,000

2

محافظ یخچال 3500 وات با کابل 1*3 – 3 متری

3

محافظ کولر با کابل 1/5*3 – 1.8 متری 192,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پریز توکار دربدار تابلویی (آبی-زرد-قرمز) سرامیکی 12,000  

2

پریز بارانی ارت دار مدل پارس پلی آمید 12,500

3

پریز بارانی بدون ارت مدل پارس پلی آمید 12,000

4

پریز بارانی ارت دار مدل نیکان سرامیکی 12,500 

5

پریز بارانی بدون ارت مدل نیکان سرامیکی 12,000

6

کلید تبدیل بارانی 12,000

7

کلید تک پل بارانی 12,000

8

کلید دو پل بارانی 12,500

9

کلید زنگ بارانی 12,000

10

کلید جور بارانی 12,500

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

دوشاخه نری (دوشاخه قابل تعویض) پلی آمید 9,000  

2

مادگی (پریز سیار قابل تعویض) پلی آمید 9,000

3

دوشاخه خانگی پلی آمید 8,000

4

سه راهی صنعتی مدل کرال پلی آمید  46,000

5

سه راهی صنعتی مدل کرال با کابل 5 متری پلی آمید 132,000

6

سه راهی صنعتی مدل کرال با کابل 10 متری پلی آمید 221,000

7

سه راهی صنعتی مدل کرال با کابل 15 متری پلی آمید 295,000

ردیف

شرح کالا

حداکثر جریان

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فتوسل 10 آمپر 59,000  

2

فتوسل 16 آمپر 87,000

ردیف

شرح کالا

حداکثر جریان

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

تبدیل سه به دو مدل الگانس 16 آمپر 17,000  

2

تبدیل سه به دو مدل پارمیس 16 آمپر 17,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

دوشاخه 2/5 آمپر  

2

دوشاخه 10 آمپر تخت

3

دوشاخه 10 آمپر بدون ارت

4

دوشاخه 16 آمپر ارت دار  

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

هواکش مدل کلاسیک سایز 10 74,000   

۲

هواکش مدل کلاسیک سایز 12 83,000

۳

هواکش مدل کلاسیک سایز 15 90,000

۴

هواکش مدل یونیورسال سایز 10 82,000  

5

هواکش مدل یونیورسال سایز 12 88,000

6

هواکش مدل یونیورسال سایز 15 96,000

7

هواکش مدل یونیورسال دوپنل سایز 10 91,000

8

هواکش مدل یونیورسال دوپنل سایز 12 99,000

9

هواکش مدل یونیورسال دوپنل سایز 15 108,000

10

هواکش مدل یونیورسال دوپنل (IP45) سایز 10 180,000 

11

هواکش دمپردار مدل VFB-150mm-2s سایز 15 161,000

12

هواکش دمپردار مدل VFB-200mm-2s سایز 20 208,000

13

هواکش دمپردار مدل VFB-200mm-4s سایز 20 278,000

14

هواکش دمپردار مدل VFB-250mm-4s سایز 25 308,000

15

هواکش فلزی مدل VFB-100mm-2s سایز 10

16

هواکش فلزی مدل VFB-150mm-2s سایز 15

17

هواکش فلزی مدل VFB-200mm-2s سایز 20
18 هواکش فلزی مدل VFB-200mm-4s سایز 20
19 هواکش فلزی مدل VFB-250mm-4s سایز 25
20 هواکش فلزی مدل VFB-300mm-4s سایز 30

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 30 645,000    

۲

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 1400 دور سایز 30 754,000

۳

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 35 669,000

۴

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 1400 دور سایز 35 771,000

5

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 40 690,000

6

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 45 705,000

7

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 50 754,000

8

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 60 888,000

9

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 2800 دور سایز 30 732,000

10

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 2800 دور سایز 30 854,000 

11

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 2800 دور سایز 35 797,000

12

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 2800 دور سایز 35 918,000

13

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 2800 دور سایز 40 832,000

14

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 2800 دور سایز 40 984,000

15

هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 30 689,000      

16

هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 35 710,000

17

هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 40 730,000
18 هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 45 743,000
19 هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 50 795,000
20 هواکش صنعتی سنگین 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 60 1,265,000
21 هواکش صنعتی سنگین 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 70 1,354,000
22 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 30 669,000
23 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 35 771,000
24 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 40 814,000
25 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 50 1,010,000

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *