لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات بهداد الکتریک

لیست قیمت محصولات بهداد الکتریک

لیست جدید قیمت محصولات بهداد الکتریک

تاریخ بروزرسانی قیمت  1399/07/23

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

پریز 4 خانه بدون ارت بدون کابل سرامیکی 53,000   

۲

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری سرامیکی 74,000

۳

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری سرامیکی 82,000

۴

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری سرامیکی 93,000

5

پریز 4 خانه ارت دار بدون کابل سرامیکی 56,000  

6

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری سرامیکی 80,000

7

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 3 متری سرامیکی 92,000

8

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 5 متری سرامیکی 114,000

9

پریز 4 خانه مربع ارت دار بدون کابل سرامیکی 56,000

10

پریز 4 خانه مربع ارت دار با کابل 1.8 متری سرامیکی  80,000

11

پریز 4 خانه مربع ارت دار با کابل 3 متری سرامیکی 92,000 

12

پریز 4 خانه مربع ارت دار با کابل 5 متری سرامیکی 114,000 

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پریز 3 خانه بدون ارت دوشاخه دار پلی آمید 27,000  

2

پریز 3 خانه ارت دار بدون کابل پلی آمید 42,000

3

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری پلی آمید 60,000

4

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 3 متری پلی آمید 67,000

5

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 5 متری پلی آمید  80,000

6

پریز 3 خانه ارت دار بدون کابل پلی آمید 44,000

7

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری پلی آمید 64,000

8

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 3 متری پلی آمید 78,000

9

پریز 3 خانه ارت دار با کابل 5 متری پلی آمید 95,000

10

پریز 4 خانه بدون ارت بدون کابل پلی آمید 46,000

11

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 1.8 متری پلی آمید 64,000
12 پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 3 متری پلی آمید 71,000

13

پریز 4 خانه بدون ارت با کابل 5 متری پلی آمید 84,000

14

پریز 4 خانه ارت دار بدون کابل پلی آمید 52,000

15

پریز 4 خانه ارت دار با کابل 1.8 متری پلی آمید 69,000
16 پریز 4 خانه ارت دار با کابل 3 متری پلی آمید 86,000
17 پریز 4 خانه ارت دار با کابل 5 متری پلی آمید 107,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

محافظ کولر گازی دوشاخه دار سرامیکی 118,000  

2

 محافظ پکیج دوشاخه دار سرامیکی 81,000

3

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 1/8 متری سرامیکی 114,000

4

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 3 متری سرامیکی 128,000

5

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 5 متری سرامیکی 143,000 

6

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 1/8 متری سرامیکی 137,000

7

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 3 متری سرامیکی 144,000

8

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 5 متری سرامیکی 176,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

محافظ 2 خانه یخچال دوشاخه دار پلی آمید 87,000  

2

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 1/8 متری پلی آمید 109,000

3

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 3 متری پلی آمید 123,000

4

محافظ 2 خانه یخچال با کابل 5 متری پلی آمید 138,000 

5

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 1/8 متری پلی آمید 130,000

6

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 3 متری پلی آمید 137,000

7

محافظ 4 خانه کامپیوتر با کابل 5 متری پلی آمید 168,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

محافظ یخچال 3500 وات با کابل 1*3 – 1.8 متری 147,000

2

محافظ یخچال 3500 وات با کابل 1*3 – 3 متری

3

محافظ کولر با کابل 1/5*3 – 1.8 متری 192,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پریز توکار دربدار تابلویی (آبی-زرد-قرمز) سرامیکی 12,000  

2

پریز بارانی ارت دار مدل پارس پلی آمید 12,500

3

پریز بارانی بدون ارت مدل پارس پلی آمید 12,000

4

پریز بارانی ارت دار مدل نیکان سرامیکی 12,500 

5

پریز بارانی بدون ارت مدل نیکان سرامیکی 12,000

6

کلید تبدیل بارانی 12,000

7

کلید تک پل بارانی 12,000

8

کلید دو پل بارانی 12,500

9

کلید زنگ بارانی 12,000

10

کلید جور بارانی 12,500

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

دوشاخه نری (دوشاخه قابل تعویض) پلی آمید 9,000  

2

مادگی (پریز سیار قابل تعویض) پلی آمید 9,000

3

دوشاخه خانگی پلی آمید 8,000

4

سه راهی صنعتی مدل کرال پلی آمید  46,000

5

سه راهی صنعتی مدل کرال با کابل 5 متری پلی آمید 132,000

6

سه راهی صنعتی مدل کرال با کابل 10 متری پلی آمید 221,000

7

سه راهی صنعتی مدل کرال با کابل 15 متری پلی آمید 295,000

ردیف

شرح کالا

حداکثر جریان

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فتوسل 10 آمپر 59,000  

2

فتوسل 16 آمپر 87,000

ردیف

شرح کالا

حداکثر جریان

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

تبدیل سه به دو مدل الگانس 16 آمپر 17,000  

2

تبدیل سه به دو مدل پارمیس 16 آمپر 17,000

ردیف

شرح کالا

جنس مغزی

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

دوشاخه 2/5 آمپر  

2

دوشاخه 10 آمپر تخت

3

دوشاخه 10 آمپر بدون ارت

4

دوشاخه 16 آمپر ارت دار  

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

هواکش مدل کلاسیک سایز 10 74,000   

۲

هواکش مدل کلاسیک سایز 12 83,000

۳

هواکش مدل کلاسیک سایز 15 90,000

۴

هواکش مدل یونیورسال سایز 10 82,000  

5

هواکش مدل یونیورسال سایز 12 88,000

6

هواکش مدل یونیورسال سایز 15 96,000

7

هواکش مدل یونیورسال دوپنل سایز 10 91,000

8

هواکش مدل یونیورسال دوپنل سایز 12 99,000

9

هواکش مدل یونیورسال دوپنل سایز 15 108,000

10

هواکش مدل یونیورسال دوپنل (IP45) سایز 10 180,000 

11

هواکش دمپردار مدل VFB-150mm-2s سایز 15 161,000

12

هواکش دمپردار مدل VFB-200mm-2s سایز 20 208,000

13

هواکش دمپردار مدل VFB-200mm-4s سایز 20 278,000

14

هواکش دمپردار مدل VFB-250mm-4s سایز 25 308,000

15

هواکش فلزی مدل VFB-100mm-2s سایز 10

16

هواکش فلزی مدل VFB-150mm-2s سایز 15

17

هواکش فلزی مدل VFB-200mm-2s سایز 20
18 هواکش فلزی مدل VFB-200mm-4s سایز 20
19 هواکش فلزی مدل VFB-250mm-4s سایز 25
20 هواکش فلزی مدل VFB-300mm-4s سایز 30

ردیف

شرح کالا

سایز

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

۱

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 30 645,000    

۲

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 1400 دور سایز 30 754,000

۳

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 35 669,000

۴

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 1400 دور سایز 35 771,000

5

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 40 690,000

6

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 45 705,000

7

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 50 754,000

8

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 1400 دور سایز 60 888,000

9

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 2800 دور سایز 30 732,000

10

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 2800 دور سایز 30 854,000 

11

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 2800 دور سایز 35 797,000

12

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 2800 دور سایز 35 918,000

13

هواکش صنعتی 4 پره تک فاز 2800 دور سایز 40 832,000

14

هواکش صنعتی 4 پره سه فاز 2800 دور سایز 40 984,000

15

هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 30 689,000      

16

هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 35 710,000

17

هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 40 730,000
18 هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 45 743,000
19 هواکش صنعتی 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 50 795,000
20 هواکش صنعتی سنگین 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 60 1,265,000
21 هواکش صنعتی سنگین 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 70 1,354,000
22 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 30 669,000
23 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 35 771,000
24 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 40 814,000
25 هواکش صنعتی الیکا 6 پره تک فاز 1400 دور سایز 50 1,010,000

5 نظر در “لیست قیمت محصولات بهداد الکتریک

 1. مجتبی کریمی نژاد گفت:

  سلام یک محافظ چهار خریدم مغز سرامیکی خیلی عالیه و خوب کار می کنه خدای راضیم متشکرم

  1. مدیر وبسایت گفت:

   درود جناب کریمی نژاد گرامی

   با تشکر از حسن انتخاب شما

 2. ابراهیم اکبری گفت:

  باسلام، اکثر تبدیل های مبدل سه به دو شرکت شما ترک دار هستند و آنهایی هم که موقع خرید ترک ندارند بعد از مدت کوتاهی بدنه سفید رنگ آنها ترک میخورد، بنده چندین با محصول شما را خریدم و همگی ترک خوردند، اگر خواستید ارتباط بگیرید تا عکس آنها رو برایتان بفرستم ، لطفاً رسیدگی فرمایید چون اعتبار شرکت شما زیر سؤال خواهد بود.

  1. سید رضا گفت:

   درود ابراهیم عزیز
   مورد اعلامی شما دریافت شد، حتماً به شرکت تولید کننده ارجاع داده خواهد شد.

 3. رضا گفت:

  سلام
  من امروز یکدستگاه فن خانگی خریداری کردم که برگه ضمانت نامه یا همان گارانتی درون جعبه بود که به فروشنده گفتم لطفا این برگه رو مُهر بزن ، ولی ایشون از این کار سر باز زد و اعلام کردند که این دستگاه شامل گارانتی نمیشود.
  سوال من از شما این هست اگر دستگاه هایی که میسازید ضمانت نامه ندارند پس چرا برگ ضمانت نامه درون کارتن موجود هست؟
  و اگر شامل ضمانت نامه میشوند چرا فروشنده زیر بار مُهر زدن این برگه نمیرود؟
  دُم خروس رو قبول کنیم یا قسم حضرت عباس رو

  رضا از اهواز

دیدگاهتان را بنویسید