لیست قیمت ها

لیست قیمت نرخ اجرای سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی اتحادیه اصفهان سال ۹۸

لیست قیمت نرخ اجرای سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی اتحادیه اصفهان سال ۹۸

لیست قیمت اجرای دوربین مدار بسته یا سیستم های نظارت تصویری (کلیک کنید)

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۱

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت تا ارتفاع ۳ متر و رولپلاک در داخل ساختمان به صورت استاندارد (نصب پایه دوربین هم شامل می شود)دوربین مینیاتوری تا قیمت۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
دوربین سقفی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰

۲

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۶ متر داخل ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد)به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر۱۸۰,۰۰۰

۳

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک داخل ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد)با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر متر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال+قیمت بالا۲۵۰,۰۰۰

۴

راه اندازی و تنطیم هر عدد دوربین شامل (کانکتورهای تصویر،دیتا و تغذیه و تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در داخل ساختمان)برای هر نوع دوربین مینیاتوری،سقفی؛صنعتی؛متحرک و اسپیددام۸۸۰,۰۰۰

۵

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت تا ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک در خارج ساختمان به صورت استاندارد(نصب پایه دوربین هم شامل می شود)دوربین مینیاتوری تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
دوربین سقفی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰

۶

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۶ متر خارج ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های قبل اضافه می گردد)به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر۴۸۰,۰۰۰

۷

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک خارج ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد)با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر متر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال+قیمت بالا۴۰۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۸

راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین شامل تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در  خارج ساختمانبرای هر نوع دوربین مینیاتوری،سقفی و صنعتی،متحرک و اسپیددام۱,۱۵۰,۰۰۰
۹نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک(PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک(PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰

۱۱

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۲

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۴,۰۵۰,۰۰۰

۱۳

 

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت تا ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک در داخل ساختمان به صورت استاندارد(نصب پایه دوربین را هم شامل می شود)دوربین مینیاتوری تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
دوربین سقفی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰۷۲۰,۰۰۰
۱۴نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۶ متر داخل ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد)به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر۱۸۰,۰۰۰
۱۵نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک در داخل ساختمان به صورت استاندارد (به قیمت های بالا اضافه می گردد)با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال + قیمت بالا۲۵۰,۰۰۰
۱۶راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین تحت شبکه شامل (کانکتورهای تصویر،دیتا و تغذیه و تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در داخل ساختمان)برای هرنوع دوربین مینیاتوری،سقفی و صنعتی،متحرک و اسپیددام۱,۴۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۱۷

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت تا ارتفاع ۳ با پیچ و رولپلاک در خارج ساختمان به صورت استاندارد (نصب پایه دوربین را هم شامل می شود) دوربین مینیاتوری تا قیمت ۵/۰۰۰/۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
 دوربین سقفی تا قیمت ۵/۰۰۰/۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰
 دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵/۰۰۰/۰۰۰۱,۳۵۰,۰۰۰

۱۸

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع بیش از۳ متر تا ۶ متر خارج ساختمان به صورت استاندارد (به قیمت قبل اضافه می گردد)به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر۴۵۰,۰۰۰

۱۹

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ رولپلاک خارج ساختمان به صورت استاندارد (به قیمت قبل اضافه می گردد)با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال + قیمت بالا۴۲۰,۰۰۰

۲۰

راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین تحت شبکه شامل تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در خارج ساختمانبرای هرنوع دوربین مینیاتوری،سقفی و صنعتی،متحرک و اسپیددام۱,۷۵۰,۰۰۰
 ۲۱ نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک (PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۱۰۰,۰۰۰
 ۲۲ نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک (PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۳نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۴

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود)تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱,۰۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۲۵

انجام تخصصی نرم افزاری دوربین مداربسته و با تنظیمات IP دوربین راه اندازی به قیمت راه اندازی دوربین آنالوگ اضافه گردد۶۰۰,۰۰۰
۲۶ نصب فیزیکی و راه اندازی دستگاه ضبط تصاویر آنالوگ به صورت استاندارد به همراه یک عدد هاردDVR۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۷ نصب فیزیکی و راه اندازی دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه به صورت استاندارد به همراه یک عدد هاردNVR۱,۳۵۰,۰۰۰

۲۸

تنظیمات شبکه ، تصویر ، ضبط و نرم افزاری هر کانال دوربین فعال بر روی سیستم ضبطبرای هر عدد کانال فعال۴۲۰,۰۰۰

۲۹

نصب و فرمت هر عدد هارد بر روی ضبطNVR & DVR۴۲۰,۰۰۰

۳۰

نصب و راه اندازی میکروفن مجزا از دوربین به همراه اتصالاتنصب فیزیکی و اتصال به دستگاه ضبط۸۸۰,۰۰۰
 ۳۱راه اندازی و تنظیم فرمان های ورودی و خروجی آلارم دوربین دستگاه ضبط و اتصال فلاشر ، آژیر و... به پورت آلارمراه اندازی هر عدد ورودی و با خروجی و با اتصال جانبی۸۸۰,۰۰۰
 ۳۲نصب و تنظیم و راه اندازی نرم افزار کلاینت سیستم ضبط تصاویر بر روی هر عدد کامپیوترهرگونه انتقال تصویر برروی موبایل یا کامپیوتر۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۳تنظیمات شبکه و IP استاتیک و پورت ها بر روی مودم جهت انتقال تصویرهر دستگاه ضبط۹۵۰,۰۰۰

۳۴

هزینه هرگونه فعالیت نصب در ارتفاع بیش از ۶ متر که نیاز به اجاره جرثقیل و یا نردبان بلند داردهزینه اجاره +۱۵%
 ۳۵راه اندازی نرم افزارهای پردازش تصویر روی دوربین یا سیستم ضبطبه ازاء هر کانال (جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد) ۱۵% ارزش نرم افزار یا سخت افزار ارائه شده
 ۳۶ مشاوره سیستم نظارت تصویری بر مبنای استاندارد های موجودجهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد۳% ارزش قرارداد

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۳۷

نظارت بر قرداد و اجرای فعالیت پیمانکارجهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد۲۰% ارزش قرارداد
۳۸گارانتی محصول در محل شرکت پیمانکار جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد۱۵% ارزش تجهیزات پیشنهادی
۳۹طراحی سیستم نظارت تصویری به همراه تهیه نقشه AS BUILT به صورت استاندارد جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد۱,۳۵۰,۰۰۰% ارزش قرارداد

۴۰

نصب سوئیچ ریپیتر ، تقویت کننده و...به ازاء هر دستگاه۷۲۰,۰۰۰

۴۱

نصب سوئیچ شبکه ساده به همراه اتصالات سرکابلسوئیچ ۵ پورت۷۲۰,۰۰۰

۴۲

نصب سوئیچ شبکه ساده به همراه اتصالات سرکابل (به قیمت های قبل اضافه می گردد)بالای ۵ پورت به ازاء هر پورت اضافه می گردد۲۰۰,۰۰۰
 ۴۳نصب سوئیچ شبکه قابل مدیریت به همراه اتصالات سرکابلسوئیچ ۵ پورت و در صورت انجام تنظیمات مدیریت سوئیچ۱,۹۵۰,۰۰۰
 ۴۴نصب سوئیچ شبکه قابل مدیریت به همراه اتصالات سرکابل(به قیمت های قبل اضافه می گردد)بالای ۵ پورت به ازاء هر پورت اضافه و در صورت انجام تنظیمات مدیریت سوئیچ ۱,۹۵۰,۰۰۰
۴۵تنظیمات شبکه هر لینک شبکه بی سیمکانفیگ در محل فروشنده۶۲۰,۰۰۰

۴۶

نصب و راه اندازی هر لینک نقطه به نقطه بی سیمدر ارتفاع ۵ مترتوافقی
 ۴۷نصب و راه اندازی هر لینک نقطه به مولتی نقطه بی سیمدر ارتفاع ۵ مترتوافقی
 ۴۸نصب و راه اندازی هر لینک مولتی نقطه بی سیمدر ارتفاع ۵ مترتوافقی
 ۴۹هزینه نصب و راه اندازی هر لینک شبکه در ارتفاع بیش از ۵ متربه ازاء هر متر توافقی

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۵۰

هزینه نصب رک دیواری با پیچ و رولپلاک به صورت استانداردرک سایز ۱ تا ۹ یونیت با هر عمق۸۸۰,۰۰۰
۵۱هزینه نصب رک ایستاده به صورت استانداردهر سایز و هر عمق رک۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۲انجام کابل کشی داخلی رک و آرایش کابل ها و شماره گذاری با بست پلاستیکی به صورت استانداردتا رک ۹ یونیت۱,۳۵۰,۰۰۰

۵۳

انجام کابل کشی داخلی رک و آرایش کابل ها و شماره گذاری با بست پلاستیکی به صورت استانداردرک بالای ۹ یونیت به ازاء هر یونیت اضافه۳۸۰,۰۰۰

۵۴

نصب لیبل پلاستیکی و شماره گذاری کابل ها و ارائه اطلاعات کابل ها به صورت مکتوب به کارفرمابه ازاء هر مورد کابل داخل رک یا پشت دستگاه ضبط۱۲۰,۰۰۰+

۱,۳۵۰,۰۰۰

۵۵

تعویض هرگونه اتصالات سر کابل

RJ-45،AV،BNC،RCA

لحیمی ، پرسی ، پیچی و فشاری۲۰۰,۰۰۰
۵۶تعویض و تنظیم لنز ثابت دوربین۳۵۰,۰۰۰
۵۷تعویض و تنظیم لنز متغیر۴۵۰,۰۰۰
۵۸تعویض و تنظیم فرمان نرم افزاری لنز متورایز۸۸۰,۰۰۰

۵۹

تعویض کاور و پایه استاندارد جهت محافظت دوربین۱,۳۵۰,۰۰۰
 ۶۰تعویض کاورهای خاص و ضدانفجار و...توافقی
 ۶۱تعویض پایه دوربین های ثابتپایه دوربینسقفی یا صنعتی۴۵۰,۰۰۰
۶۲تعویض و راه اندازی پایه متحرک ۲ یا ۴ حالته جهت محیط داخلی۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۳تعویض و راه اندازی پایه متحرک ۲ یا ۴ حالته جهت محیط خارجی۲,۵۵۰,۰۰۰
۶۴تعویض و راه اندازی و تنظیمات کیبورد کنترلر دوربین های PTZراه اندازی جهت یک دوربین۳,۱۰۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۶۵

راه اندازی کیبورد کنترلر دوربین PTZ به ازاء هر دوربینهر عدد دوربین اضافه۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۶تعویض هر عدد میکروفن۷۲۰,۰۰۰
۶۷تعویض هر عدد منبع تغذیه۷۲۰,۰۰۰

۶۸

تعویض منبع تغذیه مرکزیمرکز به همراه اتصال به یک دوربین۷۲۰,۰۰۰

۶۹

اتصال هر عدد دوربین به منبع تغذیه مرکزی (به قیمت های قبل اضافه می گردد)اتصال به ترمینال منبع تغذیه مرکزی

۱۲۰,۰۰۰

۷۰

نصب و را اندازی پروژکتور IR و یا پروژکتور توری۸۸۰,۰۰۰
۷۱پشتیبان گیری از تصاویر روی دستگاه در محل فعالیت پیمانکارمراجعه کارفرما به محل پیمانکار۸۸۰,۰۰۰
۷۲پشتیبان گیری از تصاویر روی دستگاه در محل نصبمراجعه پیمانکار به محل کارفرما۱,۱۵۰,۰۰۰
۷۳ریست رمز ورود دستگاه ضبط و یا هریک از دوربین ها مراجعه کارفرما به محل کارفرما۱,۱۵۰,۰۰۰

۷۴

ریست رمز ورود دستگاه ضبط و یا هریک از دوربین ها مراجعه پیمانکار به محل کارفرما۱,۱۵۰,۰۰۰
 ۷۵به روزرسانی نرم افزاری دوربین ، سیستم ضبط و یا کلاینت هابه ازاء هر مورد در درخواست کارفرما۱,۱۵۰,۰۰۰
 ۷۶هزینه ایاب ذهاب به محل کارفرماهزینه رفتن به محل و بازگشت۲ هزینه تاکسی +۱۵%
۷۷حضور در محل کارفرما جهت بررسی و عیب یابی(هزینه ایاب و ذهاب نیز دریافت می گردد) جهت مشخص نمودن هر مورد ایراد و در صورت بر طرف نشدن در زمان مراجعه به محل کارفرما۴۵۰,۰۰۰
۷۸عیب یابی و یا رفع عیب سیستم مداربسته به ازاء هر بار حضور در محل کارفرمابه ازاء رفع عیب هر تجهیز بدون تعویض یا جابه جایی آن۴۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای اعلام سرقت یا دزدگیر(کلیک کنید)

توضیحات:

منظور از  راه اندازی دوربین اتصال کانکتورهای تصویر و برق و دریافت تصویر از دوربین می باشد.

هزینه راه اندازی شامل هزینه انجام اتصالات تصویر ، دیتا و برق می باشد.

منظور از دوربین آنالوگ تمامی پروتکل های تصویری دوربین در بستر آنالوگ می باشد و تمام دوربین های آنالوگ ،

HD SDI ،HD TVI،HD CVI ، AHD،HD ، TURBO HD،HD AVI را شامل می شود.

در صورت مراجعه به محل کار فرما  و انجام هرگونه فعالیت جهت باز نمودن و ارسال تجهیز به محل سرویس و نگهداری هزینه آن مطابق با تعرفه خدمات محاسبه میگردد و هزینه فعالیت انجام شده به صورت مجزا محاسبه میگردد.

هزینه عیب یابی و یا رفع سیستم مداربسته بابت انجام هرگونه عملیات رفع عیب است که در فوق منظور نگرددیده است.

بابت فعایت های خاص و یا خدمات در زمینه هایی که اجرای آن به صورت توافقی در لیست اعلام گردیده است ، خدمات انجام شده نیز به صورت توافق با کارفرما و یا حداقل قیمت های پیشنهادی بالا می باشد.

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

مبلغ (ریال)

۱

نصب شاسی قارچی و پدال اظطراری۵۰۰,۰۰۰
۲نصب دستگاه اعلام سرقت آدرس پذیر تحت شبکه همراه با نرم افزار مربوطه روی موبایل و کامپیوتر۲,۵۵۰,۰۰۰
۳نصب دلکتور دود۶۵۰,۰۰۰

۴

نصب کنتاکت (مگنت) با سیم و بی سیم۴۵۰,۰۰۰

۵

نصب کنتاکت (مگنت) توکار

۶۵۰,۰۰۰

۶

نصب سنسور لرزشی / دیوار و سنسور صوتی / شیشه۴۸۰,۰۰۰
۷نصب باطری ۱۲ولت ۷آمپر و باطری ۱۲ولت ۴/۵آمپر۴۰۰,۰۰۰
۸ست کردن ریموت۵۲۰,۰۰۰
۹ست کردن ریموت کد فیکس۵۵۰,۰۰۰

۱۰

تبدیل دستگاه کدینگ به ریموتی۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۱تبدیل دستگاه ریموتی به کدینگ۱,۲۸۰,۰۰۰
 ۱۲اضافه نمودن کیپد برای کاربر۱٫۰۰۰,۰۰۰
۱۳برقراری خط تلفن۵۲۰,۰۰۰
۱۴تعویض فیوز۲۵۰,۰۰۰
 ۱۵ریست نمودن دستگاه۶۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

مبلغ (ریال)

۱۶

 تعویض رمز ، فراموشی و آموزش مجدد۵۲۰,۰۰۰

۱۷

جابجایی یک عدد چشم IN DOOR ۵۲۰,۰۰۰
۱۸ نصب چشم خطی تا عرض ۱۰ متر۷۵۰,۰۰۰
۱۹ نصب چشم ۳۶۰ درجه ۶۵۰,۰۰۰

۲۰

 جمع آوری کل سیستمتوافقی

۲۱

 نصب و راه اندازی یک عدد چشم داخل سالن(IN DOOR) ۶۵۰,۰۰۰

۲۲

  نصب و راه اندازی یک عدد چشم بیرون سالن(OUT DOOR)۸۰۰,۰۰۰
۲۳پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده با رله ۶۵۰,۰۰۰
۲۴پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده بدون رله ۶۵۰,۰۰۰
۲۵پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده سیم کارتی۸۸۰,۰۰۰

۲۶

 پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده معمولی۷۲۰,۰۰۰
۲۷نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت کدینگ (کی پد جدا)۱,۲۸۰,۰۰۰
 ۲۸ نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت کدینگ (کی پد سر خود) ۱,۲۸۰,۰۰۰
۲۹نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت ریموتی (کد فیکس)۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۰  نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت کدینگ (همراه با پروگرام) ۱,۲۲۰,۰۰۰
 ۳۱ نصب سیستم آژیر دویل (شامل: ۲ بلند گو ، ۲ جعبه بلندگو ، شاسی لادری و برد آژیر ) ۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۲نصب برد آژیر اضافه داخل دستگاه یا بلندگو۴۲۰,۰۰۰
۳۳ نصب و راه اندازی پیزو فلاشر۵۲۰,۰۰۰
۳۴ نصب اپلیکیشن سیم کارتی و راه اندازی مجدد ۵۲۰,۰۰۰
۳۵ نصب آژیر ۲۲۰ ولت با رله ۲ عدد داخلی خارجی۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۶ تعویض باطری ریموت به غیر از هزینه باطری ۷۰,۰۰۰
۳۷ بازدید فصلی از سیستم اعلام سرقت (۱ چشم ، دستگاه ، تلفن کننده ، باطری ، ریموت ها) به ازاء هر چشم ۱۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای اعلام سرقت خودرو یا دزدگیر خودرو (کلیک کنید)

 

رديف

شرح 

مبلغ (ریال)

۱

اجرت نصب اعلام سرقت ساده (غیرتصویری)برای خودروهای ایرانی ۹۵۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۱,۵۵۰,۰۰۰
۲اجرت نصب اعلام سرقت ساده با سیستم های سیم کشی (مولتی پلکسی و...) خارجی دارای کدبرای خودروهای ایرانی  ۱,۵۵۰,۰۰۰
۳اجرت نصب اعلام سرقت ساده با سیستم اتاق های خاص مدل ۲۰۱۶ به بالا ماشین های اروپایی (داشبورد و روی درب و جعبه دنده خاص)برای خودروهای خارجی ۲,۳۰۰,۰۰۰
۴اجرت نصب اعلام سرقت تصویریبرای خودروهای ایرانی ۱,۱۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۱,۲۸۰,۰۰۰

۵

اجرت نصب اعلام سرقت تصویری با سیستم اتاق ۲۰۱۶ به بالا(داشبورد و درب و جعبه دنده خاص)برای خودروهای خارجی۲,۹۰۰,۰۰۰
۶اجرت سیم کشی کامل اعلام سرقت غیرتصویریبرای خودروهای ایرانی۳۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۴۵۰,۰۰۰
۷اجرت سیم کشی کامل اعلام سرقت تصویریبرای خودروهای ایرانی۴۵۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۶۵۰,۰۰۰
۸اجرت نصب آژیر و شاسی لادری درب موتور اعلام سرقت غیرتصویریبرای خودروهای ایرانی۱۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۳۰۰,۰۰۰
۹اجرت نصب آژیر و شاسی لادری درب موتور اعلام سرقت تصویریبرای خودروهای ایرانی۲۲۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۲۳۰,۰۰۰
 ۱۰ اجرت نصب رله قطع برق اعلام سرقت غیر تصویری (سختی کار)برای خودروهای ایرانی ۲۳۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۲۳۰,۰۰۰
۱۱  اجرت نصب رله قطع برق اعلام سرقت تصویری (سختی کار)برای خودروهای ایرانی۲۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۴۰۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح 

مبلغ (ریال)

۱۲

اجرت نصب شوک سنسور اعلام سرقت غیرتصویریبرای خودروهای ایرانی ۱۲۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۱۵۰,۰۰۰
۱۳اجرت نصب شوک سنسور اعلام سرقت تصویریبرای خودروهای ایرانی۱۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۱۸۰,۰۰۰
۱۴اجرت نصب چشم الکترونیکی اعلام سرقت غیرتصویریبرای خودروهای ایرانی ۲۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۲۵۰,۰۰۰
۱۵اجرت نصب چشم الکترونیکی اعلام سرقت تصویریبرای خودروهای ایرانی۱۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۲۵۰,۰۰۰

۱۶

اجرت نصب پمپ صندوق یران و سیم کشی مربوطهبرای خودروهای ایرانی ۳۳۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۴۰۰,۰۰۰
۱۷اجرت تعویض پمپ قفل مرکزی با باز و بسته کردن رودریبرای خودروهای ایرانی ۳۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۵۲۰,۰۰۰
۱۸اجرت تنظیم شوک سنسور و سرویس شاسی لادری و تست و عیب یابیبرای خودروهای ایرانی۳۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۳۰۰,۰۰۰
۱۹اجرت نصب شیشه بالابر برای دو درب جلوبرای خودروهای ایرانی۳۵۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۵۲۰,۰۰۰
۲۰اجرت نصب شیشه بالابر برای چهار درب خاص سیستم مولتی پلکسبرای خودروهای ایرانی ۵۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی۱,۱۰۰,۰۰۰
 ۲۱نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های دنده ای(بدون دیاگ) ۱,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۲ نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های اتوماتیک(بدون دیاگ)۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۳نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های ۲۰۱۶ به بالا ۱,۵۵۰,۰۰۰
 ۲۴ نصب مانیتور آیینه ای و روی داشبوردی برای دنده عقب و نصب دوربین عقب به همراه سم کشی۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵نصب مانیتور آفتاب گیر برای دنده عقب۴۵۰,۰۰۰
۲۶نصب دوربین دنده عقب به همراه سیم کشی۶۵۰,۰۰۰
۲۷نصب دوربین پیرامونی اتوموبیل بدون سیم کشی به ازای هر آیینه (زیر آیینه ای)۴۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح 

مبلغ (ریال)

 ۲۸اجرت سیم کشی دوربین پیرامونی به ازای هر آیینه ۴۵۰,۰۰۰
 ۲۹نصب دوربین پیرامون جلو و عقب اتومبیل به ازای هر آیینه۶۵۰,۰۰۰
۳۰تقویت شیشه بالا بر ۲ شیشه۳۰۰,۰۰۰
 ۳۱تقویت شیشه بالا بر ۴ شیشه۵۲۰,۰۰۰
۳۲تعویض رله باکس۳۰۰,۰۰۰
۳۳نصب ردیاب دنده ای۹۵۰,۰۰۰
۳۴نصب ردیاب اتوماتیک و خاص۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۵قطع کردن دزدگیر در محل کارفرما و سایلنت کردن آن۶۵۰,۰۰۰
۳۶قطع کردن دزدگیر در محل فروشگاه و مراجعه حضوری۳۵۰,۰۰۰
۳۷تعویض ریموت ساده(حداقل)۹۰,۰۰۰
۳۸تعویض ریموت تصویری(حداقل)۲۰۰,۰۰۰
۳۹ست کردن ریموت ساده روی اتومبیل هر عدد در محل فروشگاه۱۲۰,۰۰۰
۴۰ست کردن ریموت تصویری روی اتومبیل هر عدد در محل فروشگاه۱۵,۰۰۰
۴۱پاک کردن ریموت به همان صورت بالا
۴۲بازکردن کل سیستم دزدگیر از روی اتومبیل و جمع آوری سیم کشی۵۲۰,۰۰۰
۴۳نصب سنسور دنده عقب روی اتومبیل ایرانی۴۵۰,۰۰۰
۴۴نصب سنسور دنده عقب روی اتومبیل خارجی۷۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای اعلام حریق (کلیک کنید)

 

رديف

شرح 

سیستم آدرس پذیر (ریال)

سیستم متعارف (ریال)

 ۱اجرت طراحی و نقشه سیستم اعلام حریق طبق استانداردهای مورد نیاز و اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی اصفهان(هر متر مربع) (بدون احتساب مبالغ قبوض عوارض شهرداری و آتش نشانی)۱۹,۰۰۰۱۹,۰۰۰
 ۲ اجرت نصب قطعات (هر قطعه دیواری ) تا ارتفاع حداکثر ۳ متر۲۳۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰
۳اجرت نصب قطعات (هر قطعه سقفی ) تا ارتفاع حداکثر ۳ متر۲۵۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
 ۴اجرت نصب بیم دکتور : شامل گیرنده ، فرستنده و کنترل یانل آن تا ارتفاع ۱۰ متر۹,۵۰۰,۰۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰
۵ضریب افزایش قیمت ردیف های فوق نسبت به افزایش ارتفاع (به نسبت هر متر)۳,۴۵۰,۰۰۰۷۵۰,۰۰۰
۶هزینه مراحل اهم چک و تست مدارات (قبل از نصب)۲,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۵۰,۰۰۰
۷نصب کنترل پانل هر زون / لوب۲,۳۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰
۸برنامه ریزی (Programing) در سیستم آدرس پذیر۸,۸۵۰,۰۰۰_
۹راه اندازی و تحویل سیستم به کارفرما / آتش نشانی۲,۳۰۰,۰۰۰۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰آموزش بهره برداری همزمان با مرحله راه اندازی ردیف ۹رایگانرایگان
۱۱آموزش بهره برداری در مراجعات بعدی۲,۵۵۰,۰۰۰۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۲سرویس و نگهداری سالیانه سیستم بر حسب  تعداد قطعات و تعداد زون و یا لوپ سیستم نصب معادل ۲۵% اجرت نصب هر قطعه۲۵%۲۵%
۱۳اجرت تعویض و یا تعمیر هر قطعه خارج از دوره گارانتی معادل ۵۰% ردیف های اجرت نصب همان قطعه۵۰%۵۰%

 

لیست قیمت اجرای درباز کن تصویری (کلیک کنید)

 

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

 ۱اجرت نصب و راه اندازی سیستم درب بارزکن تصویری یک طبقههر دستگاه۱,۰۰۰,۰۰۰
 ۲اجرت نصب و راه اندازی گوشی تصویری اضافههرعدد۳۵۰,۰۰۰
۳اجرت نصب و راه اندازی دوربین اضافه (پنل)هرعدد۵۸۰,۰۰۰
 ۴اجرت نصب و راه اندازی گوشی صوتیهرعدد۳۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای تایمر (کلیک کنید)

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

 ۱اجرت نصب و راه اندازی تایمر پله و فتوسال با کنتاکتورهر زوج۵۸۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای درب اتوماتیک (کلیک کنید)

 

رديف

نوع خدمات

قیمت (ریال)

۱جوشکاری نصب و راه اندازی درب اتوماتیک لولایی ۲۵۰ تا ۴۰۰ کیلویی دو لنگه الکترومکانیکال (خرچنگی و معمولی)(شامل دو عدد بازو ، یک جفت چشم خطی ، فلاشو پنل کنترل و دوعدد ریموت کنترل) بدون سیم کشی۵,۷۵۰,۰۰۰
۲جوشکاری و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک لولایی از ۶۰۰ کیلو تا ۲۰۰۰ کیلو دو لنگه الکترومکانیکال شامل دو عدد بازو و یک جفت چشم ، فلاشر پنل کنترل و دو عدد ریموت بدون سیم کشی۷,۱۵۰,۰۰۰
۳جوشکاری و نصب درب اتوماتیک لولایی دو لنگه از نوع الکترومکانیک زیر سطحی شامل (دو عدد سیلندر ، چشم خطی ، فلاشر ، پنل کنترل و دو عدد ریموت کنترل)۷,۱۵۰,۰۰۰
۴جوشکاری و نصب درب لولایی دو لنگه از نوع هیدرولیک (شامل : دو عدد بازو ، چشم خطی ، فلاشو ، پنل کنترل و دو عدد ریموت کنترل)۷,۶۰۰,۰۰۰
۵تعویض و یا نصب پنل کنترل و سربندی۱,۰۵۰,۰۰۰
۶تعویض و یا نصب چشم خطی۶۵۰,۰۰۰
۷تعویض و یا نصب فلاشر۵۲۰,۰۰۰
۸تعویض و یا نصب کلید دستی۵۲۰,۰۰۰
۹تعویض و یا نصب هر عدد بازو۸۸۰,۰۰۰
۱۰تعویض و جوشکاری پایه بازو (براکت) به ازای هر بازو۶۵۰,۰۰۰
۱۱تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل (به ازاء هر ریموت)تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰ بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
 ۱۲اجراء آهن کشی و تسمه کشیتوافقی
۱۳تعویض و یا نصب اکسس کنترل۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۴هزینه ایاب و ذهاب شهری ۴۰۰,۰۰۰ ریال بیرون شهر توافقیتوافقی
۱۵اجرت نصب قفل برقی و سیم کشی۸۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای درب کشویی (کلیک کنید)

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی یک لنگه تا ۴ متر بازشو وزن ۱۵۰۰ کیلو (زیر سقفی و معمولی و کنار رونده ، زنجیری)(شامل موتور با پنل کنترل ، یک جفت چشم خطی ، فلاشر و دوعدد ریموت کنترل)۵,۲۰۰,۰۰۰
۲جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی دو لنگه تا ۵ متر بازشو وزن ۸۰۰ کیلو (از وسط بازشو و یا تلسکوپی یک طرفه)(شامل موتور با پنل کنترل ، یک جفت چشم خطی ، فلاشر و دوعدد ریموت کنترل)۶,۳۵۰,۰۰۰
۳جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی از وزن ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تا پنج متر بازشو شامل موتور با پنل کنترل ، یک جفت چشم ، فلاشر و دو عدد ریموت۷,۶۰۰,۰۰۰
۴نصب و یا تعویض موتور با پنل کنترل و سربندی۱,۰۵۰,۰۰۰
۵نصب و یا تعویض چشم خطی۶۵۰,۰۰۰
۶نصب یا تعویض فلاشر۵۲۰,۰۰۰
۷نصب و یا تعویض کلید دستی۵۲۰,۰۰۰
۸تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل به ازاء هر ریموت با کارتتا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰ بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۹اجراء آهن کشی و تسمه کشیتوافقی
۱۰نصب و یا تعویض اکسس کنترل۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱اجرت نصب ریل اضافه هر متر۴۲۰,۰۰۰
 ۱۲هزینه ایاب ذهاب شهری بیرون شهری توافقی حساب می شودتوافقی

 

لیست قیمت اجرای درب شیشه ای (کلیک کنید)

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با دو لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ و عرض ۳ متر (شامل : دو لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر)۶,۳۵۰,۰۰۰
۲نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با چهار لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ و عرض ۵ متر (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر)۸,۰۵۰,۰۰۰
۳نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با دو لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ به بالا عرض ۳ متر (شامل : دو لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر)۶,۹۰۰,۰۰۰
۴نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با چهار لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ به بالا عرض ۵ متر به بالا (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر)۹,۲۰۰,۰۰۰
۵نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع سویشک دو طرفه (لولایی)(شامل :دو لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری استایلازر )۶,۹۰۰,۰۰۰
۶نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع خروج اظطراری و بر یک اوت(شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر)۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۷نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع تاشو (فولدینگ)(شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر)۹,۸۰۰,۰۰۰
۸نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع مثلثی (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر)۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۹نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع نیم گرد (کرو) تا چهار لنگه شیشه (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر)۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع نیم گرد (کرو) با چهارلنگه شیشه (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر)۱۲,۶۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱۱نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع گردان (ریولتک) با سه باله (شامل : سه لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر)۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۲نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع گردان (ریولتک) با چهار باله (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر)۳۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۳نصب و یا تعویض باطری۳۰۰,۰۰۰
۱۴نصب و یا تعویض کنترل باکس۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۵نصب و یا تعویض چشم پیشانی و یا خطی۶۵۰,۰۰۰
۱۶نصب و یا تعویض فلاشر۵۸۰,۰۰۰
۱۷نصب و یا تعویض موتور۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۸نصب و یا تعویض قفل الکترومکانیکال و استایلایزر۹۲۰,۰۰۰
۱۹تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل و کارت اکسس کنترل (به ازاء هر ریموت و کارت)تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰
بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۲۰اجرا آهن کشی و تسمه کشیتوافقی
۲۱تعویض و یا نصب اکسس کنترل۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۲هزینه ایاب و ذهاب شهری ، بیرون شهری توافقی حساب می شود هزینه حمل از محل کارخانه تا محل اجرا طبق کرایه حساب می شود.توافقی
۲۳جمع آوری کل سیستمتوافقی

 

لیست قیمت اجرای درب کرکره ای (کلیک کنید)

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱نصب درب کرکره ای کامل از توبولار سانترال ساید سنترالی (شامل : ریل ، تیغه ، شفت ، موتور) هر متر مربع تا عرض ۵ متر و ارتفاع ۵ متر۴۵۰,۰۰۰
۲نصب درب کرکره ای کامل از نوع موتور ساید (شامل : ریل ، تیغه ، شفت ، موتور) هر متر مربع از عرض ۵ متر و ارتفاع ۵ متر به بالا۵۲۰,۰۰۰
۳نصب و یا تعویض شفت (هر متر)۳۰۰,۰۰۰
۴نصب و یا تعویض موتور۱,۹۵۰,۰۰۰
۵نصب و یا تعویض ریل (هر متر)۲۲۰,۰۰۰
۶نصب و یا تعویض رسپور و سربندی۷۰۰,۰۰۰
۷نصب و یا تعویض چشم خطی۷۰۰,۰۰۰
۸نصب و یا تعویض فلاشر۵۲۰,۰۰۰
۹نصب و یا تعویض کلید دستی۵۲۰,۰۰۰
۱۰تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل (به ازاء هر ریموت با کارت)تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰
بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۱۱اجراء آهن کشی و تسمه کشیتوافقی
۱۲نصب و یا تعویض اکسس کنترل۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۳لوازم مصرفی مانند کابل و لوله و داکت محاسبه می شود
۱۴اجرت نصب قفل برقی جهت کرکره و یا سیم کشی۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۵اجرت نصب ربانه قفل با جوشکاری۶۵۰,۰۰۰
۱۶هزینه ایاب و ذهاب شهری توافقی حساب می شود. هزینه حمل تیغه از محل کارخانه تا محل اجراء طبق کرایه حساب می شود.توافقی

 

لیست قیمت اجرای راهبند (کلیک کنید)

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱نصب سیستم راهبند از نوع الکترومکانیکال (شامل : باکس و موتور ، بازو ، بیس پلیت و ریموت کنترل)۴,۶۰۰,۰۰۰
۲نصب و یا تعویض موتور۱,۱۵۰,۰۰۰
۳نصب و یا تعویض بازو (هر متر)۲۵۰,۰۰۰
۴نصب و یا تعویض ریسور و سربندی۶۵۰,۰۰۰
۵نصب و یا تعویض چشم خطی۶۵۰,۰۰۰
۶نصب و یا تعویض فلاشر۵۲۰,۰۰۰
۷نصب و یا تعویض کلید دستی۵۲۰,۰۰۰
۸تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل(به ازاء هر ریموت با کارت)تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰ بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۹برنامه ریزی مجدد سیستم۶۵۰,۰۰۰
۱۰نصب و یا تعویض اکسس کنترل۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱لوازم مصرفی مانند کابل و لوله داکت محاسبه می شود
۱۲هزینه ایاب ذهاب شهری بیرون شهری توافقی حساب می شود هزینه حمل راهبند تا محل طبق کرایه محاسبه می شود.توافقی

 

لیست قیمت اجرای گیت فروشگاهی (کلیک کنید)

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱اجرت نصب کیت تک پایه و AM ، Em ، RF به همراه سیم کشی۱,۷۵۰,۰۰۰
۲اجرت نصب کیت دو پایه و AM ، Em ، RF به همراه سیم کشی۲,۱۰۰,۰۰۰
۳اجرت نصب کیت سه پایه و AM ، RF به همراه سیم کشی۲,۹۰۰,۰۰۰
۴اجرت تنظیم هر پایه گیت با استفاده از لپ تاپ و اسلوسکوپ۱,۹۰۰,۰۰۰
۵اجرت تنظیم دستی هر پایه گیت۶۵۰,۰۰۰
۶اجرت سوراخکاری و نصب رول بولت شماره ۸ به ازای یک سوراخ و یک رول بولت۶۵۰,۰۰۰
۷اجرت سوراخکاری و نصب رول بولت شماره ۱۳ به ازای یک سوراخ و یک رول بولت۱۰۰,۰۰۰
۸اجرت نصب گرده ماهی با کف خواب آلومینیومی برنجی یا پلاستیکی۱۲۰,۰۰۰
۹اجرت نصب خنثی کننده لیل۴۰۰,۰۰۰
۱۰اجرت سرویس کیت پس از مدت زمان گارانتی در داخل شهر۸۲۰,۰۰۰
۱۱اجرت سرویس کیت پس از مدت زمان گارانتی در خارج شهرتوافقی

 

لیست قیمت اجرای داکت کشی (کلیک کنید)

 

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

۱اجرت لوله کشی با زانو آماده سایزهای ۲۰ و ۲۵ استانداردمتر طول۱۶,۰۰۰
۲اجرت لوله کشی با زانو آماده سایزهای ۳۲ و ۴۰ استانداردمتر طول۱۷,۰۰۰
۳اجرت لوله کشی و کابل کشی سیستم دزدگیر طبق نقشه هر واحد تا ۱۵۰ متر مربعهر واحد۱,۹۰۰,۰۰
۴اجرت لوله کشی و کابل کشی سیستم دزدگیر طبق نقشه بیش از ۱۵۰ متر مربعهر واحد۲,۳۰۰,۰۰۰
۵اجرت لوله کشی و سیم کشی اعلام حریق جهت هر واحد تا ۱۵۰ متر مربعهر واحد۲,۳۰۰,۰۰۰
۶اجرت لوله کشی و سیم کشی اعلام حریق جهت هر واحد بیش از ۱۵۰ متر مربعهر واحد۲,۴۰۰,۰۰۰
۷اجرت لوله کشی و سیم کشی درب برقیهر واحد۸۲۰,۰۰۰
۸اجرت لوله کشی فولادی ۱۳/۵ روکارمتر طول۴۵,۰۰۰
۹اجرت لوله کشی فولادی ۱۶ روکارمتر طول۶۵,۰۰۰
۱۰اجرت لوله کشی فولادی ۲۱ روکارمتر طول۷۰,۰۰۰
۱۱اجرت کابل کشی تلفن و آیفون و کواکسیال و RG اصلیهر متر۱۳,۰۰۰
۱۲اجرت کابل کشی از مقطع ۱*۲ تا مقطع ۲/۵*۵ توکار (داخل لوله یا سینی)متر طول۱۶,۰۰۰
۱۳اجرت سیم کشی افشان ۱/۵*۱متر طول۵,۰۰۰
۱۴اجرت سیم کشی افشان ۲/۵*۱متر طول۶,۰۰۰
۱۵اجرت سیم کشی افشان از مقطع ۱*۲ تا مقطع ۲/۵*۲متر طول۱۰,۰۰۰
۱۶اجرت داکت کوبی(داخل نمره ۲)متر طول۱۰,۰۰۰

 

 

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

۱۷اجرت داکت کوبی(داکت نمره ۳)متر طول۱۴,۰۰۰
۱۸اجرت داکت کوبی(داکت نمره ۴)متر طول۱۶,۰۰۰
۱۹اجرت داکت کوبی(داکت نمره ۵)متر طول۱۰,۰۰۰
۲۰اجرت شیارزنی به قطر ۴ سانتی متر در سفال و گچمتر طول۱۹,۰۰۰
۲۱اجرت سوراخکاری در سقف های تیرچه بلوک و یونالیت به قطر ۴ سانتی مترهر عدد۴۰,۰۰۰
۲۲اجرت نصب و سربندی تابلو فرمانهر دستگاه۵۸۰,۰۰۰
۲۳اجرت نصب جعبه تقسیمهر عدد۳۵۰,۰۰۰

 

 

تبصره ۱: کلیه تجهیزات و قطعات سامانه های مداربسته ، اعلام حریق و اعلام سرقت ، درب های اتوماتیک ، راهبند لازم است حداقل به مدت یک سال گارانتی و مشمول حداقل سه سال خدمات پس از فروش شود.

تبصره ۲: برای کلیه سامانه های مداربسته ، اعلام حریق و اعلام سرقت ، دربهای اتوماتیک و راهبند هزینه ایاب و ذهاب و دستمزد تکنسین شامل دوره گارانتی نمی گردد و در ازاء ارائه فاکتور فایل دریافت می باشد.

تبصره ۳: نرخ نامه تنظیم شده فقط مشمول واحد های صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک (رسته سیستم های حفاظتی) می باشد.

تبصره ۴: مواردی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و غیره ، در نرخ نامه منظور نگردیده است و برحسب مورد فایل محاسبه می گردد.

تبصره ۵: در مواردی که نیاز به طراحی ، مشاوره و نظارت بر عملیات زیر ساخت و غیره باشد ، هزینه آن با توافق طرفین محاسبه می شود.

تبصره ۶: فروشند مجاز می باشد برای انجام کلیه خدمات ذکر شده در جداول این نرخنامه که نیاز به مراجعه به پروژه باشد ، هزینه ایاب و ذهاب را مطابق با عرف رایج ، در فاکتور لحاظ نموده و از خریدار دریافت نماید.

تبصره ۷: قیمت ها برمبنای رسمی می باشد و نهایتا ۵۰% نقد و مابقی پس از تحویل کار تا یک ماه .

تبصره ۸: در صورت تسویه حساب بیش از دو ماه توافقی می باشد.

تبصره ۹: خدمات اضافه شامل کنده کاری و تخریب ، آهن کشی اضافه طبق توافق.

تبصره ۱۰: قیمت نهایی فروش هر دستگاه درب اتوماتیک (قیمت خرید+۱۰% استفاده جنس+۱۰% خدمات و گارانتی + اجرت نصب و راه اندازی + اجرت خدمات اضافه می شود)

دیدگاهتان را بنویسید