لیست قیمت ها

لیست قیمت نرخ اجرای سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی اتحادیه اصفهان سال ۹۸

لیست قیمت نرخ اجرای سیستم های نظارت تصویری و حفاظتی اتحادیه اصفهان سال ۹۸

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

لیست قیمت اجرای دوربین مدار بسته یا سیستم های نظارت تصویری (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۱

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت تا ارتفاع ۳ متر و رولپلاک در داخل ساختمان به صورت استاندارد (نصب پایه دوربین هم شامل می شود) دوربین مینیاتوری تا قیمت۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
دوربین سقفی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰

۲

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۶ متر داخل ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد) به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر ۱۸۰,۰۰۰

۳

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک داخل ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد) با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر متر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال+قیمت بالا ۲۵۰,۰۰۰

۴

راه اندازی و تنطیم هر عدد دوربین شامل (کانکتورهای تصویر،دیتا و تغذیه و تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در داخل ساختمان) برای هر نوع دوربین مینیاتوری،سقفی؛صنعتی؛متحرک و اسپیددام ۸۸۰,۰۰۰

۵

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت تا ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک در خارج ساختمان به صورت استاندارد(نصب پایه دوربین هم شامل می شود) دوربین مینیاتوری تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
دوربین سقفی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰

۶

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۶ متر خارج ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های قبل اضافه می گردد) به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر ۴۸۰,۰۰۰

۷

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک خارج ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد) با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر متر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال+قیمت بالا ۴۰۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۸

راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین شامل تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در  خارج ساختمان برای هر نوع دوربین مینیاتوری،سقفی و صنعتی،متحرک و اسپیددام ۱,۱۵۰,۰۰۰
۹ نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک(PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
۱۰ نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک(PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰

۱۱

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰

۱۲

نصب فیزیکی دوربین آنالوگ متحرک اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد(پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰

۱۳

 

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت تا ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک در داخل ساختمان به صورت استاندارد(نصب پایه دوربین را هم شامل می شود) دوربین مینیاتوری تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
دوربین سقفی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
۱۴ نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع بیش از ۳ متر تا ۶ متر داخل ساختمان به صورت استاندارد(به قیمت های بالا اضافه می گردد) به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر ۱۸۰,۰۰۰
۱۵ نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ و رولپلاک در داخل ساختمان به صورت استاندارد (به قیمت های بالا اضافه می گردد) با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال + قیمت بالا ۲۵۰,۰۰۰
۱۶ راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین تحت شبکه شامل (کانکتورهای تصویر،دیتا و تغذیه و تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در داخل ساختمان) برای هرنوع دوربین مینیاتوری،سقفی و صنعتی،متحرک و اسپیددام ۱,۴۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۱۷

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت تا ارتفاع ۳ با پیچ و رولپلاک در خارج ساختمان به صورت استاندارد (نصب پایه دوربین را هم شامل می شود)  دوربین مینیاتوری تا قیمت ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
 دوربین سقفی تا قیمت ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
 دوربین صنعتی و نیمه صنعتی تا قیمت ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰

۱۸

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع بیش از۳ متر تا ۶ متر خارج ساختمان به صورت استاندارد (به قیمت قبل اضافه می گردد) به ازاء هرمتر ارتفاع بالای ۳ متر ۴۵۰,۰۰۰

۱۹

 نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه ثابت در ارتفاع ۳ متر با پیچ رولپلاک خارج ساختمان به صورت استاندارد (به قیمت قبل اضافه می گردد) با قیمت بالای ۵,۰۰۰,۰۰۰ به ازاء هر ۱,۰۰۰,۰۰۰ ريال + قیمت بالا ۴۲۰,۰۰۰

۲۰

راه اندازی و تنظیم هر عدد دوربین تحت شبکه شامل تنظیمات لنز و فوکوس و تنظیمات تصویر دوربین در خارج ساختمان برای هرنوع دوربین مینیاتوری،سقفی و صنعتی،متحرک و اسپیددام ۱,۷۵۰,۰۰۰
 ۲۱  نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک (PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
 ۲۲  نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک (PTZ) تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
۲۳ نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در داخل ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰

۲۴

نصب فیزیکی دوربین تحت شبکه متحرک اسپیددام تا ارتفاع ۳ متر در خارج ساختمان به صورت استاندارد (پایه گردان را نیز شامل می شود) تا قیمت ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۲۵

انجام تخصصی نرم افزاری دوربین مداربسته و با تنظیمات IP دوربین  راه اندازی به قیمت راه اندازی دوربین آنالوگ اضافه گردد ۶۰۰,۰۰۰
۲۶  نصب فیزیکی و راه اندازی دستگاه ضبط تصاویر آنالوگ به صورت استاندارد به همراه یک عدد هارد DVR ۱,۳۵۰,۰۰۰
۲۷  نصب فیزیکی و راه اندازی دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه به صورت استاندارد به همراه یک عدد هارد NVR ۱,۳۵۰,۰۰۰

۲۸

تنظیمات شبکه ، تصویر ، ضبط و نرم افزاری هر کانال دوربین فعال بر روی سیستم ضبط برای هر عدد کانال فعال ۴۲۰,۰۰۰

۲۹

نصب و فرمت هر عدد هارد بر روی ضبط NVR & DVR ۴۲۰,۰۰۰

۳۰

نصب و راه اندازی میکروفن مجزا از دوربین به همراه اتصالات نصب فیزیکی و اتصال به دستگاه ضبط ۸۸۰,۰۰۰
 ۳۱ راه اندازی و تنظیم فرمان های ورودی و خروجی آلارم دوربین دستگاه ضبط و اتصال فلاشر ، آژیر و... به پورت آلارم راه اندازی هر عدد ورودی و با خروجی و با اتصال جانبی ۸۸۰,۰۰۰
 ۳۲ نصب و تنظیم و راه اندازی نرم افزار کلاینت سیستم ضبط تصاویر بر روی هر عدد کامپیوتر هرگونه انتقال تصویر برروی موبایل یا کامپیوتر ۱,۳۵۰,۰۰۰
۳۳ تنظیمات شبکه و IP استاتیک و پورت ها بر روی مودم جهت انتقال تصویر هر دستگاه ضبط ۹۵۰,۰۰۰

۳۴

هزینه هرگونه فعالیت نصب در ارتفاع بیش از ۶ متر که نیاز به اجاره جرثقیل و یا نردبان بلند دارد هزینه اجاره +۱۵%
 ۳۵ راه اندازی نرم افزارهای پردازش تصویر روی دوربین یا سیستم ضبط به ازاء هر کانال (جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد)  ۱۵% ارزش نرم افزار یا سخت افزار ارائه شده
 ۳۶  مشاوره سیستم نظارت تصویری بر مبنای استاندارد های موجود جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد ۳% ارزش قرارداد

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۳۷

نظارت بر قرداد و اجرای فعالیت پیمانکار جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد ۲۰% ارزش قرارداد
۳۸ گارانتی محصول در محل شرکت پیمانکار  جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد ۱۵% ارزش تجهیزات پیشنهادی
۳۹ طراحی سیستم نظارت تصویری به همراه تهیه نقشه AS BUILT به صورت استاندارد  جهت موارد خاص کاهش یا افزایش توافقی می باشد ۱,۳۵۰,۰۰۰% ارزش قرارداد

۴۰

نصب سوئیچ ریپیتر ، تقویت کننده و... به ازاء هر دستگاه ۷۲۰,۰۰۰

۴۱

نصب سوئیچ شبکه ساده به همراه اتصالات سرکابل سوئیچ ۵ پورت ۷۲۰,۰۰۰

۴۲

نصب سوئیچ شبکه ساده به همراه اتصالات سرکابل (به قیمت های قبل اضافه می گردد) بالای ۵ پورت به ازاء هر پورت اضافه می گردد ۲۰۰,۰۰۰
 ۴۳ نصب سوئیچ شبکه قابل مدیریت به همراه اتصالات سرکابل سوئیچ ۵ پورت و در صورت انجام تنظیمات مدیریت سوئیچ ۱,۹۵۰,۰۰۰
 ۴۴ نصب سوئیچ شبکه قابل مدیریت به همراه اتصالات سرکابل(به قیمت های قبل اضافه می گردد) بالای ۵ پورت به ازاء هر پورت اضافه و در صورت انجام تنظیمات مدیریت سوئیچ  ۱,۹۵۰,۰۰۰
۴۵ تنظیمات شبکه هر لینک شبکه بی سیم کانفیگ در محل فروشنده ۶۲۰,۰۰۰

۴۶

نصب و راه اندازی هر لینک نقطه به نقطه بی سیم در ارتفاع ۵ متر توافقی
 ۴۷ نصب و راه اندازی هر لینک نقطه به مولتی نقطه بی سیم در ارتفاع ۵ متر توافقی
 ۴۸ نصب و راه اندازی هر لینک مولتی نقطه بی سیم در ارتفاع ۵ متر توافقی
 ۴۹ هزینه نصب و راه اندازی هر لینک شبکه در ارتفاع بیش از ۵ متر به ازاء هر متر  توافقی

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۵۰

هزینه نصب رک دیواری با پیچ و رولپلاک به صورت استاندارد رک سایز ۱ تا ۹ یونیت با هر عمق ۸۸۰,۰۰۰
۵۱ هزینه نصب رک ایستاده به صورت استاندارد هر سایز و هر عمق رک ۱,۱۵۰,۰۰۰
۵۲ انجام کابل کشی داخلی رک و آرایش کابل ها و شماره گذاری با بست پلاستیکی به صورت استاندارد تا رک ۹ یونیت ۱,۳۵۰,۰۰۰

۵۳

انجام کابل کشی داخلی رک و آرایش کابل ها و شماره گذاری با بست پلاستیکی به صورت استاندارد رک بالای ۹ یونیت به ازاء هر یونیت اضافه ۳۸۰,۰۰۰

۵۴

نصب لیبل پلاستیکی و شماره گذاری کابل ها و ارائه اطلاعات کابل ها به صورت مکتوب به کارفرما به ازاء هر مورد کابل داخل رک یا پشت دستگاه ضبط ۱۲۰,۰۰۰+

۱,۳۵۰,۰۰۰

۵۵

تعویض هرگونه اتصالات سر کابل

RJ-45،AV،BNC،RCA

لحیمی ، پرسی ، پیچی و فشاری ۲۰۰,۰۰۰
۵۶ تعویض و تنظیم لنز ثابت دوربین ۳۵۰,۰۰۰
۵۷ تعویض و تنظیم لنز متغیر ۴۵۰,۰۰۰
۵۸ تعویض و تنظیم فرمان نرم افزاری لنز متورایز ۸۸۰,۰۰۰

۵۹

تعویض کاور و پایه استاندارد جهت محافظت دوربین ۱,۳۵۰,۰۰۰
 ۶۰ تعویض کاورهای خاص و ضدانفجار و... توافقی
 ۶۱ تعویض پایه دوربین های ثابت پایه دوربینسقفی یا صنعتی ۴۵۰,۰۰۰
۶۲ تعویض و راه اندازی پایه متحرک ۲ یا ۴ حالته جهت محیط داخلی ۱,۶۲۰,۰۰۰
۶۳ تعویض و راه اندازی پایه متحرک ۲ یا ۴ حالته جهت محیط خارجی ۲,۵۵۰,۰۰۰
۶۴ تعویض و راه اندازی و تنظیمات کیبورد کنترلر دوربین های PTZ راه اندازی جهت یک دوربین ۳,۱۰۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

توضیحات

مبلغ (ریال)

۶۵

راه اندازی کیبورد کنترلر دوربین PTZ به ازاء هر دوربین هر عدد دوربین اضافه ۱,۳۵۰,۰۰۰
۶۶ تعویض هر عدد میکروفن ۷۲۰,۰۰۰
۶۷ تعویض هر عدد منبع تغذیه ۷۲۰,۰۰۰

۶۸

تعویض منبع تغذیه مرکزی مرکز به همراه اتصال به یک دوربین ۷۲۰,۰۰۰

۶۹

اتصال هر عدد دوربین به منبع تغذیه مرکزی (به قیمت های قبل اضافه می گردد) اتصال به ترمینال منبع تغذیه مرکزی

۱۲۰,۰۰۰

۷۰

نصب و را اندازی پروژکتور IR و یا پروژکتور توری ۸۸۰,۰۰۰
۷۱ پشتیبان گیری از تصاویر روی دستگاه در محل فعالیت پیمانکار مراجعه کارفرما به محل پیمانکار ۸۸۰,۰۰۰
۷۲ پشتیبان گیری از تصاویر روی دستگاه در محل نصب مراجعه پیمانکار به محل کارفرما ۱,۱۵۰,۰۰۰
۷۳ ریست رمز ورود دستگاه ضبط و یا هریک از دوربین ها  مراجعه کارفرما به محل کارفرما ۱,۱۵۰,۰۰۰

۷۴

ریست رمز ورود دستگاه ضبط و یا هریک از دوربین ها  مراجعه پیمانکار به محل کارفرما ۱,۱۵۰,۰۰۰
 ۷۵ به روزرسانی نرم افزاری دوربین ، سیستم ضبط و یا کلاینت ها به ازاء هر مورد در درخواست کارفرما ۱,۱۵۰,۰۰۰
 ۷۶ هزینه ایاب ذهاب به محل کارفرما هزینه رفتن به محل و بازگشت ۲ هزینه تاکسی +۱۵%
۷۷ حضور در محل کارفرما جهت بررسی و عیب یابی(هزینه ایاب و ذهاب نیز دریافت می گردد)  جهت مشخص نمودن هر مورد ایراد و در صورت بر طرف نشدن در زمان مراجعه به محل کارفرما ۴۵۰,۰۰۰
۷۸ عیب یابی و یا رفع عیب سیستم مداربسته به ازاء هر بار حضور در محل کارفرما به ازاء رفع عیب هر تجهیز بدون تعویض یا جابه جایی آن ۴۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای اعلام سرقت یا دزدگیر(کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

توضیحات:

منظور از  راه اندازی دوربین اتصال کانکتورهای تصویر و برق و دریافت تصویر از دوربین می باشد.

هزینه راه اندازی شامل هزینه انجام اتصالات تصویر ، دیتا و برق می باشد.

منظور از دوربین آنالوگ تمامی پروتکل های تصویری دوربین در بستر آنالوگ می باشد و تمام دوربین های آنالوگ ،

HD SDI ،HD TVI،HD CVI ، AHD،HD ، TURBO HD،HD AVI را شامل می شود.

در صورت مراجعه به محل کار فرما  و انجام هرگونه فعالیت جهت باز نمودن و ارسال تجهیز به محل سرویس و نگهداری هزینه آن مطابق با تعرفه خدمات محاسبه میگردد و هزینه فعالیت انجام شده به صورت مجزا محاسبه میگردد.

هزینه عیب یابی و یا رفع سیستم مداربسته بابت انجام هرگونه عملیات رفع عیب است که در فوق منظور نگرددیده است.

بابت فعایت های خاص و یا خدمات در زمینه هایی که اجرای آن به صورت توافقی در لیست اعلام گردیده است ، خدمات انجام شده نیز به صورت توافق با کارفرما و یا حداقل قیمت های پیشنهادی بالا می باشد.

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

مبلغ (ریال)

۱

نصب شاسی قارچی و پدال اظطراری ۵۰۰,۰۰۰
۲ نصب دستگاه اعلام سرقت آدرس پذیر تحت شبکه همراه با نرم افزار مربوطه روی موبایل و کامپیوتر ۲,۵۵۰,۰۰۰
۳ نصب دلکتور دود ۶۵۰,۰۰۰

۴

نصب کنتاکت (مگنت) با سیم و بی سیم ۴۵۰,۰۰۰

۵

نصب کنتاکت (مگنت) توکار

۶۵۰,۰۰۰

۶

نصب سنسور لرزشی / دیوار و سنسور صوتی / شیشه ۴۸۰,۰۰۰
۷ نصب باطری ۱۲ولت ۷آمپر و باطری ۱۲ولت ۴/۵آمپر ۴۰۰,۰۰۰
۸ ست کردن ریموت ۵۲۰,۰۰۰
۹ ست کردن ریموت کد فیکس ۵۵۰,۰۰۰

۱۰

تبدیل دستگاه کدینگ به ریموتی ۱,۲۸۰,۰۰۰
۱۱ تبدیل دستگاه ریموتی به کدینگ ۱,۲۸۰,۰۰۰
 ۱۲ اضافه نمودن کیپد برای کاربر ۱٫۰۰۰,۰۰۰
۱۳ برقراری خط تلفن ۵۲۰,۰۰۰
۱۴ تعویض فیوز ۲۵۰,۰۰۰
 ۱۵ ریست نمودن دستگاه ۶۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح فعالیت و خدمات

مبلغ (ریال)

۱۶

 تعویض رمز ، فراموشی و آموزش مجدد ۵۲۰,۰۰۰

۱۷

جابجایی یک عدد چشم IN DOOR  ۵۲۰,۰۰۰
۱۸  نصب چشم خطی تا عرض ۱۰ متر ۷۵۰,۰۰۰
۱۹  نصب چشم ۳۶۰ درجه  ۶۵۰,۰۰۰

۲۰

 جمع آوری کل سیستم توافقی

۲۱

 نصب و راه اندازی یک عدد چشم داخل سالن(IN DOOR)  ۶۵۰,۰۰۰

۲۲

  نصب و راه اندازی یک عدد چشم بیرون سالن(OUT DOOR) ۸۰۰,۰۰۰
۲۳ پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده با رله  ۶۵۰,۰۰۰
۲۴ پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده بدون رله  ۶۵۰,۰۰۰
۲۵ پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده سیم کارتی ۸۸۰,۰۰۰

۲۶

 پروگرام و نصب و راه اندازی دستگاه تلفن کننده معمولی ۷۲۰,۰۰۰
۲۷ نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت کدینگ (کی پد جدا) ۱,۲۸۰,۰۰۰
 ۲۸  نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت کدینگ (کی پد سر خود)  ۱,۲۸۰,۰۰۰
۲۹ نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت ریموتی (کد فیکس) ۱,۰۵۰,۰۰۰
۳۰   نصب و راه اندازی همراه با آموزش دستگاه اعلام سرقت کدینگ (همراه با پروگرام)  ۱,۲۲۰,۰۰۰
 ۳۱  نصب سیستم آژیر دویل (شامل: ۲ بلند گو ، ۲ جعبه بلندگو ، شاسی لادری و برد آژیر )  ۱,۲۲۰,۰۰۰
۳۲ نصب برد آژیر اضافه داخل دستگاه یا بلندگو ۴۲۰,۰۰۰
۳۳  نصب و راه اندازی پیزو فلاشر ۵۲۰,۰۰۰
۳۴  نصب اپلیکیشن سیم کارتی و راه اندازی مجدد  ۵۲۰,۰۰۰
۳۵  نصب آژیر ۲۲۰ ولت با رله ۲ عدد داخلی خارجی ۱,۱۵۰,۰۰۰
۳۶  تعویض باطری ریموت به غیر از هزینه باطری  ۷۰,۰۰۰
۳۷  بازدید فصلی از سیستم اعلام سرقت (۱ چشم ، دستگاه ، تلفن کننده ، باطری ، ریموت ها) به ازاء هر چشم ۱۰۰,۰۰۰  ۸۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای اعلام سرقت خودرو یا دزدگیر خودرو (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح 

مبلغ (ریال)

۱

اجرت نصب اعلام سرقت ساده (غیرتصویری) برای خودروهای ایرانی  ۹۵۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی  ۱,۵۵۰,۰۰۰
۲ اجرت نصب اعلام سرقت ساده با سیستم های سیم کشی (مولتی پلکسی و...) خارجی دارای کد برای خودروهای ایرانی   ۱,۵۵۰,۰۰۰
۳ اجرت نصب اعلام سرقت ساده با سیستم اتاق های خاص مدل ۲۰۱۶ به بالا ماشین های اروپایی (داشبورد و روی درب و جعبه دنده خاص) برای خودروهای خارجی  ۲,۳۰۰,۰۰۰
۴ اجرت نصب اعلام سرقت تصویری برای خودروهای ایرانی  ۱,۱۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی  ۱,۲۸۰,۰۰۰

۵

اجرت نصب اعلام سرقت تصویری با سیستم اتاق ۲۰۱۶ به بالا(داشبورد و درب و جعبه دنده خاص) برای خودروهای خارجی ۲,۹۰۰,۰۰۰
۶ اجرت سیم کشی کامل اعلام سرقت غیرتصویری برای خودروهای ایرانی ۳۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۴۵۰,۰۰۰
۷ اجرت سیم کشی کامل اعلام سرقت تصویری برای خودروهای ایرانی ۴۵۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۶۵۰,۰۰۰
۸ اجرت نصب آژیر و شاسی لادری درب موتور اعلام سرقت غیرتصویری برای خودروهای ایرانی ۱۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۳۰۰,۰۰۰
۹ اجرت نصب آژیر و شاسی لادری درب موتور اعلام سرقت تصویری برای خودروهای ایرانی ۲۲۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۲۳۰,۰۰۰
 ۱۰  اجرت نصب رله قطع برق اعلام سرقت غیر تصویری (سختی کار) برای خودروهای ایرانی  ۲۳۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی  ۲۳۰,۰۰۰
۱۱   اجرت نصب رله قطع برق اعلام سرقت تصویری (سختی کار) برای خودروهای ایرانی ۲۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی  ۴۰۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح 

مبلغ (ریال)

۱۲

اجرت نصب شوک سنسور اعلام سرقت غیرتصویری برای خودروهای ایرانی  ۱۲۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۱۵۰,۰۰۰
۱۳ اجرت نصب شوک سنسور اعلام سرقت تصویری برای خودروهای ایرانی ۱۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۱۸۰,۰۰۰
۱۴ اجرت نصب چشم الکترونیکی اعلام سرقت غیرتصویری برای خودروهای ایرانی  ۲۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۲۵۰,۰۰۰
۱۵ اجرت نصب چشم الکترونیکی اعلام سرقت تصویری برای خودروهای ایرانی ۱۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۲۵۰,۰۰۰

۱۶

اجرت نصب پمپ صندوق یران و سیم کشی مربوطه برای خودروهای ایرانی  ۳۳۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی  ۴۰۰,۰۰۰
۱۷ اجرت تعویض پمپ قفل مرکزی با باز و بسته کردن رودری برای خودروهای ایرانی  ۳۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۵۲۰,۰۰۰
۱۸ اجرت تنظیم شوک سنسور و سرویس شاسی لادری و تست و عیب یابی برای خودروهای ایرانی ۳۰۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۳۰۰,۰۰۰
۱۹ اجرت نصب شیشه بالابر برای دو درب جلو برای خودروهای ایرانی ۳۵۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۵۲۰,۰۰۰
۲۰ اجرت نصب شیشه بالابر برای چهار درب خاص سیستم مولتی پلکس برای خودروهای ایرانی  ۵۸۰,۰۰۰
برای خودروهای خارجی ۱,۱۰۰,۰۰۰
 ۲۱ نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های دنده ای(بدون دیاگ)  ۱,۰۰۰,۰۰۰
 ۲۲  نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های اتوماتیک(بدون دیاگ) ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۳ نصب کرزو کنترل بر روی اتومبیل های ۲۰۱۶ به بالا  ۱,۵۵۰,۰۰۰
 ۲۴  نصب مانیتور آیینه ای و روی داشبوردی برای دنده عقب و نصب دوربین عقب به همراه سم کشی ۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۵ نصب مانیتور آفتاب گیر برای دنده عقب ۴۵۰,۰۰۰
۲۶ نصب دوربین دنده عقب به همراه سیم کشی ۶۵۰,۰۰۰
۲۷ نصب دوربین پیرامونی اتوموبیل بدون سیم کشی به ازای هر آیینه (زیر آیینه ای) ۴۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح 

مبلغ (ریال)

 ۲۸ اجرت سیم کشی دوربین پیرامونی به ازای هر آیینه  ۴۵۰,۰۰۰
 ۲۹ نصب دوربین پیرامون جلو و عقب اتومبیل به ازای هر آیینه ۶۵۰,۰۰۰
۳۰ تقویت شیشه بالا بر ۲ شیشه ۳۰۰,۰۰۰
 ۳۱ تقویت شیشه بالا بر ۴ شیشه ۵۲۰,۰۰۰
۳۲ تعویض رله باکس ۳۰۰,۰۰۰
۳۳ نصب ردیاب دنده ای ۹۵۰,۰۰۰
۳۴ نصب ردیاب اتوماتیک و خاص ۱,۲۸۰,۰۰۰
۳۵ قطع کردن دزدگیر در محل کارفرما و سایلنت کردن آن ۶۵۰,۰۰۰
۳۶ قطع کردن دزدگیر در محل فروشگاه و مراجعه حضوری ۳۵۰,۰۰۰
۳۷ تعویض ریموت ساده(حداقل) ۹۰,۰۰۰
۳۸ تعویض ریموت تصویری(حداقل) ۲۰۰,۰۰۰
۳۹ ست کردن ریموت ساده روی اتومبیل هر عدد در محل فروشگاه ۱۲۰,۰۰۰
۴۰ ست کردن ریموت تصویری روی اتومبیل هر عدد در محل فروشگاه ۱۵,۰۰۰
۴۱ پاک کردن ریموت به همان صورت بالا
۴۲ بازکردن کل سیستم دزدگیر از روی اتومبیل و جمع آوری سیم کشی ۵۲۰,۰۰۰
۴۳ نصب سنسور دنده عقب روی اتومبیل ایرانی ۴۵۰,۰۰۰
۴۴ نصب سنسور دنده عقب روی اتومبیل خارجی ۷۵۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای اعلام حریق (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح 

سیستم آدرس پذیر (ریال)

سیستم متعارف (ریال)

 ۱ اجرت طراحی و نقشه سیستم اعلام حریق طبق استانداردهای مورد نیاز و اخذ تائیدیه سازمان آتش نشانی اصفهان(هر متر مربع) (بدون احتساب مبالغ قبوض عوارض شهرداری و آتش نشانی) ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
 ۲  اجرت نصب قطعات (هر قطعه دیواری ) تا ارتفاع حداکثر ۳ متر ۲۳۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
۳ اجرت نصب قطعات (هر قطعه سقفی ) تا ارتفاع حداکثر ۳ متر ۲۵۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
 ۴ اجرت نصب بیم دکتور : شامل گیرنده ، فرستنده و کنترل یانل آن تا ارتفاع ۱۰ متر ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
۵ ضریب افزایش قیمت ردیف های فوق نسبت به افزایش ارتفاع (به نسبت هر متر) ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
۶ هزینه مراحل اهم چک و تست مدارات (قبل از نصب) ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
۷ نصب کنترل پانل هر زون / لوب ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
۸ برنامه ریزی (Programing) در سیستم آدرس پذیر ۸,۸۵۰,۰۰۰ _
۹ راه اندازی و تحویل سیستم به کارفرما / آتش نشانی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
۱۰ آموزش بهره برداری همزمان با مرحله راه اندازی ردیف ۹ رایگان رایگان
۱۱ آموزش بهره برداری در مراجعات بعدی ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
۱۲ سرویس و نگهداری سالیانه سیستم بر حسب  تعداد قطعات و تعداد زون و یا لوپ سیستم نصب معادل ۲۵% اجرت نصب هر قطعه ۲۵% ۲۵%
۱۳ اجرت تعویض و یا تعمیر هر قطعه خارج از دوره گارانتی معادل ۵۰% ردیف های اجرت نصب همان قطعه ۵۰% ۵۰%

 

لیست قیمت اجرای درباز کن تصویری (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

 ۱ اجرت نصب و راه اندازی سیستم درب بارزکن تصویری یک طبقه هر دستگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
 ۲ اجرت نصب و راه اندازی گوشی تصویری اضافه هرعدد ۳۵۰,۰۰۰
۳ اجرت نصب و راه اندازی دوربین اضافه (پنل) هرعدد ۵۸۰,۰۰۰
 ۴ اجرت نصب و راه اندازی گوشی صوتی هرعدد ۳۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای تایمر (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

 ۱ اجرت نصب و راه اندازی تایمر پله و فتوسال با کنتاکتور هر زوج ۵۸۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای درب اتوماتیک (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

نوع خدمات

قیمت (ریال)

۱ جوشکاری نصب و راه اندازی درب اتوماتیک لولایی ۲۵۰ تا ۴۰۰ کیلویی دو لنگه الکترومکانیکال (خرچنگی و معمولی)(شامل دو عدد بازو ، یک جفت چشم خطی ، فلاشو پنل کنترل و دوعدد ریموت کنترل) بدون سیم کشی ۵,۷۵۰,۰۰۰
۲ جوشکاری و نصب و راه اندازی درب اتوماتیک لولایی از ۶۰۰ کیلو تا ۲۰۰۰ کیلو دو لنگه الکترومکانیکال شامل دو عدد بازو و یک جفت چشم ، فلاشر پنل کنترل و دو عدد ریموت بدون سیم کشی ۷,۱۵۰,۰۰۰
۳ جوشکاری و نصب درب اتوماتیک لولایی دو لنگه از نوع الکترومکانیک زیر سطحی شامل (دو عدد سیلندر ، چشم خطی ، فلاشر ، پنل کنترل و دو عدد ریموت کنترل) ۷,۱۵۰,۰۰۰
۴ جوشکاری و نصب درب لولایی دو لنگه از نوع هیدرولیک (شامل : دو عدد بازو ، چشم خطی ، فلاشو ، پنل کنترل و دو عدد ریموت کنترل) ۷,۶۰۰,۰۰۰
۵ تعویض و یا نصب پنل کنترل و سربندی ۱,۰۵۰,۰۰۰
۶ تعویض و یا نصب چشم خطی ۶۵۰,۰۰۰
۷ تعویض و یا نصب فلاشر ۵۲۰,۰۰۰
۸ تعویض و یا نصب کلید دستی ۵۲۰,۰۰۰
۹ تعویض و یا نصب هر عدد بازو ۸۸۰,۰۰۰
۱۰ تعویض و جوشکاری پایه بازو (براکت) به ازای هر بازو ۶۵۰,۰۰۰
۱۱ تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل (به ازاء هر ریموت) تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰ بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
 ۱۲ اجراء آهن کشی و تسمه کشی توافقی
۱۳ تعویض و یا نصب اکسس کنترل ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۴ هزینه ایاب و ذهاب شهری ۴۰۰,۰۰۰ ریال بیرون شهر توافقی توافقی
۱۵ اجرت نصب قفل برقی و سیم کشی ۸۰۰,۰۰۰

 

لیست قیمت اجرای درب کشویی (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱ جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی یک لنگه تا ۴ متر بازشو وزن ۱۵۰۰ کیلو (زیر سقفی و معمولی و کنار رونده ، زنجیری)(شامل موتور با پنل کنترل ، یک جفت چشم خطی ، فلاشر و دوعدد ریموت کنترل) ۵,۲۰۰,۰۰۰
۲ جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی دو لنگه تا ۵ متر بازشو وزن ۸۰۰ کیلو (از وسط بازشو و یا تلسکوپی یک طرفه)(شامل موتور با پنل کنترل ، یک جفت چشم خطی ، فلاشر و دوعدد ریموت کنترل) ۶,۳۵۰,۰۰۰
۳ جوشکاری و نصب درب اتوماتیک کشویی از وزن ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تا پنج متر بازشو شامل موتور با پنل کنترل ، یک جفت چشم ، فلاشر و دو عدد ریموت ۷,۶۰۰,۰۰۰
۴ نصب و یا تعویض موتور با پنل کنترل و سربندی ۱,۰۵۰,۰۰۰
۵ نصب و یا تعویض چشم خطی ۶۵۰,۰۰۰
۶ نصب یا تعویض فلاشر ۵۲۰,۰۰۰
۷ نصب و یا تعویض کلید دستی ۵۲۰,۰۰۰
۸ تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل به ازاء هر ریموت با کارت تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰ بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۹ اجراء آهن کشی و تسمه کشی توافقی
۱۰ نصب و یا تعویض اکسس کنترل ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱ اجرت نصب ریل اضافه هر متر ۴۲۰,۰۰۰
 ۱۲ هزینه ایاب ذهاب شهری بیرون شهری توافقی حساب می شود توافقی

 

لیست قیمت اجرای درب شیشه ای (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با دو لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ و عرض ۳ متر (شامل : دو لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر) ۶,۳۵۰,۰۰۰
۲ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با چهار لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ و عرض ۵ متر (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر) ۸,۰۵۰,۰۰۰
۳ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با دو لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ به بالا عرض ۳ متر (شامل : دو لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر) ۶,۹۰۰,۰۰۰
۴ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع کشویی با چهار لنگه شیشه ارتفاع ۲٫۲۰ به بالا عرض ۵ متر به بالا (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر) ۹,۲۰۰,۰۰۰
۵ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع سویشک دو طرفه (لولایی)(شامل :دو لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری استایلازر ) ۶,۹۰۰,۰۰۰
۶ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع خروج اظطراری و بر یک اوت(شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر) ۱۲,۶۵۰,۰۰۰
۷ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع تاشو (فولدینگ)(شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر) ۹,۸۰۰,۰۰۰
۸ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع مثلثی (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر) ۱۰,۱۲۰,۰۰۰
۹ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع نیم گرد (کرو) تا چهار لنگه شیشه (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر) ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۰ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع نیم گرد (کرو) با چهارلنگه شیشه (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومکانیکال و باطری و استایلازر) ۱۲,۶۵۰,۰۰۰

 

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱۱ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع گردان (ریولتک) با سه باله (شامل : سه لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر) ۲۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۲ نصب درب اتوماتیک شیشه ای از نوع گردان (ریولتک) با چهار باله (شامل : چهار لت شیشه و فریم ، ریل ، چشم خطی و پیشانی ، موتور ، کنترل باکس کاور جلو و پشت و دو عدد ریموت کنترل و قفل الکترومگانیگال و باطری و استایلازر) ۳۲,۲۰۰,۰۰۰
۱۳ نصب و یا تعویض باطری ۳۰۰,۰۰۰
۱۴ نصب و یا تعویض کنترل باکس ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۵ نصب و یا تعویض چشم پیشانی و یا خطی ۶۵۰,۰۰۰
۱۶ نصب و یا تعویض فلاشر ۵۸۰,۰۰۰
۱۷ نصب و یا تعویض موتور ۱,۱۵۰,۰۰۰
۱۸ نصب و یا تعویض قفل الکترومکانیکال و استایلایزر ۹۲۰,۰۰۰
۱۹ تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل و کارت اکسس کنترل (به ازاء هر ریموت و کارت) تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰
بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۲۰ اجرا آهن کشی و تسمه کشی توافقی
۲۱ تعویض و یا نصب اکسس کنترل ۱,۱۵۰,۰۰۰
۲۲ هزینه ایاب و ذهاب شهری ، بیرون شهری توافقی حساب می شود هزینه حمل از محل کارخانه تا محل اجرا طبق کرایه حساب می شود. توافقی
۲۳ جمع آوری کل سیستم توافقی

 

لیست قیمت اجرای درب کرکره ای (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱ نصب درب کرکره ای کامل از توبولار سانترال ساید سنترالی (شامل : ریل ، تیغه ، شفت ، موتور) هر متر مربع تا عرض ۵ متر و ارتفاع ۵ متر ۴۵۰,۰۰۰
۲ نصب درب کرکره ای کامل از نوع موتور ساید (شامل : ریل ، تیغه ، شفت ، موتور) هر متر مربع از عرض ۵ متر و ارتفاع ۵ متر به بالا ۵۲۰,۰۰۰
۳ نصب و یا تعویض شفت (هر متر) ۳۰۰,۰۰۰
۴ نصب و یا تعویض موتور ۱,۹۵۰,۰۰۰
۵ نصب و یا تعویض ریل (هر متر) ۲۲۰,۰۰۰
۶ نصب و یا تعویض رسپور و سربندی ۷۰۰,۰۰۰
۷ نصب و یا تعویض چشم خطی ۷۰۰,۰۰۰
۸ نصب و یا تعویض فلاشر ۵۲۰,۰۰۰
۹ نصب و یا تعویض کلید دستی ۵۲۰,۰۰۰
۱۰ تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل (به ازاء هر ریموت با کارت) تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰
بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۱۱ اجراء آهن کشی و تسمه کشی توافقی
۱۲ نصب و یا تعویض اکسس کنترل ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۳ لوازم مصرفی مانند کابل و لوله و داکت محاسبه می شود
۱۴ اجرت نصب قفل برقی جهت کرکره و یا سیم کشی ۱,۳۸۰,۰۰۰
۱۵ اجرت نصب ربانه قفل با جوشکاری ۶۵۰,۰۰۰
۱۶ هزینه ایاب و ذهاب شهری توافقی حساب می شود. هزینه حمل تیغه از محل کارخانه تا محل اجراء طبق کرایه حساب می شود. توافقی

 

لیست قیمت اجرای راهبند (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱ نصب سیستم راهبند از نوع الکترومکانیکال (شامل : باکس و موتور ، بازو ، بیس پلیت و ریموت کنترل) ۴,۶۰۰,۰۰۰
۲ نصب و یا تعویض موتور ۱,۱۵۰,۰۰۰
۳ نصب و یا تعویض بازو (هر متر) ۲۵۰,۰۰۰
۴ نصب و یا تعویض ریسور و سربندی ۶۵۰,۰۰۰
۵ نصب و یا تعویض چشم خطی ۶۵۰,۰۰۰
۶ نصب و یا تعویض فلاشر ۵۲۰,۰۰۰
۷ نصب و یا تعویض کلید دستی ۵۲۰,۰۰۰
۸ تغییر کد و یا ست کردن ریموت کنترل اورجینال و کارت اکسس کنترل(به ازاء هر ریموت با کارت) تا پنج عدد ۱۲۰,۰۰۰ بالای پنج عدد ۷۰,۰۰۰
۹ برنامه ریزی مجدد سیستم ۶۵۰,۰۰۰
۱۰ نصب و یا تعویض اکسس کنترل ۱,۰۵۰,۰۰۰
۱۱ لوازم مصرفی مانند کابل و لوله داکت محاسبه می شود
۱۲ هزینه ایاب ذهاب شهری بیرون شهری توافقی حساب می شود هزینه حمل راهبند تا محل طبق کرایه محاسبه می شود. توافقی

 

لیست قیمت اجرای گیت فروشگاهی (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

شرح

قیمت (ریال)

۱ اجرت نصب کیت تک پایه و AM ، Em ، RF به همراه سیم کشی ۱,۷۵۰,۰۰۰
۲ اجرت نصب کیت دو پایه و AM ، Em ، RF به همراه سیم کشی ۲,۱۰۰,۰۰۰
۳ اجرت نصب کیت سه پایه و AM ، RF به همراه سیم کشی ۲,۹۰۰,۰۰۰
۴ اجرت تنظیم هر پایه گیت با استفاده از لپ تاپ و اسلوسکوپ ۱,۹۰۰,۰۰۰
۵ اجرت تنظیم دستی هر پایه گیت ۶۵۰,۰۰۰
۶ اجرت سوراخکاری و نصب رول بولت شماره ۸ به ازای یک سوراخ و یک رول بولت ۶۵۰,۰۰۰
۷ اجرت سوراخکاری و نصب رول بولت شماره ۱۳ به ازای یک سوراخ و یک رول بولت ۱۰۰,۰۰۰
۸ اجرت نصب گرده ماهی با کف خواب آلومینیومی برنجی یا پلاستیکی ۱۲۰,۰۰۰
۹ اجرت نصب خنثی کننده لیل ۴۰۰,۰۰۰
۱۰ اجرت سرویس کیت پس از مدت زمان گارانتی در داخل شهر ۸۲۰,۰۰۰
۱۱ اجرت سرویس کیت پس از مدت زمان گارانتی در خارج شهر توافقی

 

لیست قیمت اجرای داکت کشی (کلیک کنید)

تاریخ بروزرسانی : 1400/11/11

 

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

۱ اجرت لوله کشی با زانو آماده سایزهای ۲۰ و ۲۵ استاندارد متر طول ۱۶,۰۰۰
۲ اجرت لوله کشی با زانو آماده سایزهای ۳۲ و ۴۰ استاندارد متر طول ۱۷,۰۰۰
۳ اجرت لوله کشی و کابل کشی سیستم دزدگیر طبق نقشه هر واحد تا ۱۵۰ متر مربع هر واحد ۱,۹۰۰,۰۰
۴ اجرت لوله کشی و کابل کشی سیستم دزدگیر طبق نقشه بیش از ۱۵۰ متر مربع هر واحد ۲,۳۰۰,۰۰۰
۵ اجرت لوله کشی و سیم کشی اعلام حریق جهت هر واحد تا ۱۵۰ متر مربع هر واحد ۲,۳۰۰,۰۰۰
۶ اجرت لوله کشی و سیم کشی اعلام حریق جهت هر واحد بیش از ۱۵۰ متر مربع هر واحد ۲,۴۰۰,۰۰۰
۷ اجرت لوله کشی و سیم کشی درب برقی هر واحد ۸۲۰,۰۰۰
۸ اجرت لوله کشی فولادی ۱۳/۵ روکار متر طول ۴۵,۰۰۰
۹ اجرت لوله کشی فولادی ۱۶ روکار متر طول ۶۵,۰۰۰
۱۰ اجرت لوله کشی فولادی ۲۱ روکار متر طول ۷۰,۰۰۰
۱۱ اجرت کابل کشی تلفن و آیفون و کواکسیال و RG اصلی هر متر ۱۳,۰۰۰
۱۲ اجرت کابل کشی از مقطع ۱*۲ تا مقطع ۲/۵*۵ توکار (داخل لوله یا سینی) متر طول ۱۶,۰۰۰
۱۳ اجرت سیم کشی افشان ۱/۵*۱ متر طول ۵,۰۰۰
۱۴ اجرت سیم کشی افشان ۲/۵*۱ متر طول ۶,۰۰۰
۱۵ اجرت سیم کشی افشان از مقطع ۱*۲ تا مقطع ۲/۵*۲ متر طول ۱۰,۰۰۰
۱۶ اجرت داکت کوبی(داخل نمره ۲) متر طول ۱۰,۰۰۰

 

 

رديف

نوع خدمات

واحد

قیمت (ریال)

۱۷ اجرت داکت کوبی(داکت نمره ۳) متر طول ۱۴,۰۰۰
۱۸ اجرت داکت کوبی(داکت نمره ۴) متر طول ۱۶,۰۰۰
۱۹ اجرت داکت کوبی(داکت نمره ۵) متر طول ۱۰,۰۰۰
۲۰ اجرت شیارزنی به قطر ۴ سانتی متر در سفال و گچ متر طول ۱۹,۰۰۰
۲۱ اجرت سوراخکاری در سقف های تیرچه بلوک و یونالیت به قطر ۴ سانتی متر هر عدد ۴۰,۰۰۰
۲۲ اجرت نصب و سربندی تابلو فرمان هر دستگاه ۵۸۰,۰۰۰
۲۳ اجرت نصب جعبه تقسیم هر عدد ۳۵۰,۰۰۰

 

 

تبصره ۱: کلیه تجهیزات و قطعات سامانه های مداربسته ، اعلام حریق و اعلام سرقت ، درب های اتوماتیک ، راهبند لازم است حداقل به مدت یک سال گارانتی و مشمول حداقل سه سال خدمات پس از فروش شود.

تبصره ۲: برای کلیه سامانه های مداربسته ، اعلام حریق و اعلام سرقت ، دربهای اتوماتیک و راهبند هزینه ایاب و ذهاب و دستمزد تکنسین شامل دوره گارانتی نمی گردد و در ازاء ارائه فاکتور فایل دریافت می باشد.

تبصره ۳: نرخ نامه تنظیم شده فقط مشمول واحد های صنفی دارای پروانه کسب از اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک (رسته سیستم های حفاظتی) می باشد.

تبصره ۴: مواردی از قبیل مالیات بر ارزش افزوده و بیمه و غیره ، در نرخ نامه منظور نگردیده است و برحسب مورد فایل محاسبه می گردد.

تبصره ۵: در مواردی که نیاز به طراحی ، مشاوره و نظارت بر عملیات زیر ساخت و غیره باشد ، هزینه آن با توافق طرفین محاسبه می شود.

تبصره ۶: فروشند مجاز می باشد برای انجام کلیه خدمات ذکر شده در جداول این نرخنامه که نیاز به مراجعه به پروژه باشد ، هزینه ایاب و ذهاب را مطابق با عرف رایج ، در فاکتور لحاظ نموده و از خریدار دریافت نماید.

تبصره ۷: قیمت ها برمبنای رسمی می باشد و نهایتا ۵۰% نقد و مابقی پس از تحویل کار تا یک ماه .

تبصره ۸: در صورت تسویه حساب بیش از دو ماه توافقی می باشد.

تبصره ۹: خدمات اضافه شامل کنده کاری و تخریب ، آهن کشی اضافه طبق توافق.

تبصره ۱۰: قیمت نهایی فروش هر دستگاه درب اتوماتیک (قیمت خرید+۱۰% استفاده جنس+۱۰% خدمات و گارانتی + اجرت نصب و راه اندازی + اجرت خدمات اضافه می شود)

دیدگاهتان را بنویسید