لیست قیمت ها

لیست قیمت محصولات هواکش و فن های دمنده

لیست قیمت محصولات هواکش و فن های دمنده

تاریخ بروزرسانی : 1400/02/13

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش خانگی لوله ای مدل توربو 8 سانتی متر VPH-8S2S 2530 70,000  

2

هواکش خانگی لوله ای مدل توربو 10 سانتی متر VPH-10S2S 2400 71,000

3

هواکش خانگی لوله ای مدل توربو 12 سانتی متر VPH-12S2S 2400 79,000

4

هواکش خانگی لوله ای مدل توربو 15 سانتی متر VPH-15S2S 2050 85,000

5

هواکش خانگی لوله ای مدل توربو 20 سانتی متر VPL-20S2S 1650 123,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش خانگی هایلوکس با درچه اتوماتیک 10 سانتی متر VDI-10S2S 2300 204,000  

2

هواکش خانگی هایلوکس با درچه اتوماتیک 15 سانتی متر VDI-15S2S 1950 255,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

 هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید 15 سانتی متر VSL-15S2S 2050 138,000  

2

 هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید 20 سانتی متر VSL-20C4S 1350 177,000

3

 هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید 20 سانتی متر VSL-20S2S  1650  236,000

4

 هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید 25 سانتی متر VSL-25C4S 1320 260,000

5

 هواکش خانگی لوکس دریچه دار با کلید 30 سانتی متر VSG-30C4S  1100  297,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

 هواکش خانگی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک 15 سانتی متر VAL-15H2S 1900 164,000  

2

 هواکش خانگی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید 15 سانتی متر **VAL-15S2S 2300 153,000

3

 هواکش خانگی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک بدون کلید 20 سانتی متر **VAL-20H2S 2100  208,000

4

 هواکش خانگی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک 20 سانتی متر VAL-20C4S 1340 266,000

5

 هواکش خانگی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک 25 سانتی متر VAL-25C4S 1200  303,000

6

 هواکش خانگی اتولوکس دریچه دار اتوماتیک 30 سانتی متر VAL-30C4S 1170 336,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش خانگی آکسی لاین 10 سانتی متر VBX-10S2S 2450 81,000  

2

هواکش خانگی آکسی لاین 12 سانتی متر VBX-12S2S 2250 90,000

3

هواکش خانگی آکسی لاین 15 سانتی متر VBX-15S2S 2000 104,000

4

هواکش خانگی آکسی لاین 20 سانتی متر VBX-20S2S 1850 150,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش خانگی فلزی 10 سانتی متر VMA-10S2S 2500 94,000  

2

هواکش خانگی فلزی 12 سانتی متر VMA-12S2S 2050 99,000

3

هواکش خانگی فلزی 15 سانتی متر VMA-15C2S 2800 196,000

4

هواکش خانگی فلزی 15 سانتی متر VMA-15S2S 2150 104,000

5

هواکش خانگی فلزی 20 سانتی متر VMA-20C2S 2600 215,000

6

هواکش خانگی فلزی 20 سانتی متر VMA-20C4S 1360 196,000

7

هواکش خانگی فلزی 25 سانتی متر VMA-25C2S 2400 235,000

8

هواکش خانگی فلزی 25 سانتی متر VMA-25C4S 1350 215,000

9

هواکش خانگی فلزی 30 سانتی متر VMA-30C4S 1220 235,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فن بین کانالی لاین ونت 10 سانتی متر VLN-10C2S 2650 660,000  

2

فن بین کانالی لاین ونت 12 سانتی متر VLN-12C2S 2650 725,000

3

فن بین کانالی لاین ونت (پرتوان) 15 سانتی متر VLN-15C2S-HP 2450 1,487,000

4

فن بین کانالی لاین ونت 15 سانتی متر VLN-15C2S 2650 792,000

5

فن بین کانالی لاین ونت 20 سانتی متر VLN-20C2S 2350 1,647,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

پنکه رومیزی هاله – سه سرعته 20 سانتی متر FTF-20H2S 2200 227,000  

2

پنکه رومیزی هاله – سه سرعته 25 سانتی متر FTF-25H2S 2250 289,000

3

پنکه رومیزی هاله – سه سرعته 30 سانتی متر FTF-30H2S 2150 356,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی 30 سانتی متر VIA-30C2S 2100 677,000  

2

هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی 30 سانتی متر VIA-30C4S 1400 578,000

3

هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی 35 سانتی متر VIA-35C4S 1430 632,000

4

هواکش صنعتی فلزی با پروانه فلزی 40 سانتی متر VIA-40C4S 1300 683,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی متر
VID-30D2S 2500 834,000  

2

هواکش صنعتی سبک فلزی 30 سانتی متر VID-30D4S 1400 735,000

3

هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانتی متر VID-35D2S 2400 908,000

4

هواکش صنعتی سبک فلزی 35 سانتی متر VID-35D4S 1400 758,000

5

هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی متر VID-40D2S 2400 992,000

6

هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی متر VID-40D4T 1380 791,000

7

هواکش صنعتی سبک فلزی 40 سانتی متر VID-40D4S 1280 791,000

8

هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانتی متر VID-45D4T 1400 814,000

9

هواکش صنعتی سبک فلزی 45 سانتی متر VID-45D4S 1350 814,000

10

هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانتی متر VID-50D4T 1300 861,000
11 هواکش صنعتی سبک فلزی 50 سانتی متر VID-50D4S 1220 861,000
12 هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی متر VID-60D4T 1340 1,077,000
13 هواکش صنعتی سبک فلزی 60 سانتی متر VID-60D4S 1270 1,077,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش صنعتی سنگین فلزی 60 سانتی متر VIM-60K4S 1400 1,554,000  

2

هواکش صنعتی سنگین فلزی 60 سانتی متر VIM-60K4T 1400 1,554,000

3

هواکش صنعتی سنگین فلزی 70 سانتی متر VIM-70K4S 1400 1,688,000

4

هواکش صنعتی سنگین فلزی 70 سانتی متر VIM-70K4T 1400 1,688,000

5

هواکش صنعتی سنگین فلزی 80 سانتی متر VIM-80K6T 900 1,947,000

6

هواکش صنعتی سنگین فلزی 80 سانتی متر VIM-80K6S 900 1,947,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش صنعتی ایلکا 30 سانتی متر VIE-30L4T 1450 765,000  

2

هواکش صنعتی ایلکا 30 سانتی متر VIE-30L4S 1420 765,000

3

هواکش صنعتی ایلکا 35 سانتی متر VIE-35L4T 1420 886,000

4

هواکش صنعتی ایلکا 35 سانتی متر VIE-35L4S 1400 886,000

5

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانتی متر VIE-40T4T 1400 1,118,000

6

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانتی متر VIE-40T4S 1340 1,118,000

7

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانتی متر VIE-40L4T 1350 945,000

8

هواکش صنعتی ایلکا 40 سانتی متر VIE-40L4S 1270 945,000

9

هواکش صنعتی ایلکا 50 سانتی متر VIE-50T4T 1300 1,166,000

10

هواکش صنعتی ایلکا 50 سانتی متر VIE-50T4S 1270 1,166,000

11

هواکش صنعتی ایلکا 60 سانتی متر VIE-60Z4T 1380 2,237,000

12

هواکش صنعتی ایلکا 60 سانتی متر VIE-60Z4S 1300 2,237,000

13

هواکش صنعتی ایلکا 70 سانتی متر VIE-70Z4T 1380 3,975,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش صنعتی پروانه استیل 30 سانتی متر VIS-30D4S 1400 833,000  

2

هواکش صنعتی پروانه استیل 40 سانتی متر VIS-40D4S 1280 906,000

3

هواکش صنعتی پروانه استیل 50 سانتی متر VIS-50D4S 1220 980,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش ایلکا هفت پر فلزی 30 سانتی متر VIK-30L4T 1400 891,000  

2

هواکش ایلکا هفت پر فلزی 30 سانتی متر VIK-30L4S 1350 891,000

3

هواکش ایلکا هفت پر فلزی 30 سانتی متر VIK-30V2S 2050 756,000
 4 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 30 سانتی متر VIK-30L6S  940 891,000
 5 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 35 سانتی متر VIK-35L4T 1360 939,000
 6 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 35 سانتی متر VIK-35L4S 1320 939,000
 7 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 35 سانتی متر VIK-35L6S  920 939,000
 8 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 40 سانتی متر VIK-40T4T  1400 1,200,000
 9 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 40 سانتی متر VIK-40T4S  1380 1,200,000
 10 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 40 سانتی متر VIK-40L4T 1320 945,000
 11 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 40 سانتی متر VIK-40L4S 1300 945,000
12 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 40 سانتی متر VIK-40L6S 920 988,000
13 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 45 سانتی متر VIK-45T4T 1380 1,268,000
14 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 45 سانتی متر VIK-45T4S 1340 1,268,000
15 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 45 سانتی متر VIK-45T6S 880 1,268,000
16 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 45 سانتی متر VIK-45L4T 1320 1,086,000
17 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 45 سانتی متر VIK-45L4S 1250 1,086,000
18 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 45 سانتی متر VIK-45L6S 920 1,086,000
19 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 50 سانتی متر VIK-50Z4T 1380 2,134,000
20 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 50 سانتی متر VIK-50Z4S 1320 2,134,000
21 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 50 سانتی متر VIK-50T4T 1350 1,290,000
22 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 50 سانتی متر VIK-50T4S 1320 1,290,000
23 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 50 سانتی متر VIK-50T6S 920 1,290,000
24 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 60 سانتی متر VIK-60Z4T 1380 2,290,000
25 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 60 سانتی متر VIK-60Z4S 1300 2,290,000
26 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 60 سانتی متر VIK-60Z6S 950 2,290,000
27 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 63 سانتی متر VIK-63Z4T3-4 1350 2,394,000
28 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 63 سانتی متر 2-VIK-63Z6T3 890 4,113,000
29 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 63 سانتی متر VIK-63Z4T 1390 4,293,000
30 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 63 سانتی متر VIK-63Z4S 1330 2,395,000
31 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 63 سانتی متر VIK-63Z6T 950 2,395,000
32 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 63 سانتی متر VIK-63Z6S 950 2,395,000
33 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 70 سانتی متر VIK-70Z6T3-4 920 4,680,000
34 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 70 سانتی متر VIK-70Z6T3-2 920 4,680,000
35 هواکش ایلکا هفت پر فلزی 80 سانتی متر VIK-80Z6T3-4 880 5,668,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت 63 سانتی متر VIB-63R4T3 1400  

2

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت 63 سانتی متر VIB-63R6T3 950 8,226,000

3

فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت 70 سانتی متر VIB-70R4T3 1390
 4 فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت 70 سانتی متر VIB-70R6T3 930
 5 فن آکسیال تاسیساتی یورو ونت 80 سانتی متر VIB-80R6T3 930 8,424,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش اکسیال طرح آلمان 20 سانتی متر VIF-20V2S 2400 572,000  

2

هواکش اکسیال طرح آلمان 25 سانتی متر VIF-25V2S 2500 645,000

3

هواکش اکسیال طرح آلمان 30 سانتی متر VIF-30V4S 1385 690,000

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فن آکسیال سیلندری دمنده 30 سانتی متر> VCK-30L4T 1400  

2

فن آکسیال سیلندری دمنده 30 سانتی متر VCK-30L4S 1350

3

فن آکسیال سیلندری دمنده 35 سانتی متر VCK-35L4T 1360

4

فن آکسیال سیلندری دمنده 35 سانتی متر VCK-35L4S 1320

5

فن آکسیال سیلندری دمنده 40 سانتی متر VCT-40T4T 1360

6

فن آکسیال سیلندری دمنده 40 سانتی متر VCT-40T4S 1360

7

فن آکسیال سیلندری دمنده 45 سانتی متر VCT-45T4T 1400

8

فن آکسیال سیلندری دمنده 45 سانتی متر VCT-45T4S 1400

9

فن آکسیال سیلندری دمنده 50 سانتی متر VCT-50Z4T 1320

10

فن آکسیال سیلندری دمنده 50 سانتی متر VCT-50Z4S 1320

11

فن آکسیال سیلندری دمنده 50 سانتی متر VCT-50Z6T 940

12

فن آکسیال سیلندری دمنده 50 سانتی متر VCT-50Z6S 940

13

فن آکسیال سیلندری دمنده 56 سانتی متر VCT-56Z4T 1400

14

فن آکسیال سیلندری دمنده 56 سانتی متر VCT-56Z4S 1400

15

فن آکسیال سیلندری دمنده 56 سانتی متر VCT-56Z6S 930

16

فن آکسیال سیلندری دمنده 63 سانتی متر VCB-63R4T 1400
17 فن آکسیال سیلندری دمنده 63 سانتی متر VCT-63Z4T 1350
18 فن آکسیال سیلندری دمنده 63 سانتی متر VCB-63R6T 950
19 فن آکسیال سیلندری دمنده 63 سانتی متر VCT-63Z6T 900
20 فن آکسیال سیلندری دمنده 71 سانتی متر VCB-71R4T 1390
21 فن آکسیال سیلندری دمنده 70 سانتی متر VCB-70R6T 930
22 فن آکسیال سیلندری دمنده 71 سانتی متر VCK-71Z6T 920
23 فن آکسیال سیلندری دمنده 80 سانتی متر VCB-80R6T 930

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

فن ترانس محوری صنعتی 40 سانتی متر VIC-40P4T 1450  

2

فن ترانس محوری صنعتی 45 سانتی متر VIC-45P4T 1400

3

فن ترانس محوری صنعتی 50 سانتی متر VIC-50P4T 1380

ردیف

نام فن

مدل فن

دور موتور (RPM)

قیمت مصرف کننده(تومان)

تصویر

1

هواکش هفت پر دندانه اره ای 40 سانتی متر
VIT-40T4T 1360 1,200,000  

2

هواکش هفت پر دندانه اره ای 40 سانتی متر VIT-40T4S 1360 1,200,000

3

هواکش هفت پر دندانه اره ای 45 سانتی متر VIT-45T4T 1400 1,268,000

4

هواکش هفت پر دندانه اره ای 45 سانتی متر vIT-45T4S 1400 1,268,000

5

هواکش هفت پر دندانه اره ای 45 سانتی متر VIT-45T6S 900 1,268,000

6

هواکش هفت پر دندانه اره ای 50 سانتی متر VIT-50Z4T 1320 2,136,000

7

هواکش هفت پر دندانه اره ای 50 سانتی متر VIT-50Z4S 1320 2,136,000

8

هواکش هفت پر دندانه اره ای 50 سانتی متر VIT-50Z6T 940 2,136,000

9

هواکش هفت پر دندانه اره ای 50 سانتی متر VIT-50Z6S 940 2,136,000

10

هواکش هفت پر دندانه اره ای 56 سانتی متر VIT-56Z4T 1400

11

هواکش هفت پر دندانه اره ای 56 سانتی متر VIT-56Z4S 1400
12 هواکش هفت پر دندانه اره ای 56 سانتی متر VIT-56Z6S 930
13 هواکش هفت پر دندانه اره ای 63 سانتی متر VIT-63Z4T 1350
14 هواکش هفت پر دندانه اره ای 63 سانتی متر VIT-63Z6T 900

دیدگاهتان را بنویسید