لیست قیمت ها

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1402

لیست قیمت اتحادیه برق 1402

به صورت آیتمی

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل‌کشی از مقطع 1*2 تا 1/5*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول70,000

2

اجرت کابل‌کشی از مقطع 2/5*2 تا 2/5*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول85,000

3

اجرت کابل‌کشی از مقطع 4*2 تا 4*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول100,000

4

اجرت کابل‌کشی از مقطع 6*2 تا 6*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول120,000

5

اجرت کابل‌کشی از مقطع 10*2 تا 10*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول150,000

6

کابلکشی از مقطع 16*2 تا 16*5 میلیمتر مربع داخل لولهمتر 180,000

7

کابلکشی از مقطع 25*2 و 25*5 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 210,000

8

کابلکشی از مقطع 35*3 تا 35*5 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 255,000

9

کابلکشی از مقطع 50*3 و 25+50*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 300,000

10

کابلکشی از مقطع 70*3 و 35+70*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 350,000

11

کابلکشی از مقطع 95*3 و 50+95*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 400,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

12

کابلکشی از مقطع 120*3 و 70+120*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 450,000

13

کابلکشی از مقطع 150*3 و 70+150*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 500,000

14

کابلکشی از مقطع 185*3 و 95+185*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر550,000

15

کابلکشی از مقطع 240*3 و 120+240*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 640,000

16

کابلکشی از مقطع 300*3 و 150+300*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 750,000

17

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 1/5 میلی‌متر مربعمتر 28,000

18

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 2/5 میلی‌متر مربعمتر طول30,000

19

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 4 میلی‌متر مربعمتر طول35,000

20

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 6 میلی‌متر مربعمتر طول40,000

21

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 10 میلی‌متر مربعمتر طول50,000

22

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 16 میلی‌متر مربعمتر طول60,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

23

سیم کشی مقطع 25 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر70,000

24

سیم کشی مقطع 35 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر85,000

25

سیم کشی مقطع 50 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر100,500

26

سیم کشی مقطع 70 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر120,000

27

سیم کشی مقطع 95 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر150,000

28

سیم کشی مقطع 120 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر180,000

29

سیم کشی مقطع 150 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر220,000

30

سیم کشی مقطع 185 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر260,000

31

سیم کشی مقطع 240 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر310,000

32

سیم کشی مقطع 300 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر370,000

33

سیم کشی مقطع 400 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر430,000

34

سیم کشی مقطع 500 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر262,500

35

سیم کشی مقطع 500 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر520,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

36

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 بدون حرارتمترطول70,000

37

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 بدون حرارتمترطول75,000

38

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 بدون حرارتمترطول90,000

39

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 40 بدون حرارتمترطول100,000

40

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 50 بدون حرارتمترطول115,000

41

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 با حرارتمترطول70,000

42

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 با حرارتمترطول80,000

43

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 با حرارتمترطول90,000

44

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 63 جهت کابل
برق
مترطول130,000

45

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 90 جهت کابل
برق
مترطول140,000

46

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 110 جهت کابل
برق
مترطول150,000

47

اجرای زانو آمادهعدد25,000

48

لوله کشی با لوله خرطومی نسوزمترطول50,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

49

نصب لوله فلکسیبل سایز 13 و 9متر80,000

50

نصب لوله فلکسیبل سایز 16-21-25متر100,000

51

نصب لوله فلکسیبل سایز 36 و 29متر120,000

52

نصب لوله فلکسیبل سایز 42 به بالامتر140,000

53

داکت کشی روکار تا حداکثر عرض 3 سانتیمتر با پیچ و رولپلاکمترطول150,000

54

داکت کشی روکار تا حداکثر عرض 6 سانتیمترمترطول200,000

55

نصب تراکینگمترطول270,000

56

نصب زاویه تراکینگعدد160,000

57

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 5/13متر400,000

58

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 16متر430,000

59

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 21متر460,000

60

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 29متر490,000

61

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 36متر520,000

62

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 42متر550,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

63

سربندی هر خط در تابلو برق همراه با وایر شو و کابل شوعدد300,000

64

نصب مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیمعدد350,000

65

نصب نشت جریان تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیمعدد600,000

66

نصب ترموستاتعدد1,000,000

67

سربندی فن کوئلعدد500,000

68

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار (نصب در پنلهای سقفی سقف دامپا
یا مشابه آن حداکثر با چهار عدد لامپ)
عدد770,000

69

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار (حداکثر با چهار عدد)عدد1,500,000

70

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ تا ارتفاع 3 مترعدد650,000

71

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع 3 تا 6 مترعدد1,300,000

72

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیمکشی و لوله کشی با کانکتور
(و ارت
عدد250,000

73

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیمکشی و لوله کشی بدون
کانکتور و ارت)
عدد180,000

74

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز 90 در نمای ساختمانعدد2,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

75

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز در کف 90عدد1,500,000

76

چراغ استخری همراه با واتر پروف کردنعدد1,750,000

77

نصب هواکش بزرگ تا سایز 50*50 سانتی‌مترعدد150,000

78

نصب چراغ آویز و لوستر بدون مونتاژ و قلابهرشاخه750,000

79

نصب چشم الکترونیکی روکار و توکار با تنظیمعدد900,000

80

نصب شلنگی 220 ولت LED بدون چسبکاریمتر150,000

81

نصب ریسه 12 ولت و RGBمتر230,000

82

نصب اس ام دی 12 الی 220 ولت شاخهای همراه با فرم اصلیعدد300,000

83

نصب ترانس و درایور 12 ولتعدد750,000

84

نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند(بدون نصب فلنج)عدد1,500,000

85

نصب بلندگوی توکار و روکاعدد900,000

86

نصب سر بندی تابلو کنتوریهرکنتور1,300,000

87

نصب سربندی لامپ و سرپیچعدد200,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

88

نصب و سربندی کلید و پریز توکارعدد200,000

89

نصب سربندی کلید و پریز روکارعدد500,000

90

سربندی جعبه تلفن (پیچی و لحیمی)هر زوج450,000

91

قوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پریزعدد250,000

92

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 50*50 سانتی‌متر و
راه اندازی بدون تخریب
عدد1,200,000

93

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 1*1 متر و راه اندازی
بدون تخریب
عدد1,800,000

94

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 1/5*1/5متر و راه اندازی
بدون تخریب
عدد2,400,000

95

نصب تابلوهای تا سایز 50*50 سانتی‌مترعدد1,800,000

96

نصب تابلوهای تا سایز 1*1 مترعدد2,400,000

97

نصب تابلوهای تا سایز 1/5*1/5 مترعدد3,000,000

98

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 12 فیدرهعدد1,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

99

نصب جعبه تابلو دو ردیفه 24 فیدرهعدد1,250,000

100

نصب جعبه تابلو سه ردیفه 36 فیدرهعدد1,500,000

101

نصب جعبه کف خوابعدد600,000

102

نصب آیفون صوتیهر قطعه1,200,000

103

نصب آیفون تصویریهر قطعه1,500,000

104

نصب فن سانتریفیوژعدد2,550,000

105

نصب چراغ لاینی هر متر روکار و توکار بدون برش تا ارتفاع سه مترعدد1,500,000

106

نصب لوستر LED از 10 تا 40 سانتی‌‍مترعدد1,000,000

107

نصب لوستر LED از 50 تا 90 سانتی‌مترعدد2,000,000

108

نصب ریسه شلنگی همراه با چسب یک دو سهمترطول200,000

109

(نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله کشی و کابلکشیعدد900,000

110

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور با استفاده از داربستعدد1,500,000

111

نصب و سربندی پریز شبکهعدد700,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

112

نصب راد سقفیعدد750,000

113

نصب U چنل از 10 سانتی‌متر تا 1 مترمترطول750,000

114

نصب بست یک طرفه و فلکسیبلعدد100,000

115

کابل تلفن تا چهار زوجی داخل لوله با سینی کابلمترطول70,000

116

به ازای هر زوج اضافه تر از 6 زوجمترطول10,000

117

کابل CATمترطول80,000

118

کابل کواکسیکال و RG وکابل صوتمترطول70,000

119

کابل کشی فیبر نوریمترطول150,000

120

کابل ترکیبی ( برق و تصویر)مترطول80,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

121

راه اندازی چاه ارت همراه با صفحه بدون حفاری و جوشکاریعدد7,000,000

122

راه اندازی چاه ارت همراه با میله بدون حفاری و جوشکاریعدد5,000,000

123

هزینه نصب فریم سیلندری تا سایز 90 بدون تخریبعدد360,000

124

هزینه نصب فریم سیلندری بالاتر از سایز 90 بدون تخریبعدد600,000

125

نصب زنجیر جهت لوسترعدد200,000

126

نصب قلاب جهت لوسترعدد750,000

127

نصب ریل سقفی برای ساپورت لوله هاعدد1,100,000

128

نصب بست سقفی چنگکیعدد100,000

129

نصب کلید لمسیعدد1,000,000

130

بازکردن کلیه نصبیجات جهت تعویض و تعمیرعدد 40 % نصب

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

131

نصب گلند بر روی موتور ها و سینی کابل ها از سایز 9 تا 21عدد100,000

132

نصب گلند بر روی موتور ها و سینی کابل ها از سایز 25 به بالاعدد150,000

133

سربندی موتور تک فاز تا 1/5 کیلو واتدستگاه650,000

134

سربندی موتور تک فاز از 2/2 تا 5/5 کیلو واتدستگاه800,000

135

سربندی موتور سه فاز تا 5/5 کیلو وات تکضربدستگاه1,100,000

136

سربندی موتور سه فاز تا 15 کیلو وات تکضربدستگاه1,250,000

137

سربندی موتور سه فاز تا 5/7 تا 15 کیلو وات دوضربدستگاه1,600,000

138

سربندی موتور سه فاز از 22 تا 55 کیلو وات دو ضربدستگاه2,000,000

139

سربندی موتور سه فاز از 75 تا 160 کیلو وات دو ضربدستگاه2,600,000

140

سربندی موتور سه فاز بالاتر از 160 کیلو واتدستگاه3,200,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

141

نصب سینی یا لدر عرض 5 تا 15 سانتی‌مترمتر270,000

142

نصب سینی یا لدر عرض 20 تا 30 سانتی‌‍مترمتر400,000

143

نصب سینی یا لدر عرض 40 تا 50 سانتی‌مترمتر600,000

144

نصب سینی یا لدر عرض 50 سانتی‌مترمتر700,000

145

نصب سینی یا لدر عرض 60 سانتی‌مترمتر800,000

146

اجرت نصب ساپورت 10 و 15 و 20 و 25 و 30 سانتی‌متر بدون جوشکاریعدد520,000

147

اجرت نصب ساپورت 40 و 50 و 60 سانتی‌متر بدون جوشکاریعدد550,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

148

پرس کابلشو و موف تا 16 همراه با روکش حرارتیعدد150,000

149

پرس کابلشو و موف 25 و 35 همراه با روکش حرارتیعدد200,000

150

پرس کابلشو و موف 50 و 70 همراه با روکش حرارتیعدد400,000

151

پرس کابلشو و موف 95 و 120 همراه با روکش حرارتیعدد600,000

152

نصب پرس کابلشو و موف تا 150 تا 185 همراه با روکش حرارتیعدد800,000

153

نصب پرس کابلشو و موف تا 240 تا 300 همراه با روکش حرارتیعدد1,000,000

154

نصب پرس کابلشو و موف تا 400 تا 500 همراه با روکش حرارتیعدد1,200,000

155

نصب زانو 40 و 50 و 60عدد700,000

156

نصب سه راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد500,000

157

نصب سه راهی 40 و 50 و 60عدد750,000

158

نصب چهار راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد600,000

159

نصب چهار راهی 40 و 50 و 60عدد1,050,000

به صورت زیربنا

سیم کشی ساختمان بصورت کامل بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات از قرار هر متر
مربع زیر بنا 1,400,000 ریال محسوب میشود تست با لامپ و سرپیچ.
پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمان کاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرایی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان میباشد.
اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما میباشد . (به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق)
تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما میباشد .
این قرار داد تا تاریخ …………. دارای اعتبار میباشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.
به ازا هرروز دوباره کاری یا کار روز مزد هر استاد کار و شاگرد 10,000,000 ریال پرداخت شود (تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد)
پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت 24 روز باید تسویه شود .
برای اجرای لوله کشی در سقف های بلند تر از 3 متر حتما باید از داربست یک تکه استفاده شود که به عهده کار فرما میباشد .
قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظر گرفتن ساپورت زنی میباشد و جداگانه محاسبه میشود .
کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی – کناف – سنگ- چوب- کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار میباشد .
اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخ کاری و شیار زنی به عهده کار فرما میباشد .
اجرای نور پردازی نما به قیمت های لیست 100 %اضافه میگردد .
قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت 48 ساعت قبل با پیمانکاربرق هماهنگی گردد.
قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود و در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر و اعلام حریق و … ( قسمت لوله کشی و سیم کشی ) باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد .
کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار ، کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد .
در صورتی که خلع ید به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس 20% به کل فاکتور اضافه خواهد شد .
کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده کارفرما میباشد .
انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش میباشد .
کلیه آیتمها با توجه به ارتفاع زیر 3 متر محاسبه گردیده است و بالاتر از 3 متر توافقی بین طرفین میباشد .
پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد .
چنانچه لوله کشی زیر سقف اجرا شود به قیمت لوله ها تا 25%اضافه میگردد .
هزینه از بیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد .
در صورتیکه کارفرما از مصالح غیر استاندارد استفاده نماید مسئولیت هرگونه پیش آمد احتمالی به عهده خود وی میباشد .
در صورتیکه اجرایی به صورت دیگر ( لوله یا سینی ) انجام گردد به مبالغ مذکور 25 در صد اضافه میگردد.

به صورت شعله ای

هر شعله 1,500,000 ریال میباشد.

تعریف شعله شامل خط کشی ، قوطی گذاری ،لوله کشی بدنه و کف ،سیم کشی و و کابل کشی ، نصب و سربندی کلید ،پریز و مینیاتوری ، لامپ و سرپیچ ، همراه با ارت مطابق با مبحث 10 نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات بطور کامل همراه با کلید لوله کشی و کابل کشی در رایزر اصلی بدون شیار و سوراخ زنی نصبیجات.

طریق شمارش شعله :

سیستم اعلام و اطفا حریق هر سر ،یک شعله محسوب میشود .
تک پل ، تبدیل، پریز ارت دار ، شاسی زنگ، ملودی ، مینیاتوری ، چشم روکار و توکار ، آنتن و تلفن خط هرکدام یک شعله میباشد .
دو پل، آنتن رو کار ، تلفن دو خط هرکدام دو شعله میباشد .
سه پل و کولر آبی هرکدام سه شعله میباشد .
اجرای لوله کشی و سیم کشی چراغ های تو کاری هر سه عدد یک شعله
اجرای لوله کشی و سیم کشی و زدن گرد برد و نصب چراغ هر دو عدد یک شعلهمراحل دریافت وجه بر مبنای شعله :
قوطی گذاری و لوله کشی بدنه 25%
لوله کشی کف 20%
سیم کشی و کابل کشی 25%
سربندی و نصب کلید پریز و تحویل کار 30%

یک نظر در “لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1402

  1. 989133162570 گفت:

    سلام. لطفا برای انواع ساپورت گذاری نیز تعیین قیمت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید