لیست قیمت ها

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

به صورت آیتمی

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل‌کشی از مقطع 1*2 تا 1/5*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول60,000

2

اجرت کابل‌کشی از مقطع 2/5*2 تا 2/5*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول70,000

3

اجرت کابل‌کشی از مقطع 4*2 تا 4*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول95,000

4

اجرت کابل‌کشی از مقطع 6*2 تا 6*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول115,000

5

اجرت کابل‌کشی از مقطع 10*2 تا 10*5 میلی‌متر داخل لولهمتر طول135,000

6

کابلکشی از مقطع 16*2 و 16*3 میلیمتر مربع داخل لولهمتر 145,000

7

کابلکشی از مقطع 16*4 و 16*5 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 155,000

8

کابلکشی از مقطع 25*2 و 25*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 155,000

9

 کابلکشی از مقطع 25*4 و 25*5 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 165,000

10

کابلکشی از مقطع 35*3 و 35*4 و 35*5 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 177,000

11

کابلکشی از مقطع 54*3 و 25+54*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 190,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

12

کابلکشی از مقطع 70*3 و 35+70*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 207,000

13

کابلکشی از مقطع 95*3 و 50+95*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 230,000

14

کابلکشی از مقطع 120*3 و 70+120*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر260,000

15

کابلکشی از مقطع 150*3 و 70+150*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 273,000

16

کابلکشی از مقطع 185*3 و 95+185*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 300,000

17

کابلکشی از مقطع 240*3 و 120+240*3 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر 350,000

18

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 1/5 میلی‌متر مربعمتر طول25,000

19

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 2/5 میلی‌متر مربعمتر طول25,000

20

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 4 میلی‌متر مربعمتر طول30,000

21

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 6 میلی‌متر مربعمتر طول30,000

22

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 10 میلی‌متر مربعمتر طول38,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

23

سیم کشی مقطع 16 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر41,000

24

سیم کشی مقطع 25 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر47,000

25

سیم کشی مقطع 35 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر51,500

26

سیم کشی مقطع 50 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر59,000

27

 سیم کشی مقطع 70 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر65,000

28

سیم کشی مقطع 95 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر80,000

29

سیم کشی مقطع 120 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر92,000

30

سیم کشی مقطع 150 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر102,000

31

سیم کشی مقطع 185 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر125,000

32

سیم کشی مقطع 240 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر155,000

33

سیم کشی مقطع 300 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر200,000

34

سیم کشی مقطع 400 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر262,500

35

سیم کشی مقطع 500 میلی‌متر مربع داخل لولهمتر350,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

36

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 بدون حرارتمترطول60,000

37

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 بدون حرارتمترطول65,000

38

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 بدون حرارتمترطول95,000

39

 لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 40 بدون حرارتمترطول100,000

40

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 50 بدون حرارتمترطول100,000

41

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 با حرارتمترطول70,000

42

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 با حرارتمترطول80,000

43

 لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 با حرارتمترطول90,000

44

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 63 جهت کابل
برق
مترطول130,000

45

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 90 جهت کابل
برق
مترطول140,000

46

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 110 جهت کابل
برق
مترطول150,000

47

جرای زانو آمادهعدد25,000

48

لوله کشی با لوله خرطومی نسوزمترطول40,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

49

نصب لوله فلکسیبل سایز 13 و 9متر93,000

50

نصب لوله فلکسیبل سایز 16-21-25متر105,000

51

نصب لوله فلکسیبل سایز 36 و 29متر113,000

52

نصب لوله فلکسیبل سایز 42 به بالامتر130,000

53

 داکت کشی روکار تا حداکثر عرض 3 سانتیمتر با پیچ و رولپلاکمترطول120,000

54

داکت کشی روکار تا حداکثر عرض 6 سانتیمترمترطول150,000

55

نصب تراکینگمترطول230,000

56

نصب زاویه تراکینگعدد130,000

57

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 5/13متر222,500

58

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 16متر235,000

59

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 21متر260,000

60

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 29متر320,000

61

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 36متر400,000

62

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 42متر450,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

63

سربندی هر خط در تابلو برق همراه با وایر شو و کابل شوعدد730,000

64

 نصب مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیمعدد390,000

65

نصب نشت جریان تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیمعدد770,000

66

نصب ترموستاتعدد1,130,000

67

سربندی فن کوئلعدد1,130,000

68

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار (نصب در پنلهای سقفی سقف دامپا
یا مشابه آن حداکثر با چهار عدد لامپ)
عدد770,000

69

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار (حداکثر با چهار عدد)عدد1,500,000

70

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ تا ارتفاع 3 مترعدد650,000

71

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع 3 تا 6 مترعدد1,300,000

72

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیمکشی و لوله کشی با کانکتور
(و ارت
عدد250,000

73

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیمکشی و لوله کشی بدون
کانکتور و ارت)
عدد180,000

74

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز 90 در نمای ساختمانعدد2,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

75

 نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز در کف 90عدد1,100,000

76

چراغ استخری همراه با واتر پروف کردنعدد1,750,000

77

نصب هواکش بزرگ تا سایز 50*50 سانتی‌مترعدد1,250,000

78

نصب چراغ آویز و لوستر بدون مونتاژ و قلابهرشاخه300,000

79

نصب چشم الکترونیکی روکار و توکار با تنظیمعدد750,000

80

نصب شلنگی 220 ولت LED بدون چسبکاریمتر120,000

81

نصب ریسه 12 ولت و RGBمتر230,000

82

نصب اس ام دی 12 الی 220 ولت شاخهای همراه با فرم اصلیعدد300,000

83

نصب ترانس و درایور 12 ولتعدد900,000

84

نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند(بدون نصب فلنج)عدد1,130,000

85

نصب بلندگوی توکار و روکاعدد900,000

86

نصب سر بندی تابلو کنتوریهرکنتور1,300,000

87

نصب سربندی لامپ و سرپیچعدد180,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

88

نصب و سربندی کلید و پریز توکارعدد290,000

89

نصب سربندی کلید و پریز روکارعدد390,000

90

سربندی جعبه تلفن (پیچی و لحیمی)هر زوج450,000

91

قوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پریزعدد230,000

92

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 50*50 سانتی‌متر و
راه اندازی بدون تخریب
عدد1,280,000

93

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 1*1 متر و راه اندازی
بدون تخریب
عدد1,900,000

94

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 1/5*1/5متر و راه اندازی
بدون تخریب
عدد2,550,000

95

نصب تابلوهای تا سایز 50*50 سانتی‌مترعدد1,800,000

96

نصب تابلوهای تا سایز 1*1 مترعدد2,550,000

97

نصب تابلوهای تا سایز 1/5*1/5 مترعدد2,600,000

98

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 12 فیدرهعدد830,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

99

نصب جعبه تابلو دو ردیفه 24 فیدرهعدد980,000

100

نصب جعبه تابلو سه ردیفه 36 فیدرهعدد1,280,000

101

نصب جعبه کف خوابعدد1,450,000

102

نصب آیفون صوتیهر قطعه1,000,000

103

نصب آیفون تصویریهر قطعه1,400,000

104

نصب فن سانتریفیوژعدد2,550,000

105

 نصب چراغ لاینی هر متر روکار و توکار بدون برش تا ارتفاع سه مترعدد1,350,000

106

نصب لوستر LED از 10 تا 40 سانتی‌‍مترعدد2,000,000

107

نصب لوستر LED از 50 تا 90 سانتی‌مترعدد3,300,000

108

 نصب ریسه شلنگی همراه با چسب یک دو سهمترطول200,000

109

(نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله کشی و کابلکشیعدد750,000

110

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور با استفاده از داربستعدد1,500,000

111

نصب و سربندی پریز شبکهعدد500,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

112

نصب راد سقفیعدد345,000

113

نصب U چنل از 10 سانتی‌متر تا 1 مترمترطول450,000

114

نصب بست یک طرفه و فلکسیبلعدد75,000

115

کابل تلفن تا چهار زوجی داخل لوله با سینی کابلمترطول55,000

116

به ازای هر زوج اضافه تر از 6 زوجمترطول12,000

117

 کابل CATمترطول75,000

118

کابل کواکسیکال و RG وکابل صوتمترطول60,000

119

کابل کشی فیبر نوریمترطول110,000

120

کابل ترکیبی ( برق و تصویر)مترطول70,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

121

راه اندازی چاه ارت همراه با صفحه بدون حفاری و جوشکاریعدد5,300,000

122

راه اندازی چاه ارت همراه با میله بدون حفاری و جوشکاریعدد3,300,000

123

هزینه نصب فریم سیلندری تا سایز 90 بدون تخریبعدد360,000

124

هزینه نصب فریم سیلندری بالاتر از سایز 90 بدون تخریبعدد600,000

125

نصب زنجیر جهت لوسترعدد100,000

126

نصب قلاب جهت لوسترعدد600,000

127

نصب ریل سقفی برای ساپورت لوله هاعدد1,100,000

128

نصب بست سقفی چنگکیعدد100,000

129

نصب کلید لمسیعدد1,100,000

130

بازکردن کلیه نصبیجات جهت تعویض و تعمیرعدد 40 % نصب

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

131

نصب گلند بر روی موتور ها و سینی کابل ها از سایز 9 تا 21عدد80,000

132

نصب گلند بر روی موتور ها و سینی کابل ها از سایز 25 به بالاعدد115,000

133

سربندی موتور تک فاز تا 5/1 کیلو واتدستگاه550,000

134

سربندی موتور تک فاز از 2/2 تا 5/5 کیلو واتدستگاه650,000

135

سربندی موتور سه فاز تا 5/5 کیلو وات تکضربدستگاه920,000

136

سربندی موتور سه فاز تا 15 کیلو وات تکضربدستگاه105,000

137

سربندی موتور سه فاز تا 5/7 تا 15 کیلو وات دوضربدستگاه1,350,000

138

 سربندی موتور سه فاز از 22 تا 55 کیلو وات دو ضربدستگاه1,700,000

139

سربندی موتور سه فاز از 75 تا 160 کیلو وات دو ضربدستگاه2,200,000

140

سربندی موتور سه فاز بالاتر از 160 کیلو واتدستگاه2,700,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

141

نصب سینی یا لدر عرض 5 و 10 سانتی‌مترمتر225,000

142

نصب سینی یا لدر عرض 15 و 20 سانتی‌‍مترمتر315,000

143

نصب سینی یا لدر عرض 25 و 30 سانتی‌مترمتر405,000

144

نصب سینی یا لدر عرض 50 سانتی‌مترمتر545,000

145

نصب سینی یا لدر عرض 60 سانتی‌مترمتر670,000

146

اجرت نصب ساپورت 10 و 15 و 20 و 25 و 30 سانتی‌متر بدون جوشکاریعدد420,000

147

اجرت نصب ساپورت 40 و 50 و 60 سانتی‌متر بدون جوشکاریعدد450,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

148

پرس کابلشو و موف تا 16 همراه با روکش حرارتیعدد75,000

149

پرس کابلشو و موف 25 و 35 همراه با روکش حرارتیعدد120,000

150

پرس کابلشو و موف 50 و 70 همراه با روکش حرارتیعدد390,000

151

پرس کابلشو و موف 95 و 120 همراه با روکش حرارتیعدد570,000

152

نصب پرس کابلشو و موف تا 150 تا 185 همراه با روکش حرارتیعدد630,000

153

نصب پرس کابلشو و موف تا 240 تا 300 همراه با روکش حرارتیعدد800,000

154

نصب پرس کابلشو و موف تا 400 تا 500 همراه با روکش حرارتیعدد900,000

155

نصب زانو 40 و 50 و 60عدد345,000

156

نصب سه راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد345,000

157

نصب سه راهی 40 و 50 و 60عدد450,000

158

نصب چهار راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30عدد450,000

159

نصب چهار راهی 40 و 50 و 60عدد570,000

به صورت زیربنا

 • **سیم کشی ساختمان بصورت کامل بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات از قرار هر متر
  مربع زیر بنا 1,200,000 ریال محسوب میشود تست با لامپ و سرپیچ.
 • پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمان کاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 • پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرایی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان میباشد.
 • اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما میباشد .)به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق(
 • تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما میباشد .
 • این قرار داد تا تاریخ ............. دارای اعتبار میباشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.
 • به ازا هرروز دوباره کاری یا کار روز مزد هر استاد کار و شاگرد 10,000,000 ریال پرداخت شود (تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد )
 • پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت 24 روز باید تسویه شود .
 • برای اجرای لوله کشی در سقف های بلند تر از 3 متر حتما باید از داربست یک تکه استفاده شود که به عهده کار فرما میباشد .
 • قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظر گرفتن ساپورت زنی میباشد و جداگانه محاسبه میشود .
 • کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی – کناف – سنگ- چوب- کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار میباشد .
 • اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخ کاری و شیار زنی به عهده کار فرما میباشد .
 • اجرای نور پردازی نما به قیمت های لیست 100 %اضافه میگردد .
 • قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت 48 ساعت قبل با پیمانکاربرق هماهنگی گردد.
 • قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود و در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر و اعلام حریق و ... )قسمت لوله کشی و سیم کشی (باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد .
 • کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار ، کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد .
 • در صورتی که خلع ید به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس 20% به کل فاکتور اضافه خواهد شد .
 • کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده کارفرما میباشد .
 • انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش میباشد .
 • کلیه آیتمها با توجه به ارتفاع زیر 3 متر محاسبه گردیده است و بالاتر از 3 متر توافقی بین طرفین میباشد .
 • پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد .
 • چنانچه لوله کشی زیر سقف اجرا شود به قیمت لوله ها تا 25%اضافه میگردد .
 • هزینه از بیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد .
 • در صورتیکه کارفرما از مصالح غیر استاندارد استفاده نماید مسئولیت هرگونه پیش آمد احتمالی به عهده خود وی میباشد .
 • در صورتیکه اجرایی به صورت دیگر )لوله یا سینی ( انجام گردد به مبالغ مذکور 25 در صد اضافه میگردد.

به صورت شعله ای

لیست پیشنهادی اجرت خدمات و تاسیسات برق ساختمان 1401 به صورت شعله ایی

** هر شعله 1,200,000 ریال میباشد.

تعریف شعله شامل خط کشی ، قوطی گذاری ،لوله کشی بدنه و کف ،سیم کشی و و کابل کشی ، نصب و سربندی کلید ،پریز و مینیاتوری ، لامپ و سرپیچ ، همراه با ارت مطابق با مبحث 10 نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات بطور کامل همراه با کلید لوله کشی و کابل کشی در رایزر اصلی بدون شیار و سوراخ زنی نصبیجات.

طریق شمارش شعله :

 • سیستم اعلام و اطفا حریق هر سر ،یک شعله محسوب میشود .
 • تک پل ، تبدیل، پریز ارت دار ، شاسی زنگ، ملودی ، مینیاتوری ، چشم روکار و توکار ، آنتن و تلفن خط هرکدام یک شعله میباشد .
 • دو پل، آنتن رو کار ، تلفن دو خط هرکدام دو شعله میباشد .
 • سه پل و کولر آبی هرکدام سه شعله میباشد .
 • اجرای لوله کشی و سیم کشی چراغ های تو کاری هر سه عدد یک شعله
 • اجرای لوله کشی و سیم کشی و زدن گرد برد و نصب چراغ هر دو عدد یک شعلهمراحل دریافت وجه بر مبنای شعله :
 • قوطی گذاری و لوله کشی بدنه 04%
 • لوله کشی کف 24%
 • سیم کشی و کابل کشی 25%
 • سربندی و نصب کلید پریز و تحویل کار 25%

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

لطفاً جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نام و شماره همراه خود را در قسمت زیر وارد کنید.

نام و نام خانوادگی(Required)
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

60 نظر در “لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

 1. 989102736312 گفت:

  سلام ارادت اجرت آیتمی برق از ریز ش تا به درشت کامل تمامی کل آیتمهای برق از خط زنی تا تابلوهای فشار قوی کل آیتم برق چه به صورت تو کار و چه به صورت روکار تشکر

  1. امین تربتیان گفت:

   سلام بله حتما انجام میشه

 2. 989385438699 گفت:

  دستمزد ها کامل نیست.
  دستمزد پروژکتورهای
  دستمزد برج نورها
  دستمزد تابلوهای مدار فرمان
  دستمزدنصب الکتروموتور
  با سپاس از خدمات ارزشمندتان

 3. 989338030565 گفت:

  سلام خدمت همکاران گرامی کار برق شغل خوبی اما توحساب گرفتن بدبختی

 4. 989223625262 گفت:

  درود قیمت تاسیسات مکانیکی لطفا

 5. 989189614319 گفت:

  درود برهمه دوستان برقی آبی و…
  واقعیت غم انگیز تو این کار متاسفانه ورود هرکی که فاز و نول رو یا یادگرفته و شده بنوعی اوسا!!!!کارنداریم که گندکاری وتایادبگیره بابااصول داره هرفنی،مفت ورایگان خدمات میده به کارفرماپرو جماعت،تا فربه بشوندوبجان حلال خورکارگر بی افتند!اگرباکارفرمای خوب وارزش نهاد،برخوردکرده باشید،تمیزوزیباکارمیخان،تپل پول میدن،البته چاق هم می‌فروشند!وهیچ گاه پیمانکارخوبش روحاضرنیست نالان ببینه،پس قدرخودتونو بدونید.

 6. یزدانی گفت:

  سلام من یه برق کار ساختمانم مواردی که اشاره شده واقعا درسته اون کارایی که شرکتیه و نسبتا زود پیش میره این قدر دستمزدش پایینه که اگه کار شخصی نداشته باشیم هیچی تهش نمیمونه از طرفی کار شخصی هم اون طول میکشه که اگه بتونیم پول کار رو از طرف بگیریم بازم هیچی برامون تهش نمیمونه من نمیدونم چه طوری بعضیها با این قیمتها کار میکنند؟

 7. عباس گفت:

  سلام
  من يك مهندس برق و مجري برق ساختمان هستم و قيمت هاي شما رو كامل قبول دارم .متاسفانه جمع كسيري از دوستان مجري كار باقيمت هاي پايين تر كار ميكنند كه به نظر من در پايان كار متوجه اين ميشن كه زماني كه گذاشتند با مبلغ اصلا جور در نمياد و در انتها يا كار رو سالم تحويل نميدن يا خلاصه يكجور از كار ميزنن كه اصلا صحيح نيست.برق و برقكاري جزو اصلي ترين كار هاي ساختمان محسوب ميشه ولي متاسفانه هزينه اي كه برقكار با توجه به فن وتخصص و خطر كار دريافت ميكنه جزو كم ترين درآمد هاست

  1. Alix گفت:

   ;مهندس جان
   بیزحمت دقدت بفرمایید؛
   اون «کثیر هست نه «کسیر»
   «جزو» هم «جزء» نوشته میشه

  2. 989167832400 گفت:

   استاد شما معلم عربی یا ادبیاتی.اینجا چکار میکنی؟الان چه مشکلی از زیر مجموعه برق حل کردید؟

  3. 989154921141 گفت:

   سلام ببخشید .
   میخاسم اجرت کابل کشی روکار ( با بست و روپلاک ) در ارتفاع ۳ تا ۶ متر چقده ممنون میشم راهنمایی کنید

 8. سعید مظاهری گفت:

  سلام ، من سال 68 وارد کار سیم کشی ساختمان شدم و چند تا کار انجام دادم به این نتیجه رسیدم که کار ساختمان و سر و کله زدن با کار فرما برای دست مزد فقط حمالیه ، سریع رفتم تو کار برق صنعتی تو یک شرکت تولیدی ، که خیلی بهتر از برق ساختمان هستش ، چون کار صنعتیه و برای صنعت خیلی بهتر هزینه داده میشه تا ساختمان و کار هم شسته رفته تره

 9. احسان گفت:

  باسلام:من همه نظرات همکارام رو خوندم،همه نظرات مثل حرفای خودم طبق تجربه کاریم بوده که رواصول همکاران بیان کردن!ازصداقت همگی دوستان ممنونم ///راستی کسی نرخنامه برقکشی ساختمان سال 1400 شهرشیراز رو داره برام بفرسته!باسپاس

  1. هادی گفت:

   سلام
   نرخ نامه درزمینه تابلوبرق فشارمتوسط وفشارضعیف جهت خدمات
   لطفا راهنماییم کنید

 10. احمد گفت:

  سلام و درود
  مطالعه و استفاده شد
  اگه ممکنه به روز کنید
  به امید موفقیت همه برقکاران عزیز

 11. یاسر گفت:

  من از تمام پیمانکار و کارفرما های محترم عاجزانه خواهشمندم پول کارگر ا را نخورید .من برای هر کی کار کردم .الکی میکن بیا یه هفته کار کن بعد حقوق تو تعیین کنیم بعد یه هفته بهونه میارن .هر چقدر هر خوب کار کنی . الکی میگن خوب نبودی به درد ما نمی‌خوری .یا پول نمیدن اصلا .اگه بدن هم یه پولی میدن هزینه رفت آمدت نیست..تازه من 12سال برقکارم خیلی هم به کار وارد استا کار ماهر هستم .چون هیس وقت بخاطر پول با کسی جربحث نمی‌کنم بخاطر اون سو استفاده میکنم پول نمیدن.

  1. محمد گفت:

   تماس بگیر
   ۰۹۱۳۴۸۳۸۳۲۱

 12. با عرض سلام وادب وخسته نباشید
  واقعا من بخاطر دستمزد خیلی با کارفرما درگیرم واقعا لیست باشه خیلی خوبه تازه من این قیمت رو پایین میزنم کارفرما هم ناراضی هستن جدیدا شعله ای ۵۰ هزارتومان کار کردم که شیار کشی لوله کشی وکابل کشی از پایه برق رو انجام دادم یعنی کارفرما این کارا رو برام اماده نکردم (چاه کشی وشیار کشی)بهش گفتم ۵۰ هزار تومان خیلی اعلام ناراضایتی کردند که من تقریبا ۱۵ روز کار میگردم تا تحویل دادم کارم رو واقعا شما حساب کنید یک کارگر ساده روزی ۱۵۰ هزارتومان میگیره یه استادکار چقدر مزدش هست
  ساختمان ۱۲۰ متری کامل لوله کشی آب وفاضلاب وبرق
  ازش وکابل برق اصلی از پایه برق براش کشیدم
  ۴۷۰۰ چهارمیلیون وهفتصدهزارتومان گرفتم ازش ناراضی هست با انشعاب آب از شاه لوله
  همه کارفرماها به نظر من حق آدم رو میخورن تازه یه چیزی هم بدهکاری???

  1. محمد گفت:

   ۴ نفر مثل تو **** توی قیمتتتت

  2. مجید گفت:

   عذرخواهی میکنم جنابعالی وامثال شماها هستن که به کارفرماها اینقدر خودخواه وپررو میکنید که یکسره دوست دارن سواری بگیرن داداش من سنگ به شکمت ببند سرگذر وایستا ولی مفت کارنکن ازقیمتت پایین نیا کار ۱۰ملیونی رو ۴زدی منم باشم منت سرت میزارم یه وقت فک نکنی کم گرفتی تازه اب وفاضلاب هم زدی بابا کی هست تو!

  3. بهرنگ نجفی گفت:

   با سلام آقای سعدحزباوی چرا اخوی گند میزنی به تعرفه همین 4 تا مثل تو دارند بقیه رو از نان خوردن می اندازند، درست کار میکنی باید درست پول بگیری، اگه رودربایستی داری با مشتری هم کار نکن لطفا تا قیمت‌های ما درست شود. ممنونم

 13. درود بر شما من کلا تاسیسات کارم و بخاطر پول ندادن مردم هرچند وقت یکبار کارم را تعطیل میکنم باز مردم ککشان هم نمی گزد و دستمزد خوبی نمیدهند

  1. برقکار# گفت:

   به خدا برا اداره های دولتی کار کنی پولت میدن ولی برا مردم کار میکنی تخفیفم میدی که پولی که میخوان بهت بدن حلال باشه بازم نمیدن . اصلا برقکاری ول کنید برید تو یه شرکتی کار کنید خیلییییی بهتره

  2. صادق گفت:

   موافقم . پس تو کل ایران این وضعیت ظاهرا هست . علت اصلی مشکل هن کسانی هستند که به هر قیمتی میرن کار رو میگیرن نه جیزی گیر خودشون میاد نه میذارن کسی کار بلده به یه پول پختصری برسه

  3. احمد گفت:

   ای داد بیداد از برق ???????‍♀️همه گیر افتادیم تو یه شغلی که بیرون اومدن ازشم مکافاته چه برسه به تحملش

 14. مهدی گفت:

  چی میشد اتحادیه برق هم مثل اتحادیه گاز هوای نیروهاشا داشت؟؟؟؟؟،تا کار فقط ب نیروهایی ک اعضای صنف هستن سپرده شه و شاگردایی ک دوروز کار یادگرفتن و قیمت مفد ب کارفرما اعلام میکنن اخرم کار مردما خراب میکنن قیمت را خراب میکنن اعتماد مردم را هم نسبت ب صنف ما خراب میکنن سپرده نشه ؟؟؟مسئول این همه بی فکری کیه

 15. محمد گفت:

  سلام. این قیمتها که شما میدین نوشته بدون شیار زدن و سوراخ کاری است. اگر شیارزنی و سوراخکاری را خودمان انجام دهیم چند درصد اضافه میشود؟

 16. محمد گفت:

  ما برقکارا رو خدازده تا کار میکنی هم کارت خوبه هم آدمیخوبی هستی ولی پا حساب کتاب که مییای بدترین عالمی جون مادرتون قیمت پایین ندین خداوکیلی بیاین برا کار خودتون ارزش بزارین این قیمتهایی که من دارم میبینم از بعضی برقکارا باید برر را کار فرما اونیکه کار خوب انجام میده و پول حقشو داره میگیره زیاد باشه بلد نیستی کار نکن قیمتو چرا خراب میکنی

  1. میثاق گفت:

   درود بر حرف حق
   قبل کار نوکرم چاکرم میکنن تا میای حقت رو بگیری ابروتو میبرن هممونم تو بستن قرارداد همیشه تعارف میکنیم

  2. میرزاده گفت:

   آقا ۱۸سال سابقه دارم ولی بازم قیمت که به مردم میدی برق ازسرشو میپره.طرف ۱۰۰میلیارد هذینه می‌کنه ککشم نمی گزه ولی برا دست مزد برق کار میمیره پول بده.همشم تقصیر بعضی از چند کاره هاست که زیر قیمت کار می کنن .درد زیاده نمیشه نوشت بخدا

 17. حسین گفت:

  سلام بامدرک کارشناسی ارشد26سال سابقه برق در ساختمان وصنعت با توجه به عدم ساز کار لازم از طرف اتحادیه برق متاسفانه هنوز صنف برق مظلوم واقع شده وقت ان رسیده اعضای اتحادیه به خودبیاند از شرکت گاز الگو بگیرند

 18. میهنی گفت:

  سلام دوستان،باید قوانینی بر اجرای تاسیسات ، ساختمان حاکم بشه که هرکس نیایید کار تاسیسات را انجام بده ،باید کار تاسبسات را مرحله به مرحله انجام داد و تحویل کارفرما داد و برای هر مرحله دستمزد تعیین کرد و زمان اجرا هم مشخص باشه تا بتونه دستمزد روز را بگیره،چون ساخت یک ساختمان زمان بر و بستگی به شرایط پول کارفرما و قیمتها دارد

  1. علیرضا گفت:

   برقکار تو ساختمان بدترین شغل رو داره. کارگر میاد یه روز کار میکنه 300میگیره و میره. برقکار میاد 4 ماه الاف میشه موقع حساب هم که میشه صاحب کار سر وته حساب رو میزنه. آدم کار خوب میکنه اما پول خوب نمیگیره. واقع انصاف نیست.

  2. صادق گفت:

   کاملا موافقم . برقکاری در مسئولیترین و فنی ترین کار ساختمان هست . زحمتش بسیار زیاد اما متاسفانه به دلیل اینکه هرکس از راه میرسه خودش رو برقکار معرفی می‌کنه و عدم حمایت کافی از طرف اتحادیه ها همیشه کمترین پول را یک برقکار میگیره

 19. حمزه گفت:

  جدا شغلی دربدر تر از برقی تو ساختمان نیست اولی میاد آخری هم میره اما اون وقت که میخواند اجرتش رو بدن کارشون بی ارزش میشه چکار کردی ی لوله با دوتا سیم کشیدی چه خبر اگه ما برقیا همه با هم باشیم حتی اون تازه کارا رزاق خداست اما مفت کار نکنید خواهشن یا برا نظر روی کار همکاردون عیب و ایرادی نزارید برای خود شیرینی یا مشتری جلب کردن

  1. حسین گفت:

   سلام و ارادت
   بله حمزه جان درست میفرمایید برق کار اول همه میره اخره همه هم از خونه بیرون میاد طرف به ته دیگ که میخوره زورش میاد پول برق کارو بده …..بقول شما چارتا ادم خودشیرینم میان که قیمتای مفت میدن ….بدترم میشه
   یه کلیپ دیدم طرفکه مغازه مبایلی با اتصالی برق تموم زندگیش سوخت …اینا همه بخاطر اینه که زورشون میاد پول بابت برق کار مجرب بدن…میشه این

 20. محمد گفت:

  سلام یه سوال داشتم از دوستان ببخشید این هزینه هایی که داخل لیست هست و اتحادیه اعلام میکنه فقط دستمز اجرا هست دیگه هزینه سیم و مصالحی که استفاده میشه توسط برقکار که هزینش جدا هست.

  1. سید رضا گفت:

   درود محمد عزیز
   بله هزینه لوازم مصرفی باید به صورت مجزا دریافت گردد.

  2. جعفر گفت:

   فقط دستمزد اجرا

  3. شهاب گفت:

   خداوکیلی فقط خودمون به خودنون ضربه میزنیم چرا نرخ و میشکنید برااینکه کار بگیرید طرف زنگ زده بمن میگه نمیخوام بیای برق کاراومده سرساختمان قیمت داده دقیقا نصف قیمت تو

  4. علی گفت:

   اون کار فرما نمیفهمه کاری ک انجام میشه چیه.فقط ۴تا لامپو میبینن کیفیتو نمیبینن.

  5. مهرداد رحمتی گفت:

   سلام دوستان عزیز
   بنده ۲۰سال سابقه کار و مدرک کارشناسی دارم
   واقعا شغل سخت و پر مشقتی هست برقکاری
   کسی هم قدردان نیست دوسه سال درگیر کاره
   ی ساختمانی و طرف هم کلی مایه گذاشته ولی
   موقع حساب برقکار که میشه از دستت شکایت
   میکنن و آبرو برات نمیذارن…
   متشکرم

 21. داوود گفت:

  با سلام
  اگر قانونی بود که حق پیمانکار پایمال نمیشد .وهر کس به هرقیمتی که دلش میخواست نمیتونست کار کنه واقعا خوب بود

  1. مهندس جواد گفت:

   با سلام از سال ۱۴۰۰ حق کار به افراد با تجربه و کسانی که پروانه اجرا دارند واگذار میشود

 22. اصغر گفت:

  یادم هست که لوله کش گاز هم مثل کار برقکاری هر کی هرکی بود یه مهندس آمد چندتاشون رو جمع کرد رفتند اداره گاز درخواست کردند که کارشون بره زیر نظر کارشناس و تایید اداره و این جور شد که سر و سامون گرفت و هر بی سواد و….کاری وارد حرفه شون نشد و تا تسویه حساب نکنند اجازه وصل گاز رو نمیدن
  اما شغل و حرفه برقکاری شده کاروانسرا حق خوری و ندادن جنگ و اعصاب خوردی

 23. مهران گفت:

  همه بدبختی ما اینه که یه ادم بیکار پاشده اومده این شغل وطبیعتا درامدش از بیکاری بهتره ولی برای چهارتا همکار که درامد مغازه و زندگیش از این راه هست اصلا پولی نیست اونوقت میگن (قصد توهین و ارزش پایین اوردن هیچ شغلی را ندارم) ساختمان سازی درامدش خوبه غافل از اینکه همکار گرامی بنده حق زحمت و کار بقیه را دو دستی پیشکش کارفرما کرده .تازه از اون درداورتر اینه که میاند نظر هم میدن!!!

  1. محمود گفت:

   منم کار کردم تموم شده الان میگه چه خبره و چیکار کردی شما برای ۹۴ هالوژن با گرد بر و خرطومی و سیم کشی ک نصب و البته کنده کاری برای کلید چقدر می گیرید؟؟

 24. سیدحسن البوغبیش گفت:

  قیمت شعله برق کشی ساختمان چقدره

 25. جعفری گفت:

  باسلام تشکربابت لیست قیمت که گذاشتین، قیمتهابین۱۵تا۲۰ درصدپاینترمناسب جهت اجراست تاانتهای سال جاری البته اگربرقکارهای اماتور و فله ای توکف شهربزارن ،بی دروپیکرترازاتحادیه این صنف هم وجودنداره.

  1. فرزاد گفت:

   ای گفتی ای گفتی

  2. مسلم گفت:

   در خدمتتون هستیم

  3. جوادچی گفت:

   اتحادیه !!!!مگه اتحادیه برق هم داریم.؟

 26. بهرنگ گفت:

  با سلام خدمت دوست عزیزمان باید عرض کنم قیمت‌ها نسبت به اتحادیه های شهرهای دیگر پایین‌تر هست که بالاتر نیست

 27. امیر گفت:

  قیمت ها فوق العاده بالا و بر اساس نظر شخصی شماست ، دقیقا ۳ تا ۴ برابر چیزی که هست و باید باشد .

  1. سید رضا گفت:

   دوست عزیز تمامی قیمت ها دقیقاً مطابق با لیست اعلامی اتحادیه استان اصفهان می باشد و صرفاً جهت اطلاع رسانی قرار داده شده است. و به راحتی می توانید از اتحادیه برق ساختمان استان اصفهان استعلام نمایید.

  2. بهرنگ گفت:

   شما کارو بارت چیه؟ . غاز میچرونی عزیز احتمالا که حرف مفت میزنی

  3. جابر گفت:

   دوست عزیز میخوای حرف بزنی بفهم جی میگی .باحیوونا که بزرگ نشدی

  4. میثم گفت:

   سلام.برادر عزیز حتم به یقین جنابعالی برقکار نمیباشید .و برقکار اومده برای شما کار و میخوایید دستمزدشو بدید و دنبال لیست قیمت میگردی که به برقکار پول کمتری بدید.عزیزم هر برقکاری که بخواد خوب کار کنه بخدا این دستمزد براش کمه.

 28. مدیر وبسایت گفت:

  Visitor Rating: 5 Stars

  1. حسن گفت:

   باید بعضیا بگن گرونه،برقکار ساختمان وقتی چیزی سرش نشه ارزون کار میکنه چون زحمتی نمی‌کشه توی کار دیمی کار میکنه میره، اما کسی که از برق سر در بیاره خیلی خوب میدونه که استاندارد کار نکردن یعنی قتل عام کردن مردم ایا میدونید75درصد از اتشسوزیها بر اثر اتصالی برق توی منازل مسکونی اتفاق می افته، ایا میدونید99.5 از دوستان برقکار ساختمان ایمنی برق رو نگذروندن، وهیچی ازش نمیدونن. به نظر من این قیمتی که زدید کمه برای برقکاری که وارده و درجه یک کار میکنه

دیدگاهتان را بنویسید