لیست قیمت ها

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

تاریخ بروزرسانی : 1401/07/10

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

به صورت آیتمی

تاریخ بروزرسانی : 1401/07/10

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

1

اجرت کابل‌کشی از مقطع 1*2 تا 1/5*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 60,000

2

اجرت کابل‌کشی از مقطع 2/5*2 تا 2/5*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 70,000

3

اجرت کابل‌کشی از مقطع 4*2 تا 4*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 95,000

4

اجرت کابل‌کشی از مقطع 6*2 تا 6*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 115,000

5

اجرت کابل‌کشی از مقطع 10*2 تا 10*5 میلی‌متر داخل لوله متر طول 135,000

6

کابلکشی از مقطع 16*2 و 16*3 میلیمتر مربع داخل لوله متر  145,000

7

کابلکشی از مقطع 16*4 و 16*5 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  155,000

8

کابلکشی از مقطع 25*2 و 25*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  155,000

9

 کابلکشی از مقطع 25*4 و 25*5 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  165,000

10

کابلکشی از مقطع 35*3 و 35*4 و 35*5 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  177,000

11

کابلکشی از مقطع 54*3 و 25+54*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  190,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

12

کابلکشی از مقطع 70*3 و 35+70*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  207,000

13

کابلکشی از مقطع 95*3 و 50+95*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  230,000

14

کابلکشی از مقطع 120*3 و 70+120*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 260,000

15

کابلکشی از مقطع 150*3 و 70+150*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  273,000

16

کابلکشی از مقطع 185*3 و 95+185*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  300,000

17

کابلکشی از مقطع 240*3 و 120+240*3 میلی‌متر مربع داخل لوله متر  350,000

18

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 1/5 میلی‌متر مربع متر طول 25,000

19

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 2/5 میلی‌متر مربع متر طول 25,000

20

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 4 میلی‌متر مربع متر طول 30,000

21

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 6 میلی‌متر مربع متر طول 30,000

22

سیم کشی سیم افشان باروکش به مقطع 10 میلی‌متر مربع متر طول 38,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

23

سیم کشی مقطع 16 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 41,000

24

سیم کشی مقطع 25 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 47,000

25

سیم کشی مقطع 35 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 51,500

26

سیم کشی مقطع 50 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 59,000

27

 سیم کشی مقطع 70 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 65,000

28

سیم کشی مقطع 95 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 80,000

29

سیم کشی مقطع 120 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 92,000

30

سیم کشی مقطع 150 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 102,000

31

سیم کشی مقطع 185 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 125,000

32

سیم کشی مقطع 240 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 155,000

33

سیم کشی مقطع 300 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 200,000

34

سیم کشی مقطع 400 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 262,500

35

سیم کشی مقطع 500 میلی‌متر مربع داخل لوله متر 350,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

36

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 بدون حرارت مترطول 60,000

37

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 بدون حرارت مترطول 65,000

38

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 بدون حرارت مترطول 95,000

39

 لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 40 بدون حرارت مترطول 100,000

40

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 50 بدون حرارت مترطول 100,000

41

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 20 با حرارت مترطول 70,000

42

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 25 با حرارت مترطول 80,000

43

 لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی با زانوی آماده 32 با حرارت مترطول 90,000

44

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 63 جهت کابل
برق
مترطول 130,000

45

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 90 جهت کابل
برق
مترطول 140,000

46

لوله کشی توکار با لوله سرد و پی.وی.سی سخت سنگین 110 جهت کابل
برق
مترطول 150,000

47

جرای زانو آماده عدد 25,000

48

لوله کشی با لوله خرطومی نسوز مترطول 40,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

49

نصب لوله فلکسیبل سایز 13 و 9 متر 93,000

50

نصب لوله فلکسیبل سایز 16-21-25 متر 105,000

51

نصب لوله فلکسیبل سایز 36 و 29 متر 113,000

52

نصب لوله فلکسیبل سایز 42 به بالا متر 130,000

53

 داکت کشی روکار تا حداکثر عرض 3 سانتیمتر با پیچ و رولپلاک مترطول 120,000

54

داکت کشی روکار تا حداکثر عرض 6 سانتیمتر مترطول 150,000

55

نصب تراکینگ مترطول 230,000

56

نصب زاویه تراکینگ عدد 130,000

57

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 5/13 متر 222,500

58

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 16 متر 235,000

59

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 21 متر 260,000

60

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 29 متر 320,000

61

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 36 متر 400,000

62

لوله کشی روکار با لوله فولادی گالوانیزه 42 متر 450,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

63

سربندی هر خط در تابلو برق همراه با وایر شو و کابل شو عدد 730,000

64

 نصب مینیاتوری تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیم عدد 390,000

65

نصب نشت جریان تک فاز در کلیه تابلوها بدون لوله و سیم عدد 770,000

66

نصب ترموستات عدد 1,130,000

67

سربندی فن کوئل عدد 1,130,000

68

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش توکار (نصب در پنلهای سقفی سقف دامپا
یا مشابه آن حداکثر با چهار عدد لامپ)
عدد 770,000

69

چراغ فلورسنت سقفی چهار گوش روکار (حداکثر با چهار عدد) عدد 1,500,000

70

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ تا ارتفاع 3 متر عدد 650,000

71

کلیه نصبیجات بدون مونتاژ از ارتفاع 3 تا 6 متر عدد 1,300,000

72

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیمکشی و لوله کشی با کانکتور
(و ارت
عدد 250,000

73

نصب چراغ هالوژن توکار تا سایز 90(بدون سیمکشی و لوله کشی بدون
کانکتور و ارت)
عدد 180,000

74

نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز 90 در نمای ساختمان عدد 2,000,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

75

 نصب چراغ دفنی همراه با واتر پروف کردن تا سایز در کف 90 عدد 1,100,000

76

چراغ استخری همراه با واتر پروف کردن عدد 1,750,000

77

نصب هواکش بزرگ تا سایز 50*50 سانتی‌متر عدد 1,250,000

78

نصب چراغ آویز و لوستر بدون مونتاژ و قلاب هرشاخه 300,000

79

نصب چشم الکترونیکی روکار و توکار با تنظیم عدد 750,000

80

نصب شلنگی 220 ولت LED بدون چسبکاری متر 120,000

81

نصب ریسه 12 ولت و RGB متر 230,000

82

نصب اس ام دی 12 الی 220 ولت شاخهای همراه با فرم اصلی عدد 300,000

83

نصب ترانس و درایور 12 ولت عدد 900,000

84

نصب انواع چراغ پارکی کوتاه و بلند(بدون نصب فلنج) عدد 1,130,000

85

نصب بلندگوی توکار و روکا عدد 900,000

86

نصب سر بندی تابلو کنتوری هرکنتور 1,300,000

87

نصب سربندی لامپ و سرپیچ عدد 180,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

88

نصب و سربندی کلید و پریز توکار عدد 290,000

89

نصب سربندی کلید و پریز روکار عدد 390,000

90

سربندی جعبه تلفن (پیچی و لحیمی) هر زوج 450,000

91

قوطی گذاری روی سطوح جهت کلید و پریز عدد 230,000

92

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 50*50 سانتی‌متر و
راه اندازی بدون تخریب
عدد 1,280,000

93

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 1*1 متر و راه اندازی
بدون تخریب
عدد 1,900,000

94

نصب فرم تابلوها و جعبه تقسیمهای توکار تا سایز 1/5*1/5متر و راه اندازی
بدون تخریب
عدد 2,550,000

95

نصب تابلوهای تا سایز 50*50 سانتی‌متر عدد 1,800,000

96

نصب تابلوهای تا سایز 1*1 متر عدد 2,550,000

97

نصب تابلوهای تا سایز 1/5*1/5 متر عدد 2,600,000

98

نصب جعبه تابلو یک ردیفه 12 فیدره عدد 830,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

99

نصب جعبه تابلو دو ردیفه 24 فیدره عدد 980,000

100

نصب جعبه تابلو سه ردیفه 36 فیدره عدد 1,280,000

101

نصب جعبه کف خواب عدد 1,450,000

102

نصب آیفون صوتی هر قطعه 1,000,000

103

نصب آیفون تصویری هر قطعه 1,400,000

104

نصب فن سانتریفیوژ عدد 2,550,000

105

 نصب چراغ لاینی هر متر روکار و توکار بدون برش تا ارتفاع سه متر عدد 1,350,000

106

نصب لوستر LED از 10 تا 40 سانتی‌‍متر عدد 2,000,000

107

نصب لوستر LED از 50 تا 90 سانتی‌متر عدد 3,300,000

108

 نصب ریسه شلنگی همراه با چسب یک دو سه مترطول 200,000

109

(نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور(بدون لوله کشی و کابلکشی عدد 750,000

110

نصب چراغ تونلی داخل چاهک آسانسور با استفاده از داربست عدد 1,500,000

111

نصب و سربندی پریز شبکه عدد 500,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

112

نصب راد سقفی عدد 345,000

113

نصب U چنل از 10 سانتی‌متر تا 1 متر مترطول 450,000

114

نصب بست یک طرفه و فلکسیبل عدد 75,000

115

کابل تلفن تا چهار زوجی داخل لوله با سینی کابل مترطول 55,000

116

به ازای هر زوج اضافه تر از 6 زوج مترطول 12,000

117

 کابل CAT مترطول 75,000

118

کابل کواکسیکال و RG وکابل صوت مترطول 60,000

119

کابل کشی فیبر نوری مترطول 110,000

120

کابل ترکیبی ( برق و تصویر) مترطول 70,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

121

راه اندازی چاه ارت همراه با صفحه بدون حفاری و جوشکاری عدد 5,300,000

122

راه اندازی چاه ارت همراه با میله بدون حفاری و جوشکاری عدد 3,300,000

123

هزینه نصب فریم سیلندری تا سایز 90 بدون تخریب عدد 360,000

124

هزینه نصب فریم سیلندری بالاتر از سایز 90 بدون تخریب عدد 600,000

125

نصب زنجیر جهت لوستر عدد 100,000

126

نصب قلاب جهت لوستر عدد 600,000

127

نصب ریل سقفی برای ساپورت لوله ها عدد 1,100,000

128

نصب بست سقفی چنگکی عدد 100,000

129

نصب کلید لمسی عدد 1,100,000

130

بازکردن کلیه نصبیجات جهت تعویض و تعمیر عدد 40 % نصب

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

131

نصب گلند بر روی موتور ها و سینی کابل ها از سایز 9 تا 21 عدد 80,000

132

نصب گلند بر روی موتور ها و سینی کابل ها از سایز 25 به بالا عدد 115,000

133

سربندی موتور تک فاز تا 5/1 کیلو وات دستگاه 550,000

134

سربندی موتور تک فاز از 2/2 تا 5/5 کیلو وات دستگاه 650,000

135

سربندی موتور سه فاز تا 5/5 کیلو وات تکضرب دستگاه 920,000

136

سربندی موتور سه فاز تا 15 کیلو وات تکضرب دستگاه 105,000

137

سربندی موتور سه فاز تا 5/7 تا 15 کیلو وات دوضرب دستگاه 1,350,000

138

 سربندی موتور سه فاز از 22 تا 55 کیلو وات دو ضرب دستگاه 1,700,000

139

سربندی موتور سه فاز از 75 تا 160 کیلو وات دو ضرب دستگاه 2,200,000

140

سربندی موتور سه فاز بالاتر از 160 کیلو وات دستگاه 2,700,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

141

نصب سینی یا لدر عرض 5 و 10 سانتی‌متر متر 225,000

142

نصب سینی یا لدر عرض 15 و 20 سانتی‌‍متر متر 315,000

143

نصب سینی یا لدر عرض 25 و 30 سانتی‌متر متر 405,000

144

نصب سینی یا لدر عرض 50 سانتی‌متر متر 545,000

145

نصب سینی یا لدر عرض 60 سانتی‌متر متر 670,000

146

اجرت نصب ساپورت 10 و 15 و 20 و 25 و 30 سانتی‌متر بدون جوشکاری عدد 420,000

147

اجرت نصب ساپورت 40 و 50 و 60 سانتی‌متر بدون جوشکاری عدد 450,000

ردیف

شرح

واحد

دستمزد فعالیت (ریال)

148

پرس کابلشو و موف تا 16 همراه با روکش حرارتی عدد 75,000

149

پرس کابلشو و موف 25 و 35 همراه با روکش حرارتی عدد 120,000

150

پرس کابلشو و موف 50 و 70 همراه با روکش حرارتی عدد 390,000

151

پرس کابلشو و موف 95 و 120 همراه با روکش حرارتی عدد 570,000

152

نصب پرس کابلشو و موف تا 150 تا 185 همراه با روکش حرارتی عدد 630,000

153

نصب پرس کابلشو و موف تا 240 تا 300 همراه با روکش حرارتی عدد 800,000

154

نصب پرس کابلشو و موف تا 400 تا 500 همراه با روکش حرارتی عدد 900,000

155

نصب زانو 40 و 50 و 60 عدد 345,000

156

نصب سه راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30 عدد 345,000

157

نصب سه راهی 40 و 50 و 60 عدد 450,000

158

نصب چهار راهی 10 و 15 و 20 و 25 و 30 عدد 450,000

159

نصب چهار راهی 40 و 50 و 60 عدد 570,000

به صورت زیربنا

تاریخ بروزرسانی : 1401/07/10

 • **سیم کشی ساختمان بصورت کامل بدون شیار زدن و سوراخ کاری و نصبیجات از قرار هر متر
  مربع زیر بنا 1,200,000 ریال محسوب میشود تست با لامپ و سرپیچ.
 • پیمانکار در مورد برق موقت ساختمان و سیم سیار کشی پیمان کاران و کارگران مشغول در کارگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 • پیمانکار موظف به اجرای کلیه دستورات و قوانین کارهای اجرایی تاسیسات برقی زیر نظر مهندس ناظر برق ساختمان میباشد.
 • اجرای عملیات جوشکاری و ساپورت جوشی برای لوله کشی های برق به عهده کارفرما میباشد .)به عهده پیمانکار جوشکار یا کناف کار با نظارت پیمانکار برق(
 • تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز در هر طبقه به عهده کارفرما میباشد .
 • این قرار داد تا تاریخ ............. دارای اعتبار میباشد و پس از آن نیاز به اعمال تعدیل دارد.
 • به ازا هرروز دوباره کاری یا کار روز مزد هر استاد کار و شاگرد 10,000,000 ریال پرداخت شود (تعداد روزهای انجامی باید به تایید کارفرما یا مسئول کارگاه برسد )
 • پرداخت دستمزد پیمانکار طبق این قرارداد مطابق صورت وضعیت پس از تایید دستگاه نظارت حداکثر ظرف مدت 24 روز باید تسویه شود .
 • برای اجرای لوله کشی در سقف های بلند تر از 3 متر حتما باید از داربست یک تکه استفاده شود که به عهده کار فرما میباشد .
 • قیمت اعلام شده برای لوله کشی ها بدون در نظر گرفتن ساپورت زنی میباشد و جداگانه محاسبه میشود .
 • کارکردن قوطی و تابلوهای برق بر روی سطوح سیمانی – کناف – سنگ- چوب- کاشی به عهده پیمانکاران مربوطه و با هماهنگی برقکار میباشد .
 • اجرای کلیه عملیات ماهیچه کشی سوراخ کاری و شیار زنی به عهده کار فرما میباشد .
 • اجرای نور پردازی نما به قیمت های لیست 100 %اضافه میگردد .
 • قبل از عملیات اجرایی در هر قسمت ساختمان مدت 48 ساعت قبل با پیمانکاربرق هماهنگی گردد.
 • قبل از عملیات اجرایی برق ساختمان تمامی نقشه ها به پیمانکار برق ارائه شود و در صورت ناقص بودن نقشه ها یا اضافه کردن سیستمی از جمله دوربین و دزدگیر و اعلام حریق و ... )قسمت لوله کشی و سیم کشی (باید در قسمت توضیحات قرارداد ذکر گردد .
 • کلیه تغییرات نقشه و نوع مصالح مصرفی باید با توافق پیمانکار ، کارفرما و مهندس ناظر برق همراه با صورت جلسه انجام گردد .
 • در صورتی که خلع ید به درخواست کارفرما باشد با نظر کارشناس 20% به کل فاکتور اضافه خواهد شد .
 • کلیه امور مالیاتی و عوارض به عهده کارفرما میباشد .
 • انجام کار در خارج از شهر با توجه به مسافت با توافق طرفین قابل افزایش میباشد .
 • کلیه آیتمها با توجه به ارتفاع زیر 3 متر محاسبه گردیده است و بالاتر از 3 متر توافقی بین طرفین میباشد .
 • پیمانکار حق گارانتی کردن هیچ نوع کالا را ندارد .
 • چنانچه لوله کشی زیر سقف اجرا شود به قیمت لوله ها تا 25%اضافه میگردد .
 • هزینه از بیلت برداری با توافق پیمانکار و کارفرما صورت میگیرد .
 • در صورتیکه کارفرما از مصالح غیر استاندارد استفاده نماید مسئولیت هرگونه پیش آمد احتمالی به عهده خود وی میباشد .
 • در صورتیکه اجرایی به صورت دیگر )لوله یا سینی ( انجام گردد به مبالغ مذکور 25 در صد اضافه میگردد.

به صورت شعله ای

تاریخ بروزرسانی : 1401/07/10

لیست پیشنهادی اجرت خدمات و تاسیسات برق ساختمان 1401 به صورت شعله ایی

** هر شعله 1,200,000 ریال میباشد.

تعریف شعله شامل خط کشی ، قوطی گذاری ،لوله کشی بدنه و کف ،سیم کشی و و کابل کشی ، نصب و سربندی کلید ،پریز و مینیاتوری ، لامپ و سرپیچ ، همراه با ارت مطابق با مبحث 10 نظام مهندسی ساختمان با تمامی الزامات بطور کامل همراه با کلید لوله کشی و کابل کشی در رایزر اصلی بدون شیار و سوراخ زنی نصبیجات.

طریق شمارش شعله :

 • سیستم اعلام و اطفا حریق هر سر ،یک شعله محسوب میشود .
 • تک پل ، تبدیل، پریز ارت دار ، شاسی زنگ، ملودی ، مینیاتوری ، چشم روکار و توکار ، آنتن و تلفن خط هرکدام یک شعله میباشد .
 • دو پل، آنتن رو کار ، تلفن دو خط هرکدام دو شعله میباشد .
 • سه پل و کولر آبی هرکدام سه شعله میباشد .
 • اجرای لوله کشی و سیم کشی چراغ های تو کاری هر سه عدد یک شعله
 • اجرای لوله کشی و سیم کشی و زدن گرد برد و نصب چراغ هر دو عدد یک شعلهمراحل دریافت وجه بر مبنای شعله :
 • قوطی گذاری و لوله کشی بدنه 04%
 • لوله کشی کف 24%
 • سیم کشی و کابل کشی 25%
 • سربندی و نصب کلید پریز و تحویل کار 25%

لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

لطفاً جهت مشاهده لیست قیمت ابتدا نام و شماره همراه خود را در قسمت زیر وارد کنید.
نام و نام خانوادگی(Required)
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

58 نظر در “لیست قیمت پیشنهادی اجرت خدمات و تأسیسات اتحادیه برق ساختمان اصفهان 1401

 1. 989385438699 گفت:

  دستمزد ها کامل نیست.
  دستمزد پروژکتورهای
  دستمزد برج نورها
  دستمزد تابلوهای مدار فرمان
  دستمزدنصب الکتروموتور
  با سپاس از خدمات ارزشمندتان

 2. 989338030565 گفت:

  سلام خدمت همکاران گرامی کار برق شغل خوبی اما توحساب گرفتن بدبختی

دیدگاهتان را بنویسید